Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788373638464 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wyprzedaż 2017
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
W labiryncie prozy Józefa Wittlina
45,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
$ Kościół
[9788373638464]
42,00zł
20,00zł
Oszczędzasz: 22,00zł
Produkt dostępny

ks. Czesław S. Bartnik
ISBN:
978-83-7363-846-4
Stron: 420
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2009

Praca ma na celu ujęcie Kościoła pod kątem jego realnego związku z Jezusem Chrystusem, a więc przede wszystkim pod kątem jego "prawdziwości". Stąd przedstawimy tutaj rozumienie Kościoła i jego genezę, podstawowe struktury oraz podstawy gnozeologii eklezjalnej. Bardzo wiele innych problemów jest pominiętych. Tutaj chodzić będzie o uchwycenie ogólnych zarysów Kościoła w jego relacji do osoby Jezusa Chrystusa. Praca ma odpowiedzieć na podstawowe pytania: czym jest Kościół chrześcijański, jaka jest jego geneza, jakie są jego istotne kształty i jaka jest jego samoświadomość? W rezultacie zechcemy ukazać, że Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Przy tym ducha ekumenizmu będziemy wcielali w całość wykładu, bez wyodrębniania osobno zagadnień ekumenicznych. (z Przedmowy)


Spis treści

Przedmowa
Wprowadzenie
I. Przedmiot eklezjologii
II. Metody eklezjologiczne


Część I. GENEZA KOŚCIOŁA

Rozdział 1. Kształtowanie się pojęć
A. Naturalne kategorie kościoła i obrazy objawione
I. Preparacje naturalne kościoła
II. Kościoły w Kościele Chrystusowym
III. Starotestamentalne prefigury kościoła
IV. Nowotestamentalne obrazy kościoła
B. Podstawowe idee kościoła
I. Idea eklezji
II. Idea społeczeństwa chrześcijańskiego
III. Idea Ciała Chrystusa
IV. Idea Ludu Bożego
V Wspólnota
VI. Historia zbawienia
VII. Kościół jako osoba "społeczna"
C. Określenia Kościoła

Rozdział 2. Zaistnienie Kościoła
A. Historyczne zaistnienie Kościoła
I. Teorie jednostronne
1. Teoria samooszustwa
2. Teoria mitologiczna
3. Szkoła historyczno-religijna
4. Szkoła krytycznoliteracka
5. Szkoła eschatologiczna
6. Teorie socjalistyczne
7. Teorie marksistowskie
II. Teorie integralne
1. Teoria koniecznej alternatywy
2. Teoria Nowego Przymierza
3. Kościół jako rezultat faktu Chrystusa
4. Teoria historyczno-personalistyczna
B. Teologiczna geneza Kościoła
1. Kościół stworzenia
2. Ecclesia ante legem
3. Ecclesia sub lege
4. Ecclesia sub gratia
5. Apostolskie uhistorycznienie Kościoła
6. Aedificatio continua

Rozdział 3. Odłamy od jednego Kościoła
A. Wschodnie Kościoły niegreckie
I. Kościół koptyjski czyli egipski
II. Kościół jakobicki
III. Kościół nestoriański
IV. Kościół malabarski
V. Kościół ormiański
VI. Kościół maronitów
B. Kościoły prawosławne
I. Kształtowanie się prawosławia
1. Kościoły greckie
2. Kościół ruski i rosyjski
II. Tradycyjna eklezjologia prawosławna
III. Nowsza eklezjologia rosyjska
1. Nurt chrześcijańskiej filozofii kościoła
2. Odrodzeniowy nurt teologiczny
C. Eklezjologie protestanckie
1. Rozwój eklezjologii Lutra
2. Eklezjologia Kalwina
3. Ogólny szkic tradycyjnej eklezjologii protestanckiej
4. Nowsza protestancka teologia kościoła
5. Szkic eklezjologii anglikańskiej


Część II. PODSTAWOWE STRUKTURY KOŚCIOŁA

Rozdział 1. Byt Kościoła
A. Osobowa struktura Kościoła
1. Zakorzenienie w osobie
2. Struktura międzyosobowa
3. Związanie z Osobami Bożymi
4. Elementy konstytutywne
B. Bycie w kościele
1. Kręgi kościoła
2. Członkostwo w Kościele katolickim
3. Kręgi przynależności
4. Eklezjalny charakter przynależności
C. Wymiary antropologiczno-historyczne
I. Wymiary antropologiczne
1. Duchowy charakter kościoła
2. Cielesny wymiar kościoła
3. Widzialność kościoła
4. Organizm pneumatologiczny
II. Kościół jako instytucja i wydarzenie
1. Omówienie pojęć
2. Stanowiska jednostronne
3. Konieczność instytucji
4. Dar łaski i sakramentu
5. Szkice kościoła syntetyczne
6. Instytucja i wydarzenie w odniesieniu do historii

Rozdział 2. Pierwotny ustrój Kościoła
A. Ustanowienie urzędu apostolskiego
1. Problem
2. Istnienie Kolegium Dwunastu
3. Zadania dwunastu apostołów
4. Zapowiedź nadania władzy
5. Fakt nadania władzy
6. Charakterystyka władzy dwunastu apostołów
B. Ustanowienie prymatu Piotrowego
1. Wstępne pojęcie prymatu
2. W perspektywie ekumenicznej
3. Obietnica prymatu Piotrowi
4. Obietnica umacniania braci w wierze
5. Nadanie prymatu
6. Przygotowanie Piotra do prymatu
7. Wykonywanie prymatu przez Piotra
C. Pomocnicy apostolscy
1. Boskie pochodzenie władzy eklezjalnej
2. Szukanie nazw poapostolskich
3. Pierwotni prezbiterzy
4. Podstawowe elementy pierwotnego prezbiteratu
5. Geneza prezbiteratu
6. Diakonat
7. Komplementarna rola charyzmatów
D. Laikat
1. Kształtowanie się nazwy
2. Pojęcie laikatu
3. Chrystologiczne funkcje laikatu
4. Partycypacja laikatu we władzy eklezjalnej
5. Godność świeckich w kościele

Rozdział 3. Kontynuowanie się Kościoła
A. Sukcesja apostolatu
1. Zasada samokontynuacji
2. Powstanie episkopatu
3. Teologia episkopatu
B. Sukcesja prymatu Piotrowego
1. Rozwój wiary w prymat w Kościele Zachodnim
2. Poglądy Kościołów Wschodnich na prymat
3. Prymat w dialogu ekumenicznym z protestantyzmem
4. Biblijna podstawa sukcesji prymatu
5. Piotr biskupem rzymskim
6. Od Piotra do papieża
7. W perspektywie kolegialności
8. Szkic teologii prymatu
C. Znamiona Kościoła Chrystusowego
1. Znamię jedności
2. Znamię świętości
3. Znamię katolickości
4. Znamię apostolskości

Rozdział 4. Kościół a świat
A. Sakrament świata
1. Teologiczne pojęcie świata
2. Podstawowe wersje stosunku kościoła do świata
3. Uświęcenie świata
B. Fenomen kościoła w świecie
1. Cudowne szerzenie się chrześcijaństwa
2. Przedziwna jedność
3. Niewzruszona trwałość
4. Niezwykłe zjawisko świętości
5. Twórcze partnerstwo między kościołem a światem
6. Antropogenetyczny walor kościoła
C. Eschatologiczny charakter kościoła
1. Rozumienie eschatologii
2. Rozwiązania radykalne
3. Rozwiązanie inkarnacjonistyczne
4. Czas paruzji


Część III. ELEMENTY KOŚCIELNEJ GNOZEOLOGII

Rozdział 1. Podmiotowość i świadomość Kościoła
A. Podmiotowość Kościoła
B. Problem jedności podmiotowej
C. Rodzaje związków między prawdą a świadomością kościelną ..
1. Zjawisko dogmatu
2. Rodzaje i stopnie związania wiary i teologii
3. Myślenie statyczne i dynamiczne
4. Zasada rozwoju eklezjalnego
5. Czynniki rozwoju świadomości kościelnej
6. Osobowe zakorzenienie poznania kościelnego

Rozdział 2. Źródła poznania kościelnego
A. Poznanie ze Słowa Bożego
1. Misteryjny charakter poznania chrześcijańskiego
2. Pojęcie objawienia
3. Pismo Święte
B. Topika gnozeologii kościelnej
1. Pierwotny topos
2. Pojęcie tradycji
3. Biblijne ucieleśnienie tradycji
4. Problem tradycji pozabiblijnej
5. Tradycja w roli hermeneutyki Pisma
6. Topika teologiczna
C. Tradycja a kościół
1. Kościół jako podmiot Tradycji
2. Formy Tradycji w kościele
3. Narzędzia Tradycji w kościele
4. Kryterium Tradycji Boskiej
5. Kształty dowodu z tradycji

Rozdział 3. Nieomylność w przekazywaniu objawienia
A. Pojęcie nieomylności
1. Próby opisania
2. Nieomylność a inne charyzmaty
3. Nieomylność a prawda
4. W wierze, kerygmie i teologii
B. Nieomylność całego Kościoła
1. Biblijne podstawy nieomylności kościoła
2. Kościelny zmysł wiary
3. Kryterium nieomylności całego Kościoła
4. Nieomylność kolegium biskupiego
C. Nieomylność papieża
1. Poglądy błędne
2. Nauczanie papieskie zwyczajne i uroczyste
3. Kryterium nieomylności papieskiej
4. Zapodmiotowanie nieomylności
D. Przedmiot i zakres nieomylności
1. Przedmiot właściwy
2. Prawdy pograniczne

Rozdział 4. Kościół na osi: czas - wieczność
A. Matka Kościoła
B. Komunia Świętych (Świętych Obcowanie)
C. Chrześcijaństwo w nowej Europie
D. Kościół katolicki a imperium europejskie

Zakończenie

Wybór bibliografii
Indeks osobowy

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 08 czerwiec 2009.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 30 z 356 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIII-3 - W rozmowie z czasem
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-2 - Kazania
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
Opera omnia T. XIV-1 - Kazania
$ Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła
$ Świadectwo chrześcijańskie jako znak wiarygodności Kościoła
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce