Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373632786 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Phonological and Phonetic Explorations
Phonological and Phonetic Explorations
35,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Historia Kościoła, cz. 3: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego
[8373632786]
18,00zł
Product unavailable

Bolesław Kumor
ISBN: 83-7363-278-6
Pages: 225
Format: B5
Year: 2005
Language: Polish

Historia Kościoła, rozumiana jako dzieje ludu Bożego, omawiana jest na tle dziejów całego chrześcijaństwa i świata. Autor podkreśla rolę Kościoła w rozwoju kultury i jego działalność misyjną w świecie. Mniej miejsca poświęca zagadnieniom politycznym. Do opracowania włączone zostały dzieje Kościoła w Polsce.


SPIS TREŚCI

Okres III. ROZKWIT KOŚCIELNEGO ŚREDNIOWIECZA. ZWYCIĘSKA REFORMA KOŚCIOŁA. ROZWÓJ ŻYCIA I KULTURY KOŚCIELNEJ. PAPIESTWO U SZCZYTU POTĘGI (1073-1198)

Rozdział I. REFORMA GREGORIAŃSKA I JEJ RECEPCJA W CHRZEŚCIJAŃSTWIE ZACHODNIM
§ 82. Gregoriańska reforma Kościoła i jej program. Pontyfikat Grzegorza VII (1073-1085)
1. Przyczyny, czas i wewnętrzna treść reformy
2. Działalność reformistyczna Grzegorza VII (1073-1085)
3. Walka o realizację reformy gregoriańskiej w Niemczech i we Włoszech
§ 83. Dalszy przebieg walki o realizację reformy gregoriańskiej. Konkordat wormacki 1122 r. IX Sobór Powszechny (I Laterański)
1. Dalszy przebieg walki o reformę gregoriańską Kościoła
2. Konkordat wormacki (1122)
3. IX Sobór Powszechny (I Laterański - 1123)
§ 84. Papiestwo w epoce św. Bernarda z Clairvaux. X Sobór Powszechny (II Laterański - 1139)
1. Pontyfikaty Honoriusza II i Innocentego II
2. X Sobór Powszechny (II Laterański - 1139)
3. Papiestwo i Republika Rzymska
§ 85. Zwycięska walka papiestwa z cesarstwem. XI Sobór Powszechny (III Laterański - 1179)
1. Podłoże ideologiczne walki
2. Konfrontacja cesarstwa z papiestwem. Cesarz Fryderyk Barbarossa oraz pontyfikaty Hadriana IV i Aleksandra II
3. XI Sobór Powszechny (III Laterański - 1179)
4. Cesarstwo i papiestwo w latach 1181-1198
§ 86. Reforma gregoriańska w poszczególnych państwach chrześcijańskiego Zachodu
1. Kościół we Francji
2. Kościół w Anglii i Irlandii
3. Życie kościelne w Hiszpanii
§ 87. Recepcja reformy gregoriańskiej w Europie Środkowej i Północnej
1. Narody słowiańskie (Czechy, Chorwacja, Słowenia)
2. Węgry i Słowacja
3. Kraje skandynawskie

Rozdział II. KOŚCIÓŁ W POLSCE W OKRESIE REFORMY GREGORIAŃSKIEJ (OD POŁOWY XI DO KOŃCA XII W.)
§ 88. Początki reformy gregoriańskiej w Polsce
1. Polska w orbicie polityki papieskiej
2. Pierwsza faza reformy gregoriańskiej w Polsce
3. Sprawa św. Stanisława biskupa
§ 89. Działalność misyjna Kościoła polskiego w XII w.
1. Nawrócenie Pomorza Zachodniego
2. Misje wśród Jadźwingów
§ 90. Odbudowa i rozbudowa organizacji Kościoła w Polsce
1. Reorganizacja metropolii gnieźnieńskiej i nowe fundacje biskupstw
2. Wspólnoty kanonickie. Kapituły katedralne i kolegiackie
3. Organizacja wewnętrzna diecezji polskich
§ 91. Życie wewnętrzne Kościoła polskiego
1. Episkopat, duchowieństwo i duszpasterstwo
2. Zakony
3. Życie religijne wiernych

Rozdział III. BEZPOŚREDNIE OWOCE REFORMY GREGORIAŃSKIEJ
§ 92. Wyprawy krzyżowe jako przedsięwzięcie kościelne chrześcijańskiego Zachodu
1. Geneza i charakter wypraw krzyżowych
2. Przebieg wypraw krzyżowych
3. Wyniki i znaczenie wypraw krzyżowych
§ 93. Chrześcijańskie rycerstwo i zakony rycerskie
1. Chrześcijańskie rycerstwo
2. Zakony rycerskie
§ 94. Wewnętrzny rozrost chrześcijaństwa
1. Ruch "vita apostolica". Nowe zakony
2. Ruchy religijne wśród świeckich. Kobieta w społeczności chrześcijańskiej
3. Nowe formy duszpasterstwa. Życie religijne wiernych
4. Nowa pobożność
§ 95. Początki nowoczesnej wiedzy i scholastyki. Rozwój teologii i prawa kanonicznego
1. Humanizm monastyczny. Literatura kościelna XI i XII w
2. Początki nowej teologii i prawa kanonicznego. Wielcy przedstawiciele wczesnej scholastyki

Rozdział IV. KIEROWNICTWO I ZARZĄD KOŚCIOŁA
§ 96. Papiestwo i centralizacja zarządu kościelnego
1. Prymat papieski
2. Urzędy rzymskie
3. Centralizacja zarządu kościelnego
§ 97. Metropolici, prymasi i patriarchowie
1. Metropolie i metropolici
2. Prymasi i patriarchowie
§ 98. Zarząd diecezją i jego organy
1. Centralne urzędy diecezjalne
2. Organizacja terytorialna diecezji
3. Szpitalnictwo kościelne
4. Rozwój szkolnictwa parafialnego
§ 99. Formowanie się nowego stosunku Kościoła do państwa
1. Stosunek Kościoła do państwa do XI w.
2. Państwo i Kościół od Grzegorza VII do Bonifacego VIII

Rozdział V. KOŚCIÓŁ WSCHODNI OD POŁOWY XI DO KOŃCA XII W.
§ 100. Kościół wschodni w Cesarstwie Bizantyjskim i na Bliskim Wschodzie
1. Kościół w Cesarstwie Bizantyjskim
2. Próby nawiązania unii kościelnej z Kościołem katolickim
3. Patriarchaty pod panowaniem islamu (Aleksandria, Antiochia, Jerozolima)
4. Katolikat (patriarchat) Gruzji
5. Życie wewnętrzne Kościoła bizantyjskiego
§ 101. Kościół wschodni na Rusi od połowy XI do końca XII w.
1. Dzieje polityczne i rozbudowa organizacji kościelnej
2. Życie wewnętrzne Kościoła ruskiego
3. Wyłączenie Rusi z jedności z Kościołem katolickim
§ 102. Kościół wschodni w Bułgarii i Serbii
1. Bułgaria
2. Serbia


Okres IV. WIELKOŚĆ I GRANICE PAPIESKIEJ TEOKRACJI. ROZKWIT KULTURY ŚREDNIOWIECZNEJ (1198-1294)

Rozdział I. PAPIESTWO WOBEC POTĘG ŚWIATOWYCH. MISJE KOŚCIELNE
§ 103. Papież Innocenty III jako wódz chrześcijańskiego Zachodu. XII Sobór Powszechny (IV Laterański)
1. Osobowość papieża Innocentego III
2. Papież Innocenty III jako polityczny przywódca świata
3. Działalność kościelna papieża Innocentego III
4. XII Sobór Powszechny (IV Laterański - 1215)
§ 104. Papiestwo i cesarstwo w pierwszej połowie XIII wieku
1. Podłoże ideowe walki między papiestwem a cesarstwem
2. Początki i przebieg walki cesarstwa z papiestwem za pontyfikatu Honoriusza III i Grzegorza IX
3. Pontyfikat papieża Innocentego IV (1243-1254). XIII Sobór Powszechny w Lyonie (I Lyoński - 1245)
4. Końcowa faza walki między papiestwem i cesarstwem
§ 105. Stolica Apostolska w latach 1269-1294. XIV Sobór Powszechny (II Lyoński - 1274)
1. Prądy nacjonalistyczne w kolegium kardynalskim
2. Pontyfikat Grzegorza X (1271-1276). XIV Sobór Powszechny (II Lyoński - 1274)
3. Papieże od Innocentego V do Celestyna V
§ 106. Kościół w poszczególnych krajach chrześcijańskiego Zachodu
1. Francja i Wyspy Brytyjskie
2. Półwysep Pirenejski
3. Państwa skandynawskie
4. Chorwacja, Czechy, Węgry i Słowacja
§ 107. Misje kościelne w XII i XIII w.
1. Chrystianizacja basenu Morza Bałtyckiego
2. Misje w Afryce i Azji

Rozdział II. KOŚCIÓŁ W POLSCE W OKRESIE ŚWIETNOŚCI PAPIESKIEJ TEOKRACJI. METROPOLIA OSTOJĄ JEDNOŚCI
§ 108. Reforma gregoriańska w Kościele polskim
1. Stolica Apostolska wobec Polski w XIII w.
2. Walka "o wolność Kościoła" w Polsce. Metropolita Henryk Kietlicz
3. Episkopat i duchowieństwo. Duszpasterstwo
§ 109. Zakony. Misje polskie. Życie wewnętrzne
1. Zakony
2. Chrystianizacja Prus
3. Życie wewnętrzne Kościoła polskiego
§ 110. Rola polityczna Kościoła w Polsce po rozbiciu dzielnicowym i jego ustrój
1. Udział Kościoła w zjednoczeniu państwa polskiego
2. Rola Kościoła w obronie polskości. Działalność kościelna metropolity Jakuba Świnki
3. Metropolia gnieźnieńska. Diecezje i ich wewnętrzna organizacja
4. Synody

Rozdział III. KOŚCIOŁY WSCHODNIE W XIII W.
§ 111. Kościół bizantyjski na Bliskim Wschodzie
1. Kościół wschodni
2. Kościół bizantyjski w pozostałych patriarchatach Bliskiego Wschodu
3. Życie wewnętrzne Kościoła bizantyjskiego
§ 112. Kościół wschodni wśród narodów słowiańskich
1. Ruś
2. Bułgaria
3. Serbia
§ 113. Próby nawiązania unii kościelnej z katolickim Zachodem
1. Tendencje unijne w Kościele bizantyjskim. Unia lyońska (1274)
2. Unia kościelna w Bułgarii i Serbii
3. Unia kościelna na Rusi
§ 114. Kościoły przedchalcedońskie
1. Nestorianie i ich dzieło misyjne
2. Kościoły monofizyckie
3. Unie kościelne Ormian i Maronitów
§ 115. Podboje Mongołów i chrześcijańska akcja antymongolska
1. Mongołowie i ich podboje polityczne
2. Chrześcijańska akcja antymongolska

Rozdział IV. ROZWÓJ WIEDZY KOŚCIELNEJ. HEREZJE I WALKA Z NIMI
§ 116. Powstanie i znaczenie uniwersytetów
1. Powstanie uniwersytetów
2. Znaczenie uniwersytetów
§ 117. Czasy świetności scholastyki
1. Przyczyny i rozwój scholastyki
2. Wybitniejsi przedstawiciele scholastyki
§ 118. Herezje XII i XIII w
1. Prądy neomanichejskie (Katarzy - Albigensi)
2. Ruchy "ewangelicznego ubóstwa" (Waldensi)
§ 119. Walka z herezją. Inkwizycja kościelna
1. Walka z herezją do 1184 r
2. Początki inkwizycji kościelnej

Rozdział V. ODNOWIENIE ŻYCIA ZAKONNEGO. ZAKONY ŻEBRZĄCE. ŻYCIE RELIGIJNE
§ 120. Zakony żebrzące - organizacja i rozwój
1. Ogólne zasady zakonów żebrzących i ich organizacja
2. Św. Franciszek z Asyżu i franciszkanie
3. Św. Dominik i jego zakon
4. Inne zakony o charakterze żebrzącym
§ 121. Służba Boża. Pobożność ludowa. Rozwój sztuki kościelnej (gotyk)
1. Służba Boża
2. Rozwój pobożności ludowej
3. Rozwój sztuki kościelnej (gotyk). Muzyka kościelna
§ 122. Cienie i blaski średniowiecza

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK (zestawił Józef Styk)

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 85 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 12
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 12
$ Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej
$ Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
Na drodze człowieka cierpiącego. Bóg nawiedził lud swój
Na drodze człowieka cierpiącego. Bóg nawiedził lud swój
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 13
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Historia filozofii starożytnej. Tom 3: Systemy epoki hellenistycznej
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce