Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377021958M My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Człowiek w kulturze 28. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
Człowiek w kulturze 28. Filozofia a cywilizacje w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca OP
42,00zł
39,06zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa
[9788377021958M]
60,00zł
55,80zł
You save: 4,20zł
Product available

Marian Nowak
ISBN:
978-83-7702-195-8
Pages: 652
Format: B5
Year: 2012
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Ogólna i szczegółowa wiedza o wychowaniu i jej profil pedagogiczny
1.1. Specyfi ka pedagogicznej problematyki w tworzeniu wiedzy o wychowaniu
1.1.1. Specyfi ka pedagogiki i podstawowe kategorie określające ją jako dyscyplinę wiedzy
1.1.1.1. Geneza nazwy "pedagogika" i jej znaczenia
1.1.1.2. Kontrowersje wokół kategorii paideia, pedagogika i pedagogia
1.1.2. Specyfi ka pedagogiki w relacji między ujęciem ogólnym (pedagogiką ogólną) i szczegółowymi dyscyplinami pedagogiki
1.2. Specyfi ka działalności i refleksji o wychowaniu i kształceniu
1.2.1. Fenomenologiczne podejście i jego rola w ujęciu specyfiki pedagogiki
1.2.1.1. Konteksty pierwszych poszukiwań pedagogicznej specyfiki
1.2.1.2. W poszukiwaniu specyfiki i istoty działalności wychowawczej
1.2.2. Ujęcia nieadekwatne pedagogicznego profilu działalności wychowawczej i myślenia pedagogicznego
1.3. "Świadomość kategorialna" i jej znaczenie w ustalaniu profilu działalności pedagogicznej
1.3.1. Filozofi czna i humanistyczna koncepcja wychowania - pedagogika podmiotu
1.3.2. Egzystencjalna koncepcja wychowania (spotkania i dialogu) - pedagogika istnienia i egzystencji
1.3.3. Społeczna i kulturowa koncepcja wychowania, pracy socjalnej i pielęgniarstwa - pedagogika przedmiotu
1.4. profil pedagogiczny a integralność wychowania i pedagogiki

Rozdział II
Od paidei i zdrowia do dobrostanu w wychowaniu i w naukach o wychowaniu
2.1. Związki pedagogiki i paidei z problematyką zdrowia
2.1.1. Ideał zdrowia według Hipokratesa w kontekście starożytnej paidei
2.1.2. Zdrowie publiczne w czasach nowożytnych a pedagogika
2.2. Zdrowie i wychowanie zdrowotne w czasach współczesnych
2.2.1. Nowe uwarunkowania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz związane z nią nowe role zawodowe
2.2.2. Wychowawcza działalność pielęgniarki a kształtowania się jej roli zawodowej
2.2.3. Modele zdrowia oraz ich implikacje dla wychowania i działalności pielęgniarskiej
2.2.4. Wychowawcza działalność służby zdrowia podstawą pedagogiki pielęgniarstwa
2.3. Podstawowe modele realizacji wychowania oraz pedagogiki pielęgniarstwa w kontekście teorii zdrowia i wychowania człowieka
2.3.1. Wychowanie podmiotowe jako wrażliwość na człowieka
2.3.2. Wychowanie do odpowiedniego przyjęcia przedmiotu, otoczenia i obiektywnego świata przedmiotów
2.3.3. Wychowanie ukierunkowane na istnienie i egzystencję
2.4. Współczesne uwarunkowania odkrywania znaczenia i sensu wychowania
2.4.1. Potrzeba uwzględnienia specyfiki i złożoności działalności wychowawczej
2.4.2. Współczesne przemiany działalności wychowawczej i ich znaczenie pedagogiczne

Rozdział III
Nauki o wychowaniu a epistemologia pedagogiczna
3.1. System wiedzy o wychowaniu i system wiedzy medycznej w służbie wychowania i kształcenia człowieka
3.1.1. Nauki o wychowaniu jako "teorie" działalności wychowawczej i systemy wiedzy o wychowaniu człowieka
3.1.2. Okoliczności rozwoju i umiejscowienie systemów wiedzy o wychowaniu i promocji zdrowia
3.1.2.1. Od zainteresowania się dzieckiem do wychowania na miarę dziecka
3.1.2.2. Od medycyny do psychologii dziecka, psychopedagogiki i psychologii pedagogicznej
3.1.2.3. Przekształcanie się dyskursu medycznego w dyskurs pedagogiczny
3.1.3. Wiedza pedagogiczna w pielęgniarstwie i w edukacji zdrowotnej
3.2. Pedagogika jako dyscyplina/dyscypliny pogranicza między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi
3.2.1. Nauki o wychowaniu w kontekście podstawowych typologii ludzkiej wiedzy
3.2.2. Potrzeba integracji wiedzy i współpracy interdyscyplinarnej
3.2.3. Ku nowym perspektywom rozwoju systemu wiedzy o wychowaniu - od teorii integralnych do otwartego i dynamicznego systemu wiedzy o wychowaniu
3.3. Typologie nauk o wychowaniu tworzących system wiedzy pedagogicznej
3.3.1. Pedagogika ogólna a szczegółowe dyscypliny i nauki pedagogiczne
3.3.1.1. Pozycja pedagogiki ogólnej wśród nauk o wychowaniu w świetle wybranych typologii dyscyplin tworzących pedagogikę
3.3.1.2. Potrzeba dyscypliny ogólnej w kontekście specjalizacji i rozproszenia wiedzy o wychowaniu
3.3.1.3. Pedagogika ogólna jako antydoktryna w systemie wiedzy o wychowaniu
3.3.2. Pedagogika ogólna a nauki wychowania
3.3.3. Pedagogika a dydaktyka oraz dyscypliny o kształceniu, formacji i edukacji zdrowotnej

Rozdział IV
Metodologiczna specyfi ka badań nauk o wychowaniu
4.1. Przedmiot i zakres badań nauk o wychowaniu
4.1.1. Specyfi ka badań rzeczywistości wychowania
4.1.2. Treści i źródła badań nauk o wychowaniu
4.1.3. Modele i postulaty podejść badawczych w naukach o wychowaniu
4.2. Zasady, typy i metody badań w tworzeniu dyskursu pedagogicznego
4.2.1. Podstawowe typologie i "mapy podejść badawczych" w badaniach działalności wychowawczej
4.2.2. Klasyczne i współczesne metody, narzędzia i kryteria badań pedagogicznych
4.2.3. Funkcje badań pedagogicznych
4.3. Wspólne cechy w podejściach badawczych i możliwości utrzymania relacji wśród nauk o wychowaniu
4.3.1. Wiedza o wychowaniu tworzona w ramach wielodyscyplinarnej współpracy nauk o wychowaniu
4.3.2. Interdyscyplinarność w badaniach nauk o wychowaniu i w tworzeniu teorii pedagogicznych
4.3.3. Transdyscyplinarność jako kierunek poszukiwania jedności w tworzeniu systemu wiedzy o wychowaniu
4.3.4. Humanistyczna orientacja w naukach o wychowaniu jako podstawa ich jedności i wyznacznik pedagogicznego profilu

Rozdział V
Ku systemowym i otwartym ujęciom działalności wychowawczej w naukach o wychowaniu
5.1. Ontologiczne podstawy działalności wychowawczej w ujęciu pedagogiki ogólnej
5.1.1. Formacja jako własna aktywność wychowawcza (w kierunku samowychowania)
5.1.1.1. Geneza i zarys historii kształtowania się rozumienia formacji
5.1.1.2. Pedagogiczne implikacje przyjęcia kategorii formacja
5.1.1.3. Treściowa interpretacja kategorii formacja w kontekście tożsamości
5.1.2. Wychowanie jako działalność na rzecz formacji
5.1.2.1. Od fi lologicznego do znaczeniowego rozumienia wychowania
5.1.2.2. W poszukiwaniu istoty wychowania - jego struktury i cech
5.1.2.3. Współczesne modele relacji między wychowaniem a formacją
5.1.3. Kształcenie, nauczanie i uczenie się jako kategorie istotnie związane z działalnością wychowawczą
5.1.3.1. Wolność jako podstawowy warunek kształcenia, nauczania i uczenia się
5.1.3.2. Struktura procesu kształcenia, nauczania i uczenia się
5.1.3.3. Kształcenie (i wykształcenie) a wychowanie i formacja
5.2. Działalność wychowawcza w polu widzenia nauk o wychowaniu
5.2.1. Działalność wychowawcza i jej ujęcia w kontekście współczesnej polityki edukacyjnej w Europie - jej zakres, zadania i strategia
5.2.1.1. Zakresy znaczeniowe przypisywane działalności wychowawczej
5.2.1.2. Ujęcia wychowania w świetle zadań i strategii edukacyjnych w Europie
5.2.2. Wychowanie w ujęciu nauk o wychowaniu
5.2.2.1. Treści i aspekty różnicujące podstawowe ujęcia wychowania w naukach o wychowaniu
5.2.2.2. Cechy wspólne i specyfi czne wychowania i innych rodzajów oddziaływań badanych przez nauki o wychowaniu
5.2.2.3. Potrzeba realizmu i otwarcia na człowieka i człowieczeństwo
5.2.2.4. profil pedagogiczny a specyfi ka ujęcia wychowania w działalności pielęgniarskiej
5.3. Ku systemowej, integralnej i otwartej koncepcji działalności wychowawczej
5.3.1. Krytyczna analiza przejawów ideologizacji, stereotypowości i jednostronności podejść do działalności wychowawczej
5.3.2. Propozycje ujęć edukacji w obliczu złożoności życia społecznego
5.3.3. Potrzeba integralnej, systemowej i otwartej działalności wychowawczej

Rozdział VI
Pedagogiczny profil wybranych teorii rozwoju i wpływania na zachowania człowieka
6.1. Teorie psychologiczne a wychowanie i nauki o wychowaniu
6.1.1. Psychoanaliza w wychowaniu i w pielęgniarstwie
6.1.1.1. Perspektywa adaptacyjna
6.1.1.2. Perspektywa dynamiczna
6.1.1.3. Perspektywa ekonomiczna
6.1.1.4. Perspektywa strukturalna
6.1.1.5. Perspektywa rozwojowa
6.1.1.6. Perspektywa pedagogiczna w teorii psychoanalitycznej i jej implikacje dla pielęgniarstwa
6.1.2. Psychologia indywidualna Alfreda Adlera w wychowaniu i w opiece pielęgniarskiej
6.1.2.1. Poczucie małowartościowości jako punkt wyjścia psychologii indywidualnej
6.1.2.2. Zmysł społeczny jako podstawa i kryterium zdrowego rozwoju
6.1.2.3. Mechanizmy obronne i możliwości błędu w rozwoju
6.1.2.4. Implikacje teorii psychologii indywidualnej dla wychowania i pielęgniarstwa
6.1.3. Psychologia rozwojowa J. Piageta w wychowawczej pracy pielęgniarek
6.2. Teorie warunkowania i zmiany postawy - implikacje dla wychowania i pielęgniarstwa
6.2.1. Teoria warunkowania klasycznego Iwana Pawłowa
6.2.2. Teoria warunkowania instrumentalnego
6.2.2.1. Uczenie się metodą prób i błędów (Edward L. Thorndike)
6.2.2.2. Uczenie się przez wzmocnienia (Burrhus F. Skinner)
6.2.2.3. Znaczenie teorii uczenia się przez wzmacnianie w pielęgniarstwie i w wychowaniu
6.3. Teoria modelowania i jej implikacje dla wychowawczej działalności pielęgniarek
6.3.1. Teorie społecznego uczenia się - teorie modelowania
6.3.2. Fazy uczenia się z modeli
6.3.3. Rola wzmocnień w uczeniu się z modelu
6.3.4. Efekty uczenia się z modeli
6.3.5. Znaczenie teorii uczenia się z modeli dla pielęgniarstwa i wychowania
6.4. Poglądowe uczenie się - teoria Gestalt w działalności wychowawczej
6.4.1. Fazy poglądowego uczenia się
6.4.2. Implikacje poglądowego uczenia się dla formacji, wychowania i kształcenia
6.5. Teorie systemowe, otwarte i dynamiczne w wychowaniu i naukach o wychowaniu

Rozdział VII
Antropologiczna aksjologia i teleologia w naukach o wychowaniu
7.1. Problematyka wartości w wychowaniu i w naukach o wychowaniu
7.1.1. Podstawowe kategorie związane z problematyką wartości w wychowaniu i w pedagogice
7.1.2. Od wartości i norm społecznych do celów wychowania
7.1.3. Koncepcja człowieka i wartości jako źródła celów wychowania
7.2. Człowiek podmiotem wartościowania oraz podstawową zasadą aksjologii i teleologii wychowania
7.2.1. Hierarchia wartości jako odzwierciedlenie wolności i podmiotowości człowieka w ich tworzeniu
7.2.2. Wartościowanie jako wyraz bogactwa wartości i zróżnicowania w ich doświadczaniu
7.2.3. Antropologiczna aksjologia i jej osadzenie w duchowości człowieka
7.3. Potrzeba kompleksowości i integralności w realizowaniu zadania wychowania do wartości
7.3.1. Podstawowe przemiany współczesności oraz potrzeba nowego humanizmu i nowych wartości
7.3.2. Wychowanie do zmiany i kreatywności
7.3.3. Podstawowe etapy przekazu wartości w procesie wychowania - jego fazy i uwarunkowania
7.3.4. Zadaniowe ujęcie celów wychowania i wartości na przykładzie jakości życia i dobrostanu w wychowawczej działalności pielęgniarek

Rozdział VIII
Metodyka wychowania w systemie nauk o wychowaniu
8.1. Metody i metodyka wychowania
8.1.1. Pojęcie metody. Metodyka wychowania jako nauka o wychowaniu
8.1.2. profil pedagogiczny metod i metodyki wychowania
8.1.3. Grupy metod wychowania - typologia
8.1.4. Zasady klasyfikowania metod wychowania
8.2. Metody zadaniowe
8.2.1. Metody zadaniowe w wychowaniu w rodzinie i w szkole
8.2.2. Metody zadaniowe wychowania w pielęgniarstwie
8.2.3. Skuteczne powierzanie zadań
8.3. Ku integralnemu systemowi oddziaływań wychowawczych
8.3.1. Wpływ zmian społeczno-kulturowych na realizowanie działalności wychowawczej
8.3.2. Złożoność współczesnej rzeczywistości wychowania i potrzeba adekwatnej odpowiedzi na nią
8.3.2.1. Technologie i strategie działalności wychowawczej
8.3.2.2. Ku zrozumieniu i interpretacji współczesnej rzeczywistości wychowania
8.3.3. Od podmiotów systemu wychowawczego ku systemowi ich wzajemnych powiązań i relacji w dziele wychowania

Rozdział IX
Pedagogiczny profil systemowego kształcenia w zakresie nauk o wychowaniu
9.1. Kształtowanie się zawodowych profilów w środowiskach pedagogicznych
9.1.1. Pedagogiczny profil zawodów reprezentujących poszczególne nauki o wychowaniu
9.1.2. Wpisywanie się jednostki w system społeczny przez wychowanie do pełnienia ról społecznych
9.1.3. Oczekiwania własne i społeczne wobec pedagogicznych ról zawodowych (na przykładzie pielęgniarstwa)
9.1.4. Kształcenie zawodowe o profilu pedagogicznym w świetle procesów ogólnej i zawodowej socjalizacji
9.2. Programy akademickiego kształcenia pedagogów w wybranych obszarach działalności zawodowej i edukacyjnej
9.2.1. Współczesne modele kształcenia pedagogicznego
9.2.2. Kształcenie pedagogiczne i jego efekty
9.3. Kształcenie w zakresie podstawowych kompetencji pedagogicznych
9.3.1. Kształcenie w zakresie kompetencji dialogowych i spotkaniowych
9.3.1.1. Natura i istota dialogu w wychowaniu
9.3.1.2. Cechy, formy i modele oraz elementy struktury dialogu
9.3.1.3. Uwarunkowania dialogu w wychowaniu
9.3.1.4. Dialog wychowawczy i jego realizacja w kształceniu pedagogów
9.3.2. Kształcenie pedagogów w kontekście wielokulturowości
9.3.2.1. Od podejścia przedmiotowego do wrażliwości na podmiot kultury - człowieka (na kanwie przejścia od wielokulturowości do międzykulturowości)
9.3.2.2. Próba zdefi niowania międzykulturowości (interkulturowości)
9.3.2.3. Zawody pedagogiczne w obliczu wielo- i międzykulturowości
9.3.3. Inspiracja Kościoła i nauczania papieży w zakresie międzykulturowości
9.3.4. Wychowanie do międzykulturowości w obliczu pedagogicznej odpowiedzialności

Podsumowanie
Pedagogical profile on Educational Sciences. Summary

Literatura
Wykaz rysunków, schematów i tabel
Wykaz rysunków
Wykaz schematów
Wykaz tabel
Table of contents

This product was added to our catalog on Monday 11 June, 2012.
Reviews
Previous product  Product 108 of 322 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
$ Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych
$ Różnić się w zgodzie
$ Różnić się w zgodzie
$ Studia Nauk Teologicznych PAN 5/2010
$ Studia Nauk Teologicznych PAN 5/2010
O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumanicznego KUL
O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumanicznego KUL
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
$ Kościół w czasach Jana Pawła II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce