Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » SP38-39 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
30,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia Prawnicze KUL, 2-3(38-39)/2009
[SP38-39]
23,10zł
Product unavailable

ed. Antoni Dębiński
ISSN:
1897-7146
Pages: 240
Format: B5
Year: 2009
Language: Polish


Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY

ANDRZEJ BORODO, Charakter prawny wydatków budżetowych
Legal Character of Budgetary Expenditure (summary)
Правовой характер бюджетных расходов (резюме)

GRZEGORZ JĘDREJEK, Wyłączenie reprezentacji dzieci przez rodziców w postępowaniu cywilnym (Uwagi dotyczące wykładni przepisu art. 98 § 3 kro)
Exclusion of Child Representation by Parents in Civil Procedure (Comments on the Construction of Article 98 § 3 of the Family and Guardianship Code) (summary)
Исключение родителей из представительства детей в гражданском процессе (замечания, касающиеся толкования нормы статьи 98 §3 семейного и опекунского кодекса) (резюме)

MAŁGORZATA KRUSZEWSKA-GAGOŚ, Referendum lokalne jako forma bezpośredniego sprawowania władzy przez wspólnoty samorządowe
Local Referendum as a Form of Direct Exercise of Power by Self-Government Communities (summary)
Локальный референдум как форма непосредственного исполнения власти органами самоуправления (резюме)

BEATA KUCIA-GUŚCIORA, Stypendia - status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki
Grants - Legal Status and Taxation. An Attempt at Systematization (summary)
Стипендии - юридический статус и принципы налогообложения. Попытка систематизирования (резюме)

KATARZYNA MAĆKOWSKA, Rola syndyka w amerykańskim prawie upadłościowym
The Role of the Receiver in American Bankruptcy Law (summary)
Роль конкурсного управляющего в американском праве банкротства (резюме)

LECH MAŻEWSKI, XII Kongres SD, IX Zjazd PZPR i I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" o ustroju PRL
12 Congress of the Democratic Party, 9 Convention of the Polish United Workers' Party And Is National Convention of Delegates of the Independent Self-Governing Trade Union Solidarity on the Political System of the People's Republic of Poland (summary)
Об устройстве Польской Народной Республики на XII Конгрессе Демократической партии, IX Съезде Польской объединённой рабочей партии и I Государственном съезде делегатов Независимое Общество Профессиональных Союзов «Солидарность» (резюме)

JERZY MIGDAŁ, Powstanie więziennictwa polskiego i jego organizacja w latach 1918-1928
Creation of Polish Penology and its Organization in Years: 1918-1928 (summary)
Возникновение польской пенитенциарной системы и ее организация в 1928-1981 годах (резюме)

WIESŁAW MOSSAKOWSKI, Rocznica podpisania Konkordatu z roku 1993
The Anniversary of the 1993 Concordat (summary)
Годовщина подписания Конкордата с 1993 года (резюме)

BARTOSZ RAKOCZY, О potrzebie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony środowiska
About the Necessity for Amending the Polish Constitution in Scope of the Environmental Protection (summary)
О необходимости внесения изменений в Конституцию Республики Польша в сфере охраны окружающей среды (резюме)

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI, Status prawny Kościoła patriarchalnego. Zarys problematyki
Legal Status of Patriarchal Church. An Outline (summary)
Правовой статус патриархальной церкви. Краткий очерк проблематики (резюме)


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Międzyamerykańska Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji osób niepełnosprawnych (tłum. Marlena Cymerman)


RECENZJE

Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku (rec. Arkadiusz Adamczuk)
Roman Walczak, Sede vacante come conseguenza delia perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983 (rec. Krzysztof Burczak)


SPRAWOZDANIA

Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku (Wystawa, Kraków, 13 1-19 IV 2009 r.) (Maciej Jońca)
Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej (Konferencja Naukowa, Lublin, 24 IV 2009 r.) (Kamila Doktór-Bindas)


Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2008 r. (oprac. Monika Wójcik)

This product was added to our catalog on Thursday 14 January, 2010.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 822 of 1069 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
Studia Prawnicze KUL, 1/2007
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
Studia Prawnicze KUL, 2(46)/2011
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 4(44)/2010
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Studia Prawnicze KUL, 3-4(47-48)/2011
Naród polski w publicystyce PRL
Naród polski w publicystyce PRL
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
$ Studia Prawnicze KUL, 2-3(42-43)/2010
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce