Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377021941 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła
[9788377021941]
18,90zł
Product available

Hugolin Langkammer OFM
ISBN
: 978-83-7702-194-1
Pages: 204
Format: A5
Year: 2011
Language: Polish

Rola zbawcza Jezusa Chrystusa, jednego Pana, któremu zawdzięczamy naszą chrześcijańska egzystencję, jest w teologii św. Pawła wiodąca. Stąd można śmiało mówić o chrystocentryzmie rozwiniętym przez Apostoła Narodów w głęboką i wszechstronna chrystologię. Wgłębianie się w tę chrystologię jest przedmiotem niniejszej książki.
Dlaczego wiążemy eklezjologię św. Pawła z jego chrystologią?
Sam fakt powołania Pawła na Apostoła Narodów niesie ze sobą misję wśród pogan, a to znaczy włączenie pogan do Kościoła powszechnego, powołanego i założonego przez samego Jezusa Chrystusa jeszcze za jego życia. (ze Słowa wstępnego)Spis treści

Słowo wstępne


Jezus Chrystus w nauczniu św. Pawła

1. Tradycja chrześcijańska przed Pawłem

2. Jezus i Paweł
2.1. Problem znajomości Jezusa przez Pawła
2.2. Znaczenie ziemskiego Jezusa dla Pawła i jego chrystologii
2.3. Tradycja o Jezusie w interpretacji Pawła
2.3.1. Analogia
2.3.2. Uzasadnienie
2.4. Środki interpretacji Pawłowego chrystocentryzmu ze środowiska Nowego Testamentu
2.4.1. Apokaliptyka
2.4.2. Synkretyzm hellenistyczny
2.4.3. Stary Testament
2.5. Boże dzieło zbawcze w Chrystusie a Stary Testament
2.5.1. Obietnica
2.5.2. Typologia
2.5.3. Wykładnia Pisma jako środek interpretacji

3. Jezus Chrystus dokonawca Bożego dzieła zbawczego
3.1. Jezus Chrystus -centrum Ewangelii Pawłowej
3.2. Problem Ewangelii Pawłowej
3.3. Problem identyfikacji Ewangelii z Jezusem Chrystusem

4. Posłannictwo Syna Bożego
4.1. Użycie tytułu "Syn Boży" przez św. Pawła
4.1.1. Statystyka słowna
4.1.2. Sposób użycia
4.2. Jezus odwiecznym Synem Bożym
4.3. Syn Boży eschatologicznym wysłańcem zbawczym

5. Jezus Chrustus Panem

6. Jezus Chrystus
6.1. Zastosowanie i funkcja
6.2. Jezus Chrystus w relacji do tytułu Syn Boży i Pan

7. Teologia tajemnicy paschalnej
7.1. Pawłowa teologia krzyża
7.1.1. Zbawczy fakt krzyża
7.1.2. Paweł wobec prób odrzucenia krzyża
7.2. Pawłowa interpretacja zadośćuczynnej ofiary Chrystusa
7.2.1. Aspekt kultyczny
7.2.2. Aspekt prawniczo-karny
7.2.3. Aspekt społeczny
7.2.4. Aspekt zastępczego posłuszeństwa

8. Prawo Boże Starego Testamentu a odkupieńcze dzieło Chrystusa
8.1. Pawłowa charakterystyka Prawa Starego Testamentu
8.2. Śmierć krzyżowa Jezusa a Prawo Starego Testamentu

9. Współistnienie z Chrystusem (syn Christo) zbawczym owocem krzyża
9.1. Przynależność Pawła do Chrystusa
9.2. Duchowa partycypacja wiernych w misterium paschalnym
9.3. Trwałe przebywanie z Chrystusem owocem tajemnicy paschalnej
9.4. Eschatologiczne bycie z Chrystusem
9.5. Geneza. Koncepcja bycia razem z Chrystusem
9.6. Realizacja sakramentalna bycia razem z Chrystusem
9.6.1. Chrzest jako współumieranie z Chrystusem i powstanie do nowego życia
9.6.2. Koncepcja o współumieraniu i powstaniu do nowego życia w Liście do Kolosan i do Efezjan

10. Bycie w Chrystusie (en Christo)

11. Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (uwieńczenie Pawłowej teologii paschalnej)
11.1. Rz 3,24-26 jako punkt wyjścia nauki o usprawiedliwieniu
11.1.1. Zagadnienie trzonu w Rz 3,24-26
11.1.2. Walor chrystologiczny trzonu
11.1.3. Interpretacja Pawła
11.2. Istotna treść usprawiedliwienia na podstawie Rz 3,24-26 i jej rozwój
11.2.1. Rz 3,24-26
11.2.2. Różne naświetlenia procesu usprawiedliwienia przez św. Pawła
11.2.3. Porównanie Rz 3,24-26 z Ga 2,16

12. Wiara, która usprawiedliwia
12.1. Pojęcie wiary w Starym Testamencie
12.1.1. Tworzywo pojęciowe
12.1.2. Indywidualnie i zespołowo pojęta wiara
12.2. Wiara w Nowym Testamencie
12.2.1. Tworzywo pojęciowe
12.2.2. Wiara w przepowiadania Jezusa
12.3. Wiara w ujęciu św. Pawła
12.3.1. Treść i przedmiot wiary
12.3.2. Chrystocentryzm wiary
12.3.3. Geneza wiary
12.4. Wiara w Liście do Hebrajczyków i w Liście św. Jakuba
12.4.1. List do Hebrajczyków
12.4.2. List św. Jakuba
Literatura


Nauka św. Pawła o Kościele

1. Uniwersalizm zbawczy u podstaw eklezjologii św. Pawła

2. "Lud Boży" jako "Ciało Chrystusa"
2.1. Motyw złączenia się dwojga w jednym ciele (1 Kor 6,15-17)
2.2. Motyw udziału wielu w jednym chlebie (1 Kor 10,16n.)
2.3. Motyw grupy ludzi przedstawionej jako jeden organizm (1 Kor 12,12-27)
2.4. Motyw współrzędności członków w jednym organizmie (Rz 12,4n.)

3. Eklezjalny wymiar bycia w Chrystusie
3.1. Aspekt relacji
3.2. Aspekt pneumatyczny
3.3. Aspekt współegzystencji w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
3.4. Aspekt teocentryczny
3.5. Aspekt uniwersalistyczny
3.6. Motyw korporatywnej osoby
3.7. Związki przyczynowe
3.8. Wywyższony Kyrios u podstaw organizmu eklezjalnego

4. Charyzmaty
4.1. Istota i cel charyzmatów
4.2. Charyzmatyczny charakter urzędowych i hierarchicznych posług w Kościele

5. Kościoły lokalne w zasięgu Kościoła powszechnego

6. Poszczególne określenia wiernych w jednym eklezjalnym Ciele Chrystusa
6.1. Kościół (Boży) - he ekklesia (tou Theou)
6.2. Święci (hoi hagioi)
6.3. Wybrani (eklektoi) - powołani (kletoi)
6.4. Bracia (adelphoi)
6.5. Lud Boży (laos tou Theou) - Izrael Boży (Israel tou Theou)
6.6. Nasienie Abrahama (sperma Abraam)
6.7. Synowie Boży (hyioi tou Theou) - Dzieci Boże (tekna tou Theou)
6.8. Świątynia Boga (naos Theou) - budowla Boża (oikodomē Theou) - gleba Boża (georgion Theou)
Literatura


Eklezjologia listu do Efezjan

1. Wspólne momenty Listu do Efezjan z eklezjologią św. Pawła
1.1. Charakter teocentryczny
1.2. Charakter pneumatyczny
1.3. Kościół "Ciałem Chrystusa"
1.4. Element współumierania i zmartwychwstania z Chrystusem
1.5. Rola chrztu
1.6. Charyzmaty
1.7. Bóg ostatecznym celem wiernych

2. Rola Kościoła w Liście do Efezjan
2.1. Sytuacja Kościoła
2.2. U niwersalizm kosmiczny Kościoła

3. Problem jedności Kościoła składającego się z Żydów i pogan

4. Koncepcja przestrzeni w Liście do Efezjan a eklezjologia
4.1. Dolna sfera
4.2. Górna sfera
4.3. Kościół a zbawienie
4.4. Kościół jako budowla ciągle rosnąca
4.5. Kościół jako budowla i jako Ciało

5. Kościół jako Ciało Chrystusa
5.1. Istota Kościoła-Ciała
5.2. Chrystus Głową Ciała-Kościoła
Literatura


Obraz Kościoła w listach pasterskich

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Zasady regulujące życie Kościoła
1.2. Autorytet Pawła Apostoła

2. Zagadnienia szczegółowe
2.1. Tradycja i sukcesja apostolska
2.2. Funkcja urzędu
2.3. Statyczne ujęcie Kościoła
2.4. Forma życia chrześcijańskiego
2.5. Ramy teologiczne eklezjologii listów pasterskich
Literatura


List do Hebrajczyków a gmina kościelna

1. Chrystologia Listu do Hebrajczyków

2. Społeczność (judeo-)chrześcijańska in via
Literatura

This product was added to our catalog on Wednesday 18 May, 2011.
Reviews
Previous product  Product 130 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Przekroczyć próg nadziei (soft cover)
Przekroczyć próg nadziei (soft cover)
Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później (hard cover)
Teologia na usługach wiary, bliższa życiu... w 30 lat później (hard cover)
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
$ Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku
$ Sekty
$ Sekty
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce