Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788373637924 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
$ Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych
[9788373637924]
52,50zł
22,00zł
You save: 30,50zł
Product available

ed. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc
ISBN:
978-83-7363-792-4
Pages: 666
Format: B5 (hard cover)
Year: 2009
Language: Polish, English, Russian


SPIS TREŚCI


Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Wstęp


CZĘŚĆ I
AKTUALNE TENDENCJE W ROZWOJU FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO

АБРАМЧИК ЛИЛИЯ Я.
Институт государственных доходов в финансовом праве Республики Беларусь

ADAMIAK JAN, KOŁOSOWSKA BOŻENA
Reforma systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce – założenia i stan obecny

BOHAĆ RADIM
Subjects of Budgetary Law in the Czech Republic

BUDZYŃSKI TOMASZ M.
Finanse publiczne w Polsce na tle wybranych państw zachodnioeuropejskich

BUJNÄKOVÄ MARIA
Niekol'ko poznâmok k verejnym financiâm

CIAK JOLANTA
Finansowanie deficytu budżetowego poprzez emisję papierów wartościowych  

CYMAN DAMIAN
Nauka prawa finansowego a nowoczesne technologie  

DYNUS MAGDALENA
Obligacje międzynarodowe sposobem na finansowanie potrzeb pożyczkowych sektora publicznego 

FRANEK SŁAWOMIR
Strategia wejścia do strefy euro a wieloletnie planowanie budżetowe

GRYGOROWICZ WITOLD
Prawne możliwości ograniczenia wydatków budżetu państwa

GUZIEJEWSKA BEATA
Wpływ globalizacji na funkcje państwa i finansów publicznych

JURKOWSKA-ZEIDLER ANNA
Prawo rynku finansowego jako nowy dział prawa finansowego

KAPACEBA (СЕНЦОВА) МАРИНА
Современные тенденции развития финансово-правовой науки в России 

KosiKowsKi CEZARY
Rzeczywisty i potencjalny (możliwy) wpływ prawa Unii Europejskiej na poprawę stanu polskiego prawa finansowego  

LASIŃSKI-SULECKI KRZYSZTOF, MORAWSKI WOJCIECH
Nauka prawa celnego -już wspólnotowa czy jeszcze krajowa?

LUBIŃSKA TERESA, STRĄK TOMASZ, LOZANO-PLATONOFF ALBERTO, BĘDZIESZAK MARCIN
Istota oraz wybrane efekty pierwszego etapu wdrażania reformy finansów publicznych - budżet zadaniowy

MAJ-WAŚNIOWSKA KATARZYNA
Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce

MARKOVÄ HANA
Funds in the Czech Republic  

MiszczuK MAGDALENA
Finanse publiczne państw Unii Europejskiej - statystyczna analiza porównawcza

MROCZKOWSKI RAFAŁ
Efektywność ekonomiczna jako kryterium oceny legislacji finansowej

OSTROWSKA ANNA
Prawno finansowy charakter budżetowych wydatków dotacyjnych  

OWSIAK KATARZYNA
O potrzebie zmian w sektorze publicznym

PANFIL PRZEMYSŁAW
Pojęcie "potrzeby pożyczkowe budżetu państwa"  

PRZYGODZKA RENATA, DZIEMIANOWICZ RYTA IWONA
Finanse publiczne według szkoły fryburskiej 

SALACHNA JOANNA M.
Odpowiedzialność prawnofinansowa - alternatywne koncepcje konstrukcyjne

SOWIŃSKI TOMASZ
Dorobek nauki finansów publicznych w dziedzinie finansów ubezpieczeń emerytalnych -potrzeby i perspektywy rozwoju  

WOŹNIAK BARBARA
Nowe czy stare zarządzanie publiczne? 

ZDEBEL MAREK
Ewolucja publicznego prawa bankowego w Polsce na tle unormowań unijnych 

ZIELIŃSKI ROBERT
Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006. Szanse na przyszłość  


CZĘŚĆ II
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOBEC WYZWAŃ POAKCESYJNYCH

BURZYŃSKA DOROTA
Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania ekologicznych zadań samorządowych  

CZAJA-HLINIAK IRENA
Opłaty w gospodarce nieruchomościami

DOBACZEWSKA ANNA
Polityka spójności - ramy prawne i instytucjonalne 

GLUMIŃSKA-PAWLIC JADWIGA
Województwo samorządowe a region - dylematy finansowe  

HAJDYS DAGMARA
Wykorzystanie leasingu komunalnego przez jednostki samorządu terytorialnego 

HUSSEIN ALINA
Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy – nauka może zbadać to, czego nie może NIK  

KORNBERGER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA
Problemy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce  

SOŁTYK PIOTR
Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego

TROJANOWSKA KAMILA
Dotychczasowe możliwości oraz perspektywy w zakresie analizy płynności finansowej w gminach

ZIOŁO MAGDALENA
Wieloletni Plan Inwestycyjny jako narzędzie podnoszące efektywność realizacji inwestycji komunalnych (na przykładzie Gminy Miasto Szczecin)


CZĘŚĆ III
GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA PODATKOWEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ARENT ANNA
Wybrane problemy zmian opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw

DOWGIER RAFAŁ
Stanowienie prawa podatkowego w Polsce - stan obecny i kierunki zmian

DUDA MICHALINA
Prawnop o datków e konsekwencje naruszenia obowiązków w zakresie VAT na tle rozwiązań Wielkiej Brytanii

FAMULSKA TERESA
Znaczenie fiskalne VAT w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej  

FILL WOJCIECH
Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska

HYBKA MAŁGORZATA MAGDALENA
Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym przez organy podatkowe w Polsce

JUCHNIEWICZ EDWARD, STWOŁ MAŁGORZATA
Konstytucyjne zasady prawa podatkowego na przykładzie Konstytucji Rosyjskiej Federacji z 12 grudnia 1993 roku 

KARFÏKOVA MARIE
Subjects of legal tax relationships in the Czech Republic  

KISZKA JOANNA
Status prawnopodatkowy wyrobów akcyzowych – problemy praktyczne na przykładzie regulacji polskich i Unii Europejskiej

KLINK MAREK
Próba oceny działalności doradców podatkowych i perspektywy jej rozwoju

KOCIKOWSKA ANNA
Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na wydawane decyzje organów podatkowych

KOSTECKI APOLONIUSZ
Charakter i rodzaje instytucji ochrony praw podatnika w polskim ogólnym prawie podatkowym

KUNOWSKA KALINA
Podatek liniowy jako nowoczesne i efektywne narzędzie polityki fiskalnej państwa  

MAŁECKA-ZIEMBINSKA EDYTA
Podatki bezpośrednie i pośrednie w państwach członkowskich UE

MARCZAKOWSKA-PROCZKA JOANNA
Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce

MASTALSKI RYSZARD
Dyskurs argumentacyjny w doktrynie prawa podatkowego i w procesie jego stosowania

MATYSEK GRZEGORZ
Zakres i kierunki stymulacji podatkowej w teorii finansów  

MUDRECKI ARTUR
Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi  

OFIARSKI ZBIGNIEW
Wybrane opłaty o charakterze sankcyjnym w Polsce jako przykład harmonizacji ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej  

PATYK JACEK
Procedura prejudycjalna w zakresie jednolitości wykładni prawa wspólnotowego na gruncie polskiego prawa podatkowego

PIETRASZ PIOTR
Sankcyjna stawka podatkowa w podatku od spadków i darowizn a zasada lex retro non agit

POPŁAWSKI MARIUSZ
Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do zwrotu podatku  

WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA
Kataster nieruchomości

 

This product was added to our catalog on Wednesday 11 February, 2009.
Reviews
Previous product  Product 19 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Zarys filozofii polityki
$ Zarys filozofii polityki
$ Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
$ Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku
$ Małe Miasta. Gospodarka
$ Małe Miasta. Gospodarka
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Parricidium w prawie rzymskim
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej
$ Kościół
$ Kościół
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce