Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788373639645 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Święta 2020
Quick Find
Search
What's New? more
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
59,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wprowadzenie do studium Pisma Świętego
[9788373639645]
26,25zł
Product unavailable

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki. Tom 9

Stanisław Bazyliński OFMConv
ISBN:
978-83-7363-964-5
Pages: 238
Format: B5
Year: 2010
Language: Polish

Opracowanie [...] należy do tych kategorii prac, które nie tylko dla egzegetów, ale także dla badaczy literatury w szerokim znaczeniu stanowią narzędzie nie do przecenienia. Jest swego rodzaju "instrumentarium" dla wszystkich podejmujących studia nad Pismem Świętym. Zebrana skrzętnie fachowa literatura i liczne wyjaśnienia, zarówno w formie informacji i komentarzy, jak też definicji terminów i zjawisk literackich, stanowią bezcenną pomoc tak dla początkujących, jak i pracującego od lat biblisty. Praca stwarza możliwość prowadzenia badań z zakresu biblistyki opartej na solidnej bazie pomocy naukowych i niewątpliwie przyczynia się do podniesienia merytorycznej, metodycznej oraz formalnej jakości opracowań. (o. dr hab. Ryszard Sikora OFM, UAM)


Spis treści

Wstęp
Wykaz skrótów i oznaczeń

ROZDZIAŁ PIERWSZY - ŹRÓDŁA TEKSTU BIBLIJNEGO
1. Tekst biblijny
1.1 Tekst hebrajski
1.1.1 Wydanie Rudolfa Kittela
1.1.2 Biblia Hebraica Stuttgartensia
1.1.3 Biblia Hebraica Quinta (BHQ)
1.1.4 The Hebrew University Bible (HUB)
1.1.5 The Oxford Hebrew Bible (OHB)
1.1.6 Pięcioksiąg Samarytański
1.1.7 Mądrość Syracha
1.2 Tekst grecki LXX
1.2.1 Wydanie z Getyngi
1.2.2 Wydanie Alfreda Rahlfsa
1.2.3 Wydanie Alana E. Brookea, Normana McLeana i Henryego Thackeraya
1.3 Tekst grecki Nowego Testamentu
1.3.1 Wydanie Augustinusa Merka
1.3.2 The Greek New Testament (GNT4)
1.3.3 Novum Testamentom Graece (NA27)
1.3.4 Nuevo Testamente Trilingüe (NTT)
2. Starożytne przekłady
2.1 Greckie
2.2 Aramejskie
2.3 Łacińskie
2.3.1 Vetos Latina (VL)
2.3.2 Wulgata(Vg)
2.3.3 Hieronimowy psałterz iuxta Hebraeos
2.4 Syryjskie
2.4.1 Stary Testament
2.4.2 Nowy Testament
 
ROZDZIAŁ DRUGI - GROMADZENIE BIBLIOGRAFII
1. Drukowane pomoce bibliograficzne
1.1 ElenchusofBiblica(EBB)
1.2 Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ZID)
1.3 Neuerwerbungen Theologie und allgemeine Religionswissenschaft (NThAR)
1.4 Katalog Ecole Biblique w Jerozolimie
1.5 International Review of Biblical Studies / Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete / Revue International des Etudes Biblique (IZBG)
1.6 Old Testament Abstracts (OTAbs)
1.7 New Testament Abstracts (NTAbs)
1.8 Review of Biblical Literature (RBLit)
1.9 Polska bibliografia biblijna
2. Elektroniczne pomoce bibliograficzne
2.1 BILDI
2.2 RAMBI
2.3 ATLA
2.4 BiBIL
2.5 BSW
3. Portale internetowe

ROZDZIAŁ TRZECI - LITERATURA PODSTAWOWA
1. Konkordancje
1.1 Konkordancje drukowane
1.1.1 Hebrajski Stary Testament
1.1.2 Grecki Stary Testament
1.1.3 Grecki Nowy Testament
1.1.4 Targum
1.1.5 Syryjski Nowy Testament
1.1.6 Syracydes
1.1.7 Qumran
1.1.8 Biblia po polsku
1.2 Konkordancje elektroniczne
1.3 Statystyki
2. Synopsy
2.1 Ewangelie
2.2 Źródło Q
2.3 Listy Pawiowe
2.4 Księgi Kronik i Samuela-Królewskie
2.5 Syracydes
2.6 Inne synopsy
3. Pomoce leksykograficzne
3.1 Hebrajskie, aramejskie
3.2 Greckie
3.3 Inne słowniki języków semickich
4. Gramatyki
4.1 Hebrajskie
4.2 Aramejskie
4.3 Greckie
4.4 Inne po polsku
5. Słowniki biblijne i encyklopedie
5.1 Biblijne
5.2 Inne
6. Wstępy do Biblii
6.1 Wstępy do Starego Testamentu
6.2 Wstępy do Nowego Testamentu
7. Teologia biblijna
7.1 Teologia Starego Testamentu
7.2 Teologia Nowego Testamentu
8. Geografia biblijna (atlasy i podręczniki)
9. Inskrypcje
10. Starożytny Bliski Wschód
10.1 ANETiANEP
10.2 The Context of Scripture
10.3 SBL Writings from the Ancient World
10.4 LAPO
10.5 TUAT i TUAT Neue Folge
10.6 ANRW
10.7 Antologie różne
11. Qumran i pokrewne stanowiska archeologiczne
11.1 Pomoce do badań
11.2 Discoveries in the Judaean Desert
11.3 The Dead Sea Scrolls Reader
11.4 The Dead Sea Scrolls Electronic Reference Library
12. Literatura rabiniczna
12.1 Skróty
12.2 Ważniejsze opracowania ogólne
12.3 Od Biblii do literatury rabinicznej
12.4 Miszna
12.4.1 Tekst i/lub tłumaczenia
12.4.2 Wydania krytyczne
12.5 Tosefta
12.5.1 Tekst i/lub tłumaczenia
12.5.2 Wydania krytyczne
12.6 Talmud
12.6.1 Talmud palestyński
12.6.2 Talmud babiloński
12.7Midrasze
12.7.1 Narzędzia
12.7.2 Tłumaczenia i wydania
a) Zbiory
b) Księga Wyjścia
c) Księga Kapłańska: Sifra
d) Księga Liczb: Sifre
e) Księga Powtórzonego Prawa: Sifre
f) Księga Rodzaju: Genesis Rabbah
13. Apokryfy
13.1 Apokryfy Starego Testamentu
13.1.1 Skróty
13.1.2 Bibliografia
13.1.3 Wstępy
13.1.4 Wydania krytyczne
13.1.5 Tłumaczenia
13.2 Apokryfy Nowego Testamentu
13.2.1 Skróty
13.2.2 Bibliografia
13.2.3 Wstępy
13.2.4 Wydania krytyczne
13.2.5 Tłumaczenia
14. Metody egzegetyczne

ROZDZIAŁ CZWARTY - PODSTAWOWE FIGURY LITERACKIE
1. Ważniejsze pozycje bibliograficzne
1.1 Klasycy
1.2 Opracowania
2. Paralelizm członów
2.1 Paralelizm synonimiczny
2.2 Paralelizm antytetyczny
2.3 Paralelizm syntetyczny
2.4 Paralelizm klimaktyczny
3. Figury oparte na brzmieniu
3.1 Aliteracja
3.2 Asonans
3.3 Paronomazja
3.4 Figura etymologiczna i pseudoetymologiczna
3.5 Rym
4. Inne retoryczne środki wyrazu
4.1 Anafora
4.2 Anadiploza
4.3 Anastrofa
4.4 Asyndeton
4.5 Brachylogia (lub zwięzłość, brewilokwencja)
4.6 Chiazm (paralelizm odwrócony)
4.7 Ekspolicja
4.8 Entymemat (sylogizm retoryczny)
4.9 Epanadiploza
4.10 Inkluzja
4.11 Epanortoza
4.12 Epifora
4.13 Epimeryzm
4.14 Epimone
4.15 Hendiadys
4.16 Hiperbaton
4.17 Hiperbola (przesadnia)
4.18 Hysteron-proteron (histerologia)
4.19 Izokolon
4.20 Klimaks
4.21 Antyklimaks (lub anty gradacja)
4.22 Litota
4.23 Meryzm
4.24 Metafora (lub przenośnia)
4.25 Metonimia (zamiennia)
4.26 Synekdocha
4.27 Personifikacja
4.28 Wyrażenie polarne ("biegunowe")
4.29 Porównanie
4.30 Prozopopeja
4.31 Symploke
4.32 Topos
5. Middót
5.1 Qal wahómer
5.2 Gezera sawa
5.3 al tiqre

ROZDZIAŁ PIĄTY - PRACA EGZEGETYCZNA
1. Formułowanie tezy
1.1 Przygotowania badawcze
1.1.1 Praca z wydaniami krytycznymi
1.1.2 Wybranie tematu
1.2 Opracowanie notatek z lektur
1.3 Organizacja zgromadzonego o materiału
1.3.1 Szkic
1.3.2 Pytania
1.3.3 Sporządzenie wykazu
1.3.4 Sporządzenie wykresu
1.3.5 Sformułowanie hipotezy wstępnej
2. Pisanie tekstu
2.1 Pierwsza redakcja
2.2 Etapy korekty
2.2.1 Korekta treści
2.2.2 Korekta środków wyrazu
2.2.3 Korekta językowa
3. Elementy struktury opracowania
3.1 Tytuł
3.2 Spis treści
3.3 Przedmowa
3.4 Wprowadzenie (Wstęp)
3.5 Tekst główny
3.6 Zakończenie
3.7 Bibliografia
3.8 Wykaz skrótów
3.9 Indeksy (skorowidze)
3.10 Cytaty
3.10.1 Dosłowne
3.10.2 Parafrazy
3.10.3 Cytaty a język
3.10.4 Cytaty biblijne
3.11 Transliteracja i transkrypcja
3.11.1 Hebrajski
a) Styl akademicki I
b) Styl akademicki II
c) Transkrypcja
3.11.2 Aramejski
3.11.3 Grecki
3.11.4 Fenicki i punicki
3.11.5 Akadyjski
3.11.6 Koptyjski
3.11.7 Syryjski
3.11.8 Ugarycki
3.11.9 Egipski
3.11.10 Arabski
3.11.11 Inne alfabety
3.12 Formatowanie tekstu
 
ROZDZIAŁ SZÓSTY - PRZYPISY i BIBLIOGRAFIA
1. Pomoce
2. Wykaz skrótów i skrótowców
3. Przypisy
3.1 Kolejność elementów opisu bibliograficznego
3.2 Książki
3.3 Artykuły
3.3.1 Artykuły w czasopismach
3.3.2 Hasła z encyklopedii lub artykuły w słowniku
3.3.3 Artykuły w czasopiśmie opublikowane na różnych stronach bądź w różnych tomach
3.3.4 Artykuły w pracy zbiorowej lub w księdze pamiątkowej pod redakcją
3.3.5 Rozdziały lub sekcje w pracy zbiorowej
3.4 Recenzje
3.5 Wstęp, przedmowa, wprowadzenie lub posłowie napisane przez osobę inną niż autor książki
3.6 Dodruk
3.7 Wydanie nowe lub przejrzane
3.8 Cytat z drugiej ręki
3.9 Dzieła klasyczne, patrystyczne i średniowieczne
3.9.1 Pojedyncze dzieło
3.9.2 Seria wydawnicza lub wielotomowe dzieło
3.10 Dzieła rabiniczne, talmudyczne i midrasze
3.10.1 Traktaty Talmudu, Miszny i Tosefty
3.10.2 Midrasze, targumy i zbiory
3.11 Dokumenty qumranskie
3.12 Pisma Filona i Józefa Flawiusza
3.12.1 Filon z Aleksandrii
a) Skróty
b) Wydania
3.12.2 JózefFlawiusz
a) Skróty
b) Wydania
3.13 Publikacje elektroniczne
3.13.1 Płyty CD i DVD
3.13.2 Internet
3.14 Dzieła nieopublikowane lub opublikowane nieformalnie
3.15 Notabene
4. Bibliografia
5. Szeregowanie alfabetyczne bibliografii
5.1 Przypadki regularne
5.2 Nazwiska z cząstkami patronimicznymi
5.3 Rodzajniki i przyimki
5.3.1 Nazwiska rozpoczynające się rodzajnikiem określonym
5.3.2 Nazwiska rozpoczynające się przyimkiem
5.3.3 Nazwiska z niezrośniętym przyimkiem i rodzajnikiem
5.3.4 Nazwiska ze zrośniętym przyimkiem i rodzajnikiem
5.3.5 Nazwiska holenderskie i flamandzkie
a) Holandia
b) Belgia
5.4 Nazwiska podwójne i złożone
5.5 Nazwiska pisane literami nie łacińskimi
5.6 Imię w dopełniaczu
5.7 To samo nazwisko rodowe
5.8 Opracowania anonimowe (nieznanego autorstwa)
5.9 Opracowania anonimowe (znanego autorstwa)
5.10 Opracowania napisane pod pseudonimem
5.11 Homonimy
5.12 Jr., Sr. i im podobne
5.13 Tytuły osobiste
5.14 Autorzy znani z imienia
5.15 Dzieła papieży opublikowane wraz z ich własnymi nazwiskami
5.16 Znaki diakrytyczne
5.17 Litery złożone
6. Pojęcia bibliograficzne i drukarskie

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Tuesday 08 February, 2011.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 843 of 1042 in category Out of print  Next product
Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki - Pozostałe książki z serii
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
21,00zł

Customers who bought this product also purchased
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (oprawa twarda)
Apologia religii
Apologia religii
Moralność objawiona w Biblii
Moralność objawiona w Biblii
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki
Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby
Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce