Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373637917 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne
[9788373637917]
42,00zł
11,00zł
You save: 31,00zł
Product available

Paweł Fajgielski
ISBN:
978-83-7363-791-7
Pages: 344
Format: B5
Year: 2008
Language: Polish

Przedstawiona w rozprawie analiza regulacji prawnych oraz teorii i poglądów prezentowanych w piśmiennictwie pozwoliła wykazać wielość i różnorodność środków służących sprawowaniu kontroli w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zawarte w pracy rozważania ukazały istotę i charakter omawianych konstrukcji prawnych. Zebranie, zestawienie i usystematyzowanie zagadnień odnoszących się do kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych pozwoliło na dokonanie klasyfikacji oraz omówienie poszczególnych rodzajów kontroli i środków prawnych, które umożliwiają ich realizację. Ustalenia dokonane w ramach prac badawczych dały podstawę do wyróżnienia czterech zasadniczych rodzajów kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych: kontroli indywidualnej, funkcjonalnej, instytucjonalnej oraz uzupełniającej. Dokonana klasyfikacja ma charakter porządkujący i pozwala na ukazanie systemu organizacyjnego kontroli. Wpłynęła ona zasadniczo nie tylko na układ pracy, ale także umożliwiła objęcie zakresem prac badawczych wszystkich rodzajów kontroli. (z Zakończenia)


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział pierwszy
Teoretyczne i prawne podstawy kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych

1. Uwagi ogólne
2. Kontrola
2.1. Pojęcie, rodzaje, formy i kryteria kontroli
2.2. Cechy dobrej kontroli. Etapy kontroli
2.3. Kontrola a pojęcia pokrewne
2.4. Prawna regulacja kontroli
3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
3.1. Pojęcie danych osobowych oraz przetwarzania danych. Istota ochrony danych osobowych
3.2. Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
3.3. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
3.4. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
4. Istota i specyfika kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych
4.1. Potrzeba sprawowania kontroli
4.2. Zakres kontroli
4.3. Podmioty sprawujące kontrolę
4.4. Rodzaje, formy i kryteria kontroli
4.5. Główne cechy i cele kontroli
5. Uwagi końcowe


Rozdział drugi
Europejskie standardy prawne w zakresie kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ich realizacja

1. Uwagi ogólne
2. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle przepisów dyrektywy 95/46/WE
3. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych w świetle przepisów konwencji 108 Rady Europy
4. Realizacja europejskich standardów kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych w instytucjach i organach wspólnotowych
5. Realizacja europejskich standardów kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych w przepisach prawa wybranych krajów
5.1. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa niemieckiego
5.2. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa brytyjskiego
5.3. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych według prawa szwajcarskiego
6. Uwagi końcowe


Rozdział trzeci
Kontrola indywidualna

1. Uwagi ogólne
2. Prawo do kontroli jako istotny element prawa do ochrony danych osobowych
3. Zakres kontroli indywidualnej
3.1. Podmiotowy zakres kontroli indywidualnej
3.2. Przedmiotowy zakres kontroli indywidualnej
4. Prawne środki kontroli indywidualnej
4.1. Informowanie o przetwarzaniu danych
4.2. Korygowanie danych
4.3. Uprawnienia szczególne
4.4. Kontrola sprawowana na podstawie informacji uzyskanych z rejestru zbiorów danych osobowych
5. Uwagi końcowe


Rozdział czwarty
Kontrola funkcjonalna

1. Uwagi ogólne
2. Zakres kontroli funkcjonalnej
2.1. Podmiotowy zakres kontroli funkcjonalnej
2.2. Przedmiotowy zakres kontroli funkcjonalnej
3. Kontrola sprawowana przez administratora danych
3.1. Sprawowanie kontroli jako element kierowania
3.2. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony
3.3. Formy nadzorczego oddziaływania administratora danych
4. Kontrola sprawowana przez administratora bezpieczeństwa informacji
4.1. Pozycja i status prawny administratora bezpieczeństwa informacji
4.2. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji
4.3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia zasad ochrony
5. Kontrola sprawowana przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie
6. Typowe środki umożliwiające sprawowanie kontroli funkcjonalnej
6.1. Techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia danych
6.2. Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych
6.3. Upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja osób upoważnionych
6.4. Mechanizmy kontroli wprowadzania danych do zbioru i przekazywania danych ze zbioru
7. Uwagi końcowe


Rozdział piąty
Kontrola instytucjonalna

1. Uwagi ogólne
2. Generalny Inspektor jako organ ochrony danych osobowych
3. Zakres kontroli instytucjonalnej
3.1. Podmiotowy zakres kontroli
3.2. Przedmiotowy zakres kontroli
4. Rodzaje i typy kontroli instytucjonalnej
4.1. Klasyfikacja rodzajów i typów kontroli instytucjonalnej
4.2. Kontrola działalności podmiotów przetwarzających dane osobowe - inspekcja
4.3. Kontrola dokonywana przy rejestracji zbiorów danych osobowych
4.4. Szczególne typy kontroli instytucjonalnej
5. Przebieg inspekcji
5.1. Przygotowanie kontroli
5.2. Termin, czas trwania i miejsce kontroli
5.3. Uprawnienia i obowiązki inspektorów oraz podmiotów kontrolowanych
5.4. Typowe czynności kontrolne
5.5. Dokumentacja przebiegu kontroli
6. Działania pokontrolne
6.1. Oddziaływanie pokontrolne jako ostatni etap kontroli
6.2. Decyzje wydawane przez Generalnego Inspektora
6.3. Żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
6.4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
6.5. Opinie Generalnego Inspektora
7. Uwagi końcowe


Rozdział szósty
Kontrola uzupełniająca

1. Uwagi ogólne
2. Kontrola prokuratorska
3. Kontrola sądowa
3.1. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne
3.2. Kontrola sprawowana przez sądy powszechne
3.3. Kontrola sprawowana przez Sąd Najwyższy
4. Kontrola sprawowana przez trybunały
4.1. Kontrola sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny
4.2. Kontrola sprawowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka
4.3. Kontrola sprawowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości
5. Kontrola sprawowana przez inne podmioty publiczne
5.1. Kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich
5.2. Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
5.3. Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6. Uwagi końcowe

Zakończenie

Zusammenfassung

Wykaz źródeł
1. Akty normatywne
1.1. Akty międzynarodowe
1.2. Polskie akty prawne
1.3. Akty normatywne wybranych krajów
2. Literatura
3. Inne źródła

This product was added to our catalog on Wednesday 21 January, 2009.
Reviews
Previous product  Product 18 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ The Competitiveness of the Central Europe in the European Union. Economic and Legal Aspects
$ The Competitiveness of the Central Europe in the European Union. Economic and Legal Aspects
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
$ Chrześcijańska koncepcja kary kryminalnej a współczesne poglądy na karę
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce