Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788377024720 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Święta 2020
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Vox Patrum. T.75
Vox Patrum. T.75
39,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł
[9788377024720]
80,00zł
Produkt dostępny

red. Mirosław Sitarz, Michał Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr Wierzbicki
ISBN:
978-83-7702-472-0
Stron: 864
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2012


SPIS TREŚCI

Od redaktorów

WYBÓR TEKSTÓW PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia według św. Mateusza 16, 18-19
Ewangelia według św. Mateusza 22, 15-22
Ewangelia według św. Łukasza 20, 20-26
Ewangelia według św. Jana 18, 33-37
Ewangelia według św. Jana 19, 10-11
Dzieje Apostolskie 4, 18-19
Dzieje Apostolskie 5, 27-29
List do Rzymian 13, 1-7
1 List do Koryntian 6, 1-11
1 List św. Piotra 2, 13-17


DOKUMENTY KOŚCIELNE

PISMA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE

Klemens Rzymski, Najdawniejsza modlitwa Kościoła za państwo (ok. 96 r.)
Justyn Męczennik, Apologia "Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara" (II w.)
Autor nieznany, List do Diogneta (II w.)
Tertulian, Obrońca Kościoła (II/III w.)
Hipolit Rzymski, Najdawniejsze kazanie chrześcijańskie na temat państwa (III w.)
Orygenes, Chrześcijanie są solą państwa (III w.)
Orygenes, Nauka św. Pawła o państwie (III w.)
Ambroży z Mediolanu, Kościół nie jest zdany na łaskę i niełaskę państwa (386 r.)
Gelazy I, Cesarz jest synem, a nie biskupem Kościoła (488 r.)
Gelazy I, Dwie władze (494 r.)
Gelazy I, Bez pomieszania i bez rozdziału (496 r.)

DOKUMENTY SOBOROWE

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae" (7.12.1965 r.)
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (7.12.1965 r.).

DOKUMENTY PAPIESKIE

ENCYKLIKI
Leon XIII, Encyklika "Quod apostolici muneris" o błędach socjalistów, komunistów i nihilistów (28.12.1878 r.)
Leon XIII, Encyklika "Etsi nos pro auctoritate" o niebezpieczeństwie dla Kościoła we Włoszech (przeciwko rządom antyklerykalnym, laickim) (15.02.1882 r.)
Leon XIII, Encyklika "Humanum genus" o masonerii (20.04.1884 r.)
Leon XIII, Encyklika "Immortale dei" o państwie (1.11.1885 r.)
Leon XIII, Encyklika "Sapientiae christianae" o obowiązkach chrześcijan jako obywateli (10.01.1890 r.)
Leon XIII, Encyklika "Rerum novarum" o kwestii robotniczej (15.05.1891 r.)
Leon XIII, Encyklika "Graves de communi" o demokracji (18.01.1901 r.)
Pius XI, Encyklika "Non abbiamo bisogno" o Akcji Katolickiej (29.06.1931 r.)
Pius XI, Encyklika "Mit brennender Sorge" o położeniu Kościoła w III Rzeszy (14.03.1937 r.)
Pius XI, Encyklika "Divini Redemptoris" o bezbożnym komunizmie (19.03.1937 r.)
Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus" (1.05.1991 r.)

PRZEMÓWIENIA PAPIESKIE
Jan Paweł II, Przemówienie na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2.10.1979 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (2.06.1980 r.)
Jan Paweł II, List do przywódców państw (1.09.1980 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie na forum Parlamentu Europejskiego (11.10.1988 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (5.10.1995 r.)
Jan Paweł II, Przesłanie do Biskupów z Konferencji Episkopatu Polski (8.06.1997 r.)
Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (30.11.1998 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie w Sejmie RP (11.06.1999 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników uroczystości jubileuszu parlamentarzystów i polityków, Rzym (4.11.2000 r.)
Jan Paweł II, Przemówienie we włoskim parlamencie (14.11.2002 r.)
Jan Paweł II, List do biskupów francuskich. "Wkład ludzi wierzących w kształtowanie społeczeństwa" (11.02.2005 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie o wolności religijnej (4.12.2005 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, Ankara (28.11.2006 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) (24.03.2007 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (3.05.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie z okazji 60-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10.12.2008 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (4.05.2009 r.)
Benedykt XVI, Orędzie na światowy dzień pokoju (1.01.2011 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego (10.01.2011 r.)
Benedykt XVI, Przesłanie z okazji 17. sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (29.04.2011 r.)
Benedykt XVI, Przemówienie w Bundestagu (22.09.2011 r.)

DOKUMENTY KURII RZYMSKIEJ
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń (17.02.1981 r.)
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja "Quaesitum est" o stowarzyszeniach masońskich (26.11.1983 r.)
Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym (24.11.2002 r.)


UMOWY DWUSTRONNE MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ A WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI

Konkordat wormacki (23.09.1122 r.)
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (10.02.1925 r.)
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (28.07.1993 r.)


DOKUMENTY PAŃSTWOWE

DOKUMENTY CESARZY RZYMSKICH

Konstantyn Wielki, Licyniusz, Edykt mediolański (313 r.)
Teodozjusz Wielki, Edykt o wierze katolickiej (380 r.)

WIELOSTRONNE UMOWY MIĘDZYNARODOWE

O ZASIĘGU POWSZECHNYM
Karta Narodów Zjednoczonych (26.06.1945 r.)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10.12.1948 r.)
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (16.12.1966 r.)
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1.08.1975 r.)
Deklaracja w sprawie wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach (25.11.1981 r.)
Konwencja o prawach dziecka (20.11.1989 r.)
Deklaracja w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych (10.12.1992 r.)

O ZASIĘGU REGIONALNYM
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (7.12.2000 r.)
Traktat o Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej z Traktatem z Lizbony (13.12.2007 r.)
Protokół nr 8 dołączony do Traktatu z Lizbony dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (13.12.2007 r.)
Protokół nr 30 dołączony do Traktatu z Lizbony w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa (13.12.2007 r.)
Deklaracje odnoszące się do postanowień traktatów (13.12.2007 r.)
Deklaracje państw członkowskich (13.12.2007 r.)

KONSTYTUCJE I USTAWY

POLSKIE
Konstytucja 3 Maja (3.05.1791 r.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja marcowa) (17.03.1921 r.)
Ustawa konstytucyjna (Konstytucja kwietniowa) (23.04.1935 r.)
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (22.07.1952 r.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2.04.1997 r.)
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (17.05.1989 r.)
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (17.05.1989 r.)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych (17.05.1989 r.)

ZAGRANICZNE
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (17.09.1787 r.)
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (26.08.1789 r.)
Ustawa o rozdziale kościołów od państwa (9.12.1905 r.)
Konstytucja weimarska (19.08.1919 r.)
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (23.05.1949 r.)

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 10 wrzesień 2012.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 100 z 334 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Kościół i prawo rzymskie
$ Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego
$ Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego
$ Terroryzm - dawniej i dziś
$ Terroryzm - dawniej i dziś
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce