Wydawnictwo KUL
  Start » Teologia » 9788377025147 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
Calculus of Finite Differences and Difference Equations in Economics
42,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Dogmatyka katolicka. Tom II
[9788377025147]
39,99zł
Produkt dostępny

ks. Czesław Stanisław Bartnik
ISBN: 978-83-7702-514-7
Stron: 1080
Format: B5
Rok wydania: 2012 (wydanie drugie)

Tom II stanowi kontynuację wykładu rozpoczętego w tomie pierwszym i zamyka cały podręcznik akademicki. Tom ten otwiera nauka o Kościele - eklezjologia (traktat VII), która uwzględnia najnowsze dokumenty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, łącznie z Katechiz­mem Kościoła Katolickiego. Po eklezjologii następuje wykład o mariologii (traktat VIII), a następnie traktaty o łasce Bożej (traktat IX), o sakramentach (traktat X), o rzeczach ostatecznych (traktat XI), o świecie (traktat XII); ponadto zawiera dwa dodatki: "Metodologię teologiczną" i "Poznanie teologiczne".


Spis treści

Traktat VII
O Kościele (Eklezjologia)

I. Kształtowanie się języka, obrazów i idei
1. Wprowadzenie
1. Eklezjologia
2. Misterium
3. Zapodmiotowania naturalne
4. Kreacje starotestamentalne
1 Naród Boży
2 Dwanaście Pokoleń
3 Święta Reszta
4 Diaspora
5 Święte Miasto
6 Zgromadzenia kultyczne
7 Własność Boża
8 Królestwo Boże
2. Eklezjofania nowotestamentowa
1. Synoptycy
1 Marek
2 Mateusz
3 Łukasz
4 Synoptyczna Ewangelia Królestwa
2. Corpus Johanneum
3. Święty Paweł
4. Listy pasterskie
5. List do Hebrajczyków
6. 1 List św. Piotra
7. Apokalipsa
8. Ogólne piktogramy nazwowe Kościoła
1 Święta mozaika eklezjologiczna
2 Nazwy nierzeczownikowe
3 Kontynuacja nazw u Ojców apostolskich
4 Obraz wspólny
3. Główne idee eklezjologiczne
1. Eklezja
1 Kahal Jahwe
2 Chrześcijańskie misterium zwołania
3 Nazwa własna
4 Przekłady
2. Społeczność
1 Droga
2 Chrześcijaństwo
3 Imitatio mundi
4 Sacerdotium et imperium
5 Społeczność klasowa
6 Model monastyczny i świecki
7 Kościół widzialny i niewidzialny
8 Społeczność doskonała
3. Ciało Chrystusa
1 Adaptacja Pawłowa
2 Corpus Christi Mysticum
3 Kościół Wcielenia
4 Encyklika "Mystici Corporis"
5 Kościół jako sakrament
4. Lud Boży
1 Narodziny nazwy
2 Naród Jahwe
3 Lud mesjaniczny
4 Lud "chrześcijański"
Lud judeochrześcijański
Lud rzymskochrześcijański
Gens sancta i natio diabolica
5 Nauka Vaticanum II
Przezwyciężenie indywidualizmu
Lud historyczny
Ideał społeczności
Lud prozopoiczny
Lud szczególny
6 "Natio christiana"
5. Świątynia Ducha Świętego
6. Wspólnota
7. Historia zbawienia
8. Osoba "społeczna"

II. Rozumienie Kościoła katolickiego

1. Dyscypliny eklezjologiczne, problematyka, metody
1. Kościół w ujęciu różnych dyscyplin
1 Dogmatyczne
2 Apologetyczne
3 Kanonistyczne
4 Moralne
5 Pastoralne
6 Socjalno-polityczne
7 Historyczne
2. Szkic problematyki
1 Misterium zbawienia
2 Eklezjogeneza
3 Byt personalny
4 Ustrój Kościoła
5 Znamiona
6 Eklezjopraksis
7 Sakrament
8 Eschatologiczność
9 Podmiotowość
3. Metody
1 Metoda aprioryczna
2 Metoda aposterioryczna
3 Metoda historyczna
4 Metoda personalistyczna
2. Nurty eklezjologiczne
1. Instytucjonalistyczna
2. Teandryczna
3. Historiozbawcza
4. Sakramentalna
5. Wspólnotowościowa
6. Słowowa lub kerygmatyczna
7. Pneumatologiczna lub charyzmatyczna
8. Eucharystyczna lub liturgiczna
9. Agapetologiczna
10. Mariologiczna
11. Personalistyczna
12. Ekumeniczna
3. Określenia Kościoła
1. Określenia cząstkowe
2. Próby określeń rozwiniętych
3. Określenie personalistyczne
4. Kościół i Kościoły
1. Postacie Eklezji
1 Zgromadzenie liturgiczne
2 Subkościoły
Kościół osoby
Kościół domowy, rodziny
Eklezjola mnisza
Wspólnoty małe
Kościół wsi-miasta
3 Kościoły bazowe
Parafia
Kościół diecezji-eparchii
Kościół regionu
Kościół narodu
4 Kościoły Większe
5 Kościół Wielki i Wszechkościół
Kościół katolicki
"Kościół Chrystusa"
Kościół powszechny lub uniwersalny
Kościół uwielbiony
2. Kryteria kościelności
1 Realność zbawcza
2 Prawowita władza
3 Właściwa autonomia
4 Własna osobowość
5 Imię Kościoła
3. Kościół Wielki a Kościoły małe
4. Kościół rodziny
1 Społeczny sakrament rodziny
2 Święta historia rodziny
3 Rodzina jako odwzorowanie Trójcy Świętej
4 Kościół Rodziną Bożą

III. Geneza Kościoła
1. Geneza historyczna
1. Problem
2. Teorie błędne
1 Teoria samooszustwa
2 Teoria oszustwa
3 Teorie mitologiczne
4 Szkoła historyczno-religijna
5 Szkoła krytyczno-literacka
6 Szkoła eschatologiczna
7 Teorie socjalistyczne
8 Teoria marksistowska
9 Teoria neomarksistowska
10 Teorie mentalnościowo-kulturowe
3. Teorie prawowierne
1 Teoria koniecznej alternatywy
2 Teoria "Nowego Przymierza"
3 Klasyczna teoria "założenia Kościoła"
4 Teoria "konsekwencji mesjańskiej"
5 Teoria historyczno-personalistyczna
4. Chrystus jako osobowy twórca Kościoła
1 Eklezjalna chrystogeneza
2 Teandryzm historyczny
5. Uczniowie jako współtwórcy Kościoła
1 Chrześcijanin współtwórcą Kościoła
2 Apostołowie jako współbudowniczy
3 "Style" eklezjalne
6. Aedificatio continua
1 Struktura przyszłościowa
2 Osoba jako forma ecclesiastica
3 Między dobrem a złem
2. Geneza teologiczna
1. Chrystus "społeczny"
2. Kościół w teologii historiozbawczej
1 Kościół kosmiczny
Kościół stworzenia
Preegzystencja Kościoła
Caput creaturae
Christus Unificator universalis
2 Ecclesia ante legem
Ecclesia ab Adam
Znaki zewnętrzne Kościoła przed Prawem
Praeparatio evangelica
3 Ecclesia sub lege
Kahal Israel
Szkice Mesjasza
Nieciągłość
4 Ecclesia sub gratia
Teoria inkarnacyjna
Teoria paschalna
Teoria syntetyczna
3. Ecclesiogenesis continua
3. Siostrzane ucieleśnienia Kościoła
1. Wschodnie Kościoły niegreckie
1 Kościoły północnoafrykańskie
2 Kościół koptyjski czyli egipski
3 Kościół etiopski
4 Kościół jakobicki
5 Kościół nestoriański
6 Kościół malabarski
7 Kościół ormiański
8 Kościół maronicki
2. Kościoły prawosławne
1 Kościoły greckie
2 Kościoły ruskie i rosyjski
3. Kościelne wspólnoty protestanckie
1 Twórcy nowego chrześcijaństwa
2 Klasyczna eklezjologia protestancka
3 Współczesna eklezjologia protestancka
4 Kościół anglikański
4. Inne wspólnoty religijne

IV. Byt Kościoła

1. Byt osobowy
1. Zakorzenienie w osobie ludzkiej
2. Relacja pionowa
3. Relacja pozioma
4. Personalna egzystencja
5. Kościół-jednostka a Kościół-zbiorowość
1 Prymat jednostki
2 Prymat zbiorowości
3 Teoria homocentryczności
2. Podstawowe elementy konstytutywne
1. Bycie w Chrystusie
1 Fakt bycia w Chrystusie
2 Charakter zbawczy bycia w Chrystusie
3 Bycie "osobą w osobę"
4 Znak sprzeciwu
2. Bycie chrześcijańskie
1 Metanoia
2 Bycie uczniem Chrystusa
3 Imię chrześcijanina
3. Kult
3. Bycie w Kościele
1. Problem wyjściowy
2. Kręgi Kościoła
1 Krąg uniwersalny
2 Krąg historiozbawczy
3 Krąg eschatologiczny
3. Członkostwo w Kościele katolickim
1 Więź wiary
2 Więź sakramentalna
3 Więź społecznościowa
4 Więź prakseologiczna
4. Rodzaje "przynależności"
1 Katolicy
2 Katechumeni
3 Chrześcijanie wschodni "nierzymscy"
4 Wspólnoty protestanckie i pochodne
5 Wyznawcy religii niechrześcijańskich
6 Bezreligijni
5. Eklezjalny charakter przynależności
1 Poprzez własny Kościół
2 Poprzez Kościół katolicki
4. Dwubytowość Kościoła
1. Zasada antropologiczna i chrystologiczna
2. Cielesny wymiar Kościoła
3. Widzialność Kościoła
4. Duchowy wymiar Kościoła
5. Organizm pneumahagijny
1 Osobowość Kościoła
2 Kościół wyposażony Duchem
3 Sprawca przechodniości
6. Kościół a królestwo Boże
7. Problem pseudoepigrafii
5. Kościół jako instytucja i wydarzenie
1. Omówienie pojęć
1 Instytucja
2 Wydarzenie
3 Nadrzędna zasada personalności
2. Stanowiska jednostronne
1 Jako wydarzenie
2 Jako instytucja
3. Konieczność instytucji
4. Dar łaski i sakramentu
5. Pierwotne szkice Kościoła
1 Wieczernikowy
2 Krzyżowy
3 Rezurekcyjny
4 Pneumatyczny
6. Instytucja i wydarzenie w stosunku do historii
1 Instytucja i wydarzenie w postaci Biblii
2 Dwa aspekty uobecniania Chrystusa
3 Aspekt indywidualny i społeczny

V. Prapierwotny ustrój Kościoła
1. Ustanowienie urzędu apostolskiego
1. Kolegium "Dwunastu"
2. Zadanie
1 Bycie z Jezusem
2 "Posłańcy"
3 Przepowiadanie
3. Zapowiedź nadania władzy
4. Fakt nadania władzy
1 Według Mateusza
2 Według Marka
3 Według Łukasza
4 Według Jana
5. Charakterystyka władzy Dwunastu apostołów
1 Rdzeń Kościoła
2 Współzałożyciele Kościoła
3 Prerogatywy zwyczajne
2. Ustanowienie Urzędu Piotrowego
1. Pojęcie prymatu
1 Narodziny pojęcia
2 Terminologia
Prymat honorowy
Administracyjny
Jurysdykcyjny
2. W perspektywie ekumenicznej
1 Negacja
2 Bez sukcesji
3 Twór ludzki
4 Problem reformy prymatu
"Wyciszenie"
Zmiana sposobu sprawowania prymatu
"Neo-prymat"
3. Obietnica prymatu dana Piotrowi
1 Sytuacja tekstu obietnicy
2 Teologiczna wymowa tekstu
Skała
Dwie budowle
Klucze Królestwa
Związywanie–rozwiązywanie
4. Confirmator fratrum
5. Nadanie prymatu
6. Biblijna prymatologia pośrednia
1 Przygotowywanie Piotra do prymatu
Pierwsze miejsce
Rzecznik Dwunastu
Pierwszy nawrócony
2 Wykonywanie prymatu przez Piotra
Pierwszy budowniczy Kościoła
"Zdarzenie antiocheńskie"
3. Pomocnicy apostolscy
1. Autorytatywny charakter Kościoła
2. Presbyteroi – episkopoi
1 Prezbiter
2 Episkopos (biskup)
3 Wykrystalizowanie się nazw
3. Różne wersje prezbiteratu
1 Wersja żydowska – jerozolimska
2 Wersja hellenistyczna
3 Wersja judeohellenistyczna
4 Finalna wersja chrześcijańska
4. Teologia chrześcijańskiego prezbiteratu
1 Duszpasterze
2 Nauczyciele
3 Uświęcający
5. Teologiczna geneza prezbiteratu
1 Hipotezy zaniechane
2 Hipoteza późnego ustanowienia apostolskiego
3 Hipoteza personalistyczna
Z instytucji Dwunastu
Na podstawie powołania
Reinterpretacja rozwojowa
6. Prezbiter a biskup dziś
7. Diakonat
1 Powstanie diakonatu
2 Natura diakonatu
3 Diakonat stały
4 Diakonise
8. Inni pomocnicy
1 W historii Kościoła
2 W Kościele współczesnym
9. Kapłaństwo kobiet?
1 Historia zagadnienia
2 Stanowisko Kościoła katolickiego
4. Hierarchia i charyzmat
1. Hierarchia
1 Sytuacja socjalno-egzystencjalna
2 "Hierarchia"
3 Ucieleśnienia eklezjalne
Święcenia
Władza
Związek święceń z władzą
4 Charakter osobowy
5 Eklezjole
2. "Charyzmatyka"
1 Podstawowe wymiary prakseologiczne Kościoła
Martyria
Leitourgia
Diakonia
2 Kościół charyzmatyczny
3 Próba określenia charyzmatu
4 Rodzaje charyzmatów
5 Charyzmat ewangelicznej krytyki
3. Wzajemna komplementarność
1 Organizm hierarchiczno-charyzmatyczny
2 Prymat
5. Laikat
1. Kształtowanie się nazwy
2. Pojęcie laikatu
3. Chrystyczne funkcje laikatu
1 Uczestnictwo w misji królewskiej Chrystusa
2 Uczestnictwo w misji prorockiej Chrystusa
3 Uczestnictwo w misji kapłańskiej Chrystusa
4. Uczestnictwo laikatu we władzy eklezjalnej
1 We władzy kapłańskiej
2 We władzy nauczania
3 We władzy rządzenia
5. Godność świeckich
1 Nowość
2 Równość
3 Wolność
4 Powszechna służba

VI. Kontynuowanie się Kościoła

1. Sukcesja apostolatu
1. Zasada samokontynuacji
1 Świadomość kościelności
2 Biblia o trwaniu Kościoła
3 Zasada dziedzictwa – sukcesji i tradycji
2. Powstanie episkopatu
1 Wersja jerozolimska
2 Wersja Pawłowa
3 Wersja Janowa
3. Teologia episkopatu
1 Episkopat "monarchiczny"
2 Kolegialność
3 Trójjedność władzy biskupiej
4 Jedność w wielości
5 In Christo
Funkcja pasterska
Funkcja prorocka
Funkcja królewska, czyli zbawcza
2. Sukcesja prymatu Piotrowego
1. Rozwój wiary prymacjalnej
1 Starożytność
2 Średniowiecze
Papalizm
Episkopalizm
Kardynalizm
Kurializm
Parochializm
Totalizm eklezjalny
Pluralizm nominalistyczny
Koncyliaryzm
3 Czasy nowożytne
Gallikanizm
Febronianizm
Józefinizm
Papalizm mundialistyczny
Prymat socjologiczny
2. Poglądy Kościołów prawosławnych i narodowych na prymat
1 Zasada "pierwszego biskupa"
2 Zasada patriarchatów
3 Zasada Nowego Rzymu
4 Zasada pełnej autokefalii
5 Zasada synodalna
6 Zasada symbolizmu
7 Zasada "terytorium kanonicznego"
8 Zasada wspólnoty Kościołów
9 Zasada koncesji ekumenicznej
3. Prymat w dialogu z protestantyzmem i anglikanizmem
1 Luteranie
2 Anglikanie
3 Prymat w światłach ekumeny
Propozycja Jana Pawła II
Ku nowemu obrazowi prymatu
4. Biblijna podstawa sukcesji prymatu
1 Sukcesja według tekstów obietnicy prymatu
2 Sukcesja według tekstu nadania prymatu
5. Piotr biskupem rzymskim
1 Formalne świadectwa historyczne
2 Odkrycia archeologiczne
6. Od Piotra do papieża
1 Prymacjalna samoświadomość Rzymu
2 Uznawanie prymatu przez cały Kościół
7. Z teologii prymatu
1 Nazwy i tytuły
2 Próba precyzacji tytularnej
3 Istota władzy papieskiej
4 Kształt historiozbawczy
3. Nieomylność przekazu Orędzia Zbawienia
1. Nieomylność Kościoła
2. Nieomylność Kolegium Biskupiego
3. Nieomylność papieża
4. Przedmiot i zakres nieomylności
1 Przedmiot właściwy
2 Problem prawd "pogranicznych"

VII. Znamiona Kościoła

1. Jedność
1. Znamiona
2. Rozumienie jedności
3. Biblia o jedności Kościoła
4. Realizacja jedności
5. Wiązadła jedności
6. Extra ecclesiam nulla salus
1 Świadomość pierwotna
2 Sformułowanie teologiczne
3 Próby rozwiązania paradoksu
Pluralizm równoważny
Synkretyzm
Ekskluzywizm całkowity
Teoria funkcjonalno-psychologiczna
Teoria eklezjalności zbawienia
Teoria wcielenia o odniesieniu uniwersalnym
2. Świętość
1. Rozumienie świętości
2. Świętość jako cel Kościoła
3. Ikona Trójcy Świętej
4. Realizacja świętości
3. Powszechność
1. Rozumienie powszechności
2. Powszechność jako zadanie
3. Historyczna realizacja powszechności
4. Perspektywa ekumeniczna
1 Ruch ekumeniczny
2 Dialogi
3 Nowa koncepcja ekumenizmu
4 Podstawowe modele wielkoekumeniczne
A. Model "Drzewa życia"
B. Model "Cebuli egipskiej"
C. Model "Ziguratu mezopotamskiego"
D. Model "Jaja kosmicznego" lub "koncentrycznego"
4. Apostolskość
1. Rozumienie apostolskości
2. Realizacja apostolskości
3. Apostolskość w dziejach


Traktat VIII
O Maryi (Mariologia)

I. Mariologia – jej sytuacja, kształtowanie się i rozwój
1. Współczesna sytuacja mariologii
1. Kryzys
2. Nurty odrodzeniowe
1 Nauczanie papieskie
2 Nurt mariologii symbolicznej
3 Mariologia wyzwolenia
4 Na fali feminizmu
5 Kościelne ożywienie kultu
6 Mariofanie
2. Traktat i metody
1. Traktat mariologiczny
2. Pomocnicze metody mariologii
1 Bibliohermeneutyczna
2 Tradycjohistoryczna
3 Eklezjalo-magisterialna
4 Ekonomiozbawcza (historiozbawcza)
5 Fideo-dedukcyjna
6 Liturgiczna
7 Wielkopoetycka
8 Mistyczna
9 Ekumeniczna
3. Historia mariologii
1. Mariologia "naturalna"
2. Patrystyka
1 Mariologia chrystotypiczna
2 Mariologia eklezjotypiczna
3 Mariologia pneumatologiczna
3. Średniowiecze
4. Reformacja i kontrreformacja
5. "Mariologia przywilejów"
6. Mariologia epoki Vaticanum I
7. Mariologia epoki Vaticanum II
4. Szkic ikony słownej Matki Bożej
1. Ikona Maryi
2. Osoba Maryi
1 Osobowy punkt wyjścia
2 Osobowe dzieje Maryi
3 Świętość osobowa
4 Miłość osobotwórcza i religiotwórcza
5 Uosobienie moralności
6 Ikona Drogi
3. Matka całego Chrystusa
1 Dar człowieczeństwa
2 Dar historyczności
3 Dar społecznościowy
4 Dar ekonomiozbawczy
4. Rola w historii zbawienia
1 Maryja jako "pre-historia" Odkupiciela
2 Maryja jako "współ-historia" Jezusa
3 Maryja jako "po-historia" Jezusa
5. Relacja eklezjalna
1 Maryja jest Matką całej ludzkiej rodziny
2 Maryja jest Matką Kościoła
3 Maryja jest Matką ekumeniczną
4 Maryja jest Mater simul et discipula
5 "Łaski pełna"
6 Maryja "przoduje" w pielgrzymowaniu wiary
7 Maryja jest "Matką naszego zawierzenia"
8 Maryja jest związana z różnymi darami
9 Maryja jest wzorem
10 Duchowość Maryi
6. Rekapitulacja Maryjna
7. Sposoby oddziaływania Maryi
1 Działanie przez macierzyństwo
2 Nowy rodzaj "pośrednictwa"
3 Pierwowzór
4 Działanie bezpośrednie

II. Maryja skrypturystyczna

1. W światłach Starego Testamentu
1. Trudny punkt wyjścia
2. Trzy drogi ku Maryi
1 Droga doskonałościowa
2 Droga typologiczna
3 Proroctwa maryjno-eklezjalne
3. Protoewangelia: Rdz 3, 15
1 Problematyka tekstu
2 Dzieje interpretacji
3 Dalszy wątek mesjaniczny u Jahwisty
4. Dziewica – Matka Emmanuela: Iz 7, 14
5. Matka Mesjasza: Mi 5, 1-4
6. Mariologia sofijna
1 Kategoria mądrości
2 Mesjasz jako Mądrość Boża
3 Maryja w horyzoncie Mądrości Bożej
2. W świetle Nowego Testamentu
1. Pierwotne nurty tradycji mariologicznej
2. Niewiasta pełni czasu: Ga 4, 4-5
1 Tekst
2 Interpretacja dogmatyczna
3. Matka Nazarejczyka: Mk 3, 32-35; 6, 1-6
1 Wierzący "matką" Jezusa: Mk 3, 32-35
2 Maryja wśród mieszkańców Nazaretu: Mk 6, 1-6
4. Ewangelia Dzieciństwa u Mt 1-2
1 Rodowód Jezusa: Mt 1, 1-17
2 Narodzenie Jezusa: Mt 1, 18-25
3 Mędrcy ze Wschodu: Mt 2, 1-12
4 Ucieczka do Egiptu: Mt 2, 13-15
5 Rzeź niemowląt: Mt 2, 16-18
6 Przybycie do Nazaretu: Mt 2, 19-23
5. Ewangelia Dzieciństwa: Łk 1-2
1 Joannologia lub mariologia "rodzinna": Łk 1, 5-25.57-80
2 Zwiastowanie Maryi: Łk 1, 26-38
3 Nawiedzenie: Łk 1, 39-45.56
4 Magnificat: Łk 1, 46-55
5 Narodzenie Jezusa: Łk 2, 1-7
6 Pasterze u żłóbka: Łk 2, 8-20
7 Proroctwo Symeona: Łk 2, 33-35
8 Maryja wobec wiary inkarnacyjnej i słowa Bożego według Łk
9 Rodowód Jezusa: Łk 3, 23-38
6. Mariologia Janowa
1 Ciało z Maryi: J 1, 14
2 Gody Mesjańskie: J 2, 1-12
3 Matka eklezjalna: J 19, 25-27
7. Niewiasta i szatan: Ap 12
3. W świetle apokryfów maryjnych
1. Pisma apokryficzne o Maryi
2. Nauka apokryfów maryjnych

III. Preparatoryjna Ikona Maryi

1. W wymiarze historycznym
1. Personalistyczny punkt wyjścia
2. "Niewiasta mesjaniczna"
3. Historyczne pochodzenie Maryi
1 Nisza życia Maryi
2 Rodzice Maryi
Święty Joachim
Święta Anna
4. Narodziny Maryi
5. Nadanie imienia
6. Pobyt w świątyni?
7. Ślub dziewictwa
8. Małżeństwo ze św. Józefem
9. Józefologia
2. W osobistym wymiarze doczesnym
1. Osobowość Maryi
2. Duchowość Maryi
1 Bogonosicielka
2 Postawa cnót teologalnych
3 Macierzyńskość
4 Postawa dziewictwa
5 Mistyczne posłuszeństwo
6 Wierność
7 Bycie dla innych
8 Heroizm
9 Zmysł "kultury Bożej"
10 Trynitarność
3. Zewnętrzny wygląd Maryi
1 Piękność niezwykła
2 Przeciętność
3 Piękność duchowa
4. Wiek Maryi
1 Wiek wczesny i krótki
2 Wiek późniejszy i dłuższy
3. Niepokalanie Poczęta
1. Pierwotna nisza prawdy
2. W zapisach skrypturystycznych
3. W Kościele Ojców
1 Byt Kościoła
2 Teologia patrystyczna
3 W liturgii
4. W średniowieczu i czasach nowożytnych
5. W perspektywie ekumenicznej
6. Formuła dogmatyczna
7. Teologia Niepokalanego Poczęcia
1 Podstawowy sens formuły
2 Problem "długu grzechowego"
3 Sposób otrzymania łaski
4 Znaczenie historiozbawcze
4. Dziewica 394
1. "Dziewica" w Starym Testamencie
2. Maryja "zawsze Dziewica"
1 Virgo perpetua
2 Przed urodzeniem
3 W urodzeniu
4 Po urodzeniu
3. Dogmatyczna interpretacja dziewictwa Maryi
1 Nowa metoda personalistyczna
2 "Nowe stworzenie"
3 Inicjatywa Boga
4 Pełna otwartość na Boga
5 Współtworzenie z Bogiem
6 Immaculata Ecclesia
7 Dziewicza Ikona człowiecza
8 Kategoria wielkości kobiety

IV. Matka

1. Rodzicielka Jezusa
1. Problem wyjściowy
2. Wielowymiarowość macierzyństwa Maryi
1 Fakt empiryczny
2 Fakt społeczny
3 Fakt religijny
3. Charakter osobowy macierzyństwa Maryi
4. Rodzenie Chrystusa przez wiarę i chrzest
2. Theotokos — Bogarodzica
1. Kształtowanie się tytułu
1 Geneza biblijna
2 Pojawienie się formuły Theotokos
3 Kryzys nestoriański
4 "Bogarodzica"
2. Wykład dogmatyczny
1 Semantyczna analiza języka
2 Relacje boskie
3 Istota macierzyństwa Bożego
3. Teorie wyjaśniające
1 Teoria modalistyczna
2 Teoria leonińska
3 Teoria ekonomiozbawcza
4 Teoria "Bogurodzicy"
3. Pośredniczka "w Chrystusie"
1. Rozumienie pośrednictwa
1 Z historii pojęcia
2 Podstawowa struktura pośrednictwa
3 Trzy modalności pośrednictwa
Ontologiczna
Prozopoidalna
Doskonałościowa
2. Próby określenia roli Maryi w pośrednictwie Chrystusa
1 Wymowa tytułów tradycyjnych
2 Podstawowe stanowiska teologów
Udział pośredni
Rozdawnictwo łask Chrystusa
Udział wewnętrzny
3 Próba dookreślenia pośrednictwa Maryi
3. "Pasma" pośrednictwa Maryi
1 Ontologiczno-inkarnacyjne
2 Prozopoiczno-paschalne
3 Doskonałościowo-zasługujące
4. Matka Kościoła
1. Z historii tytułu
2. Próba wykładu teologicznego
1 Ujęcie syntetyczne
2 Przed-Kościół
3 "Urodzenie Kościoła"
4 Matka Królestwa
5 Paschalna Matka Kościoła
6 Pleromiczna Matka Kościoła
7 Matka ekumeniczna
5. Maryja jako Ikona Kościoła
1. Żywy obraz
2. Dziewica, członek i ikona Dziewicy Kościoła
3. Ikona Kościoła jako Matki
4. Ikona oblubieńcza
1 Ikona Kościoła Oblubienicy
2 Ikona wzorcza eklezjalnie
6. Matka eschatologiczna
1. Matka paruzji uniwersalnej
2. Matka paruzji indywidualnej
7. Uniwersalna Matka duchowa
1. Osobliwość pojęcia
2. Z historii prawdy o macierzyństwie duchowym
3. Natura macierzyństwa duchowego Maryi
8. Szafarka wszystkich łask
1. Pojęcie
2. Charakter szafarstwa
3. Podstawy biblijne
4. Zakresy i zasięg szafarstwa Maryi
1 Zakresy
2 Zasięg
9. Matka rodziny
1. Kościół rodziny
2. Matka inkarnacyjna
3. Matka paschalna
4. Matka pneumatologiczna
10. Matka narodu
1. Naród w Kościele
2. Matka społeczności żywych
11. Sposoby oddziaływania Maryi na nas i na świat
1. Zasada ogólna
2. Sposoby szczegółowe

V. Wzięta do nieba

1. Kształtowanie się prawdy o Wniebowzięciu Maryi
1. Terminologia
2. Pojmowanie wniebowzięcia
3. Podstawy biblijne prawdy o Wniebowzięciu Maryi
1 Protoewangelia w Nowym Testamencie
2 Niewiasta i Smok
3 Pełna łaski
4 Niebieska Arka Przymierza
5 Niewiasta najbardziej błogosławiona
6 Objawienie implikatywne
4. Tradycja pozabiblijna
1 Literatura pobożnościowa
2 Liturgia
3 Teologowie
5. Definicja dogmatyczna
6. Racje teologiczne
1 Boskie macierzyństwo Maryi
2 Niepokalane Poczęcie
3 Udział w dziele zbawienia
4 Zmysł wiernych
5 Mariofanie w postaci cielesnej
2. Teologia Wniebowzięcia
1. Problem śmierci Maryi
1 Mortaliści
2 Immortaliści
3 "Zakończenie biegu życia"
2. Tajemnica historiozbawcza
1 Zbawczy punkt Omega
2 Pełnia uchrystusowienia
3 Łaska i asumpcyjne "fiat"
4 Autoryzacja odkupienia
3. Zdarzenie jedyne po Chrystusie
4. Charakter faktu Wniebowzięcia
1 Teoria fideistyczna
2 Teoria kultyczna
3 Teoria antycypacji
4 Teoria personalistyczna
5. Obecność Maryi w Kościele
1 Obecna w dziełach
2 Trwała obecność macierzyńska
3 Paruzja Maryi

VI. Kult maryjny

1. Wokół pojęcia kultu
1. "Kult"
1 Termin
2 Charakter personalny
3 Dwa współelementy
4 Zmysł kultu
2. Różne rodzaje kultu
3. Specyfika struktury kultu maryjnego
1 Relacja do kultu Bożego
2 Podstawy czci wobec Maryi
3 Pasma kultowe
2. Rozwój kultu maryjnego
1. Współczesny stan kultu
2. Biblijna geneza kultu maryjnego
3. Początki kultu w tradycji
4. Elementy maryjnego kultu relatywnego
1 Kult obrazów maryjnych
2 Prawda ikonalna
3 Kult relikwii maryjnych
4 Wezwanie do kultu prawidłowego


Traktat IX
O łasce Bożej (Charytologia)

I. Rozwój nauki o łasce Bożej
1. Świadomość biblijna o łasce
1. Terminologia
2. "Łaska" w Starym Testamencie
3. "Łaska" w Nowym Testamencie
1 Synoptycy
2 W Pismach paulińskich
3 W Pismach pozapawłowych
2. Patrystyczna i średniowieczna nauka o łasce
1. Tradycja grecka
2. Tradycja zachodnia
1 Tertulian
2 Pelagianizm
3 Nauka św. Augustyna o łasce
4 Poaugustyńskie spory na temat "gracjalizmu"
3. Średniowiecze łacińskie
3. Nowożytna nauka o łasce
1. Luteranizm
2. Nauka soboru trydenckiego o usprawiedliwieniu
1 Pierwszeństwo łaski
2 Odrodzenie przez łaskę
3 Wolność woli
4 Zasługa
3. Banezjanizm i molinizm
1 Banezjanizm
2 Molinizm
3 Polemika
4. Bajaniści i janseniści
1 Bajus
2 Janseniusz
4. Nauka Katechizmu o łasce i usprawiedliwieniu
1. Usprawiedliwienie
2. Misterium łaski
3. Problem zasługi
4. Świętość

II. Systematyczny wykład o łasce

1. Natura i łaska
1. Podstawowe stanowiska
1 Wspólna tradycja kerygmatyczna
2 Teologiczna tradycja wschodnia
3 Teologiczna tradycja zachodnia
4 Tradycja protestancka
5 Zestawienie tradycji
2. Otwartość bytu ludzkiego na łaskę
3. Wielka historia zbawienia jako łaska
1 Łaska stworzenia
2 Łaska odkupienia
3 Łaska eschatologiczna
4 Jedność łaski
2. Świat osobowy i łaska
1. Kryzys traktatu o łasce
2. Powszechna wola zbawcza
3. Predestynacja
1 Chrystus jako przeznaczenie
2 Kościół jako kategoria predestynacji wtórnej
3 Wybranie zbawcze
4 Wybranie eklezjalno-funkcyjne
4. Wolność i łaska
3. Co to jest łaska?
1. Próby określenia
1 Katechizm
2 Opis fenomenologiczno-personalistyczny
3 Łaska jako działanie "od wewnątrz"
4 Szkoła Rahnerowska
5 Opis potoczny
6 Określenie historiozbawcze
7 Łaska jako miłosne działanie Trójcy Świętej
8 Określenie personalistyczne
2. Bytowość łaski
3. Kategorialne struktury łaski
1 Darmowość
2 Konieczność
3 Powszechność
4 Dialogiczność
5 Sprawiedliwość
6 Misteryjność historyczna
7 Charakter społeczny
4. Systemowe teorie łaski
1. Łaska jako dar poznawczy
2. Teoria transcendentalna
3. Łaska jako wspólnota miłości z Bogiem
4. Teoria historyczno-inkarnacyjna
5. Doświadczenie łaski
6. Teoria aktywnej komunii osobowej

III. Wiara, nadzieja, miłość

1. Wiara
1. Cnoty teologalne
2. Wiara w Biblii
3. Różne postacie wiary
4. Określenia cnoty wiary
1 Vaticanum I
2 Vaticanum II
3 Katechizm
4 Ku integralnemu określeniu teologicznemu
5. Wyznanie wiary
6. Umacnianie wiary i grzechy przeciwko niej
2. Nadzieja
1. Terminologia
2. Odrodzenie kategorii nadziei i futurologii
1 Metafizyka nadziei
2 Rodzaje nadziei
3 Nadzieja jako kategoria powszechnodziejowa
4 Określenie nadziei naturalnej
3. Nadzieja w Biblii
4. Cnota teologalna
5. Zagrożenia nadziei
3. Miłość
1. Terminologia
2. Rodzaje miłości
3. Próby określenia miłości
1 Ujęcie uniwersalne
2 Ujęcie personalistyczno-społeczne
3 Ujęcie teologiczne
4. Ku miłości uniwersalnej
5. Jako cnota
6. Grzechy przeciwko miłości


Traktat X
O sakramentach (Sakramentologia)

I. Sakramentologia ogólna
1. Kształtowanie się teologii sakramentów
1. Wieloaspektowość sakramentologii
2. Nazwa
3. Początki teologii sakramentu
1 Świadectwa przedaugustyńskie
2 Nauka św. Augustyna o sakramentach
4. W poszukiwaniu określenia
1 Przed teologiczną systematyzacją
2 Wiek XII
3 Określenie Tomaszowe
4 Nauka trydencka
5 Nauka Vaticanum II
6 Nauka Katechizmu
7 Ku określeniu personalistycznemu
2. Podstawowa struktura sakramentu
1. Cztery współelementy
2. Znak sakramentalny
1 "Materia"
2 "Forma"
3 "Hilemorfizm" sakramentalny
4 Charakter i rola słowa w sakramencie
3. Intencja sakramentalna
1 Intencja szafarza
2 Intencja przyjmującego
4. "Uzupełnienie przez Kościół"
5. Ważność i legalność sakramentów
6. Struktura językowa
3. Odniesienia sakramentalne
1. Chrystusowe
2. Eklezjalne
3. Pisteologiczne
4. Odkupieńcze
5. Eschatologiczne
4. Sakrament całościowy
1. Pojęcie
2. Jezus Chrystus jako Prasakrament
3. Sakramentalny charakter Kościoła
1 Wykład magisterialny
2 Geneza biblijno-pneumatologiczna
3 Siedem owoców Drzewa życia
5. Ustanowienie sakramentów
1. Geneza teologiczna sakramentów
2. Geneza historyczna sakramentów
3. Ustanowienie znaku sakramentalnego
1 Określenie in specie
2 Określenie in genere
3 Ustanowienie złożone
4. Liczba sakramentów
6. Problem "przed-sakramentów"
1. Sakrament a powszechność zbawienia
2. Ante legem
3. Sub lege
7. Obecność misteriów Chrystusa w sakramentach
1. Uobecnienie w Duchu Świętym
2. Teologiczne teorie obecności
1 Teoria narzędna – klasyczna
2 Teoria tajemnicy wszechmocy Bożej – Ignacy Różycki
3 Teoria kultyczna – Odo Casel
4 Teoria "w-osobienia" w Boga – Edward Schillebeeckx
5 Teoria międzyosobowego języka soteryjnego – Czesław S. Bartnik
8. Skutki sakramentalne
1. Rodzaje skutków
1 "Łaska sakramentalna" i "łaski sakramentalne"
2 "Sakramenty żywych" i " sakramenty umarłych"
3 Wzrost łaski
4 Owoce łask sakramentalnych
5 Praktyczne funkcje sakramentów
2. Opus operatum i opus operantis
1 Ex opere operato
2 Ex opere operantis
3. Charakter sakramentalny
9. Rodzaj przyczynowości sakramentalnej
1. Problem
2. Przyczynowość "fizyczna"
3. Przyczynowość moralna
4. Przyczynowość intencjonalna
5. Przyczynowość językowo-osobowa
10. Sakramenty społecznościowe
1. Dopełnienie indywidualizmu sakramentowego
2. Sakramenty o strukturze wspólnotowej
3. Doczesno-społeczny refleks sakramentów
1 Sakramenty żywych społeczności
2 Realizacja sakramentów wspólnotowych przez naród
11. Sakramenty w kontekście ekumenicznym
1. Epokowa zmiana optyki
1 Communicatio in sacris
2 Współuczestnictwo między katolikami a prawosławnymi
3 Współuczestnictwo między katolikami a protestantami
2. Interkomunia
12. Sakramentalia
1. Istota sakramentaliów
2. Rodzaje sakramentaliów
3. Sakramentale jako działanie

II. Sakramentologia szczegółowa
1. Chrzest święty
1. Nazwa
2. Wielka typologia chrztu
3. Istotne elementy rytu
4. Życie chrztu w Kościele
1 Sakrament wtajemniczenia
2 Wiara i chrzest
3 Skutki chrztu
4 Rodzaje chrztu
5 Szafarz i chrzczony
6 Konieczność chrztu
2. Bierzmowanie (chryzmacja)
1. Nazwa
2. Istota znaku sakramentalnego
3. Ustanowienie bierzmowania
4. Bierzmowanie a chrzest
1 Udzielanie bierzmowania na Wschodzie i na Zachodzie
2 Łaska sakramentalna bierzmowania
3 Szafarz i przyjmujący
5. Skutki bierzmowania
3. Eucharystia
A. Wprowadzenie
1. Określenie
2. Nazwy
3. Geneza Eucharystii
1 Geneza misterium
2 Teksty biblijne
3 Rozwinięcie szaty liturgicznej
B. Obecność Chrystusa w Eucharystii
1. Fakt obecności
1 Różne rodzaje obecności Chrystusa
2 Podstawowe interpretacje faktu obecności
2. Teologia obecności realnej
3. Chrystus historyczny czy uwielbiony?
1 Jezus historyczny
2 Jezus uwielbiony
3 Zakres uobecniania
4 Obecność osobowa
4. Źródło obecności
1 Transsubstancjacja
2 Transsygnifikacja i transfinalizacja
3 Transentatio
4 Dopełnienie personalistyczne
C. Eucharystia jako ofiara
1. Chrześcijaństwo religią ofiarniczą
2. Bibline wydarzenie Eucharystii i jego obraz
1 Zakorzenienie starotestamentalne
2 Ofiara eucharystyczna według synoptyków
3 Harmonia słów i gestów obrzędowych
4 Opis pastoralny
5 Eucharystia jako ofiara chrześcijańska według Hbr
6 Chleb życia według Jana
3. Ku teologii Wieczerzy Pańskiej
1 Relacja do człowieka historycznego
2 Dopełnienie w człowieku
3 Relacja do Chrystusa
4 W Osobie Chrystusa
5 Ofiara Kościoła
6 Ofiara "duchowa"
7 "Zakresy" Eucharystii
8 Eucharystia socjospołeczna
9 Liturgia kosmiczna
10 Liturgia trynitarna
4. Istota mszy świętej
1 Liturgiczny element istotny
2 Teologiczne teorie istoty mszy
3 Stosunek mszy do Ofiary krzyża
5. Określenie mszy świętej
D. Eucharystia jako sakrament
1. Istota znaku liturgicznego
2. Kult Eucharystii
3. Uczta eschatologiczna
4. Cele mszy świętej
1 Pełny kontakt doczesny z Ofiarą Pana
2 Podstawa żywej religii
3 Współpraca w historii zbawienia
5. Skutki i owoce mszy świętej
1 Zakres oddziaływania mszy świętej
2 Obfitość darów zbawczych i doczesnych
3 Stopnie korzystania z owoców mszy świętej
4 Tytuły szczególne do owoców
6. Komunia święta
1 Istota Komunii świętej
2 Warunki przystępowania
3 Teologia aktu komunijnego
4 Wyraz osobisty
4. Sakrament pokuty (pojednania)
1. Nazwy
2. Pokuta
1 Pokuta wewnętrzna
2 Pokuta zewnętrzna
3. Struktura znaku sakramentalnego
1 Akty penitenta
2 Forma sakramentu pokuty
4. Zdarzenie zbawcze
1 Specyfika
2 Obraz odkupienia
5. Owoce sakramentu spowiedzi
1 Pojednanie z Bogiem i darowanie kary wiecznej
2 Pojednanie z Kościołem
3 Odrodzenie osobowości chrześcijańskiej
4 Realizowanie "nowego stworzenia"
6. Ustanowienie i szafowanie sakramentu
1 Ustanowienie
2 Szafowanie
7. Udział wiernych
8. Pozasakramentalne i pozaliturgiczne formy pojednania z Bogiem
9. Odpusty
1 Pojęcie
2 Historia odpustów
3 Skarbiec Kościoła
4 "Miary" odpustów
5. Namaszczenie chorych
1. Status sakramentu
2. Istota znaku
3. Cele, owoce i skutki
4. Wiatyk
6. Kapłaństwo
1. Źródła kapłaństwa
2. Dwa rodzaje kapłaństwa
3. Sakrament święceń
1 Święcenie biskupie
2 Święcenie prezbiteratu
3 Święcenie diakonatu
4. Istota znaku sakramentalnego święceń
5. Istota kapłaństwa
1 Charyzmat
2 Pośrednictwo
3 Struktura chrystyczna
4 Kapłaństwo pneumatologiczne
5 W poszukiwaniu istotnych treści kapłaństwa
6. Charakter osobowy
7. Skutki i owoce święceń
8. Kapłanem – mężczyzna i celibatariusz
7. Sakrament małżeństwa
1. Istota małżeństwa
2. Małżeństwo w porządku stworzenia i zbawienia
1 Prapierwotne ustanowienie małżeństwa
2 Podniesienie do sakramentu
3. Znak sakramentalny małżeństwa
4. Szafarz sakramentu małżeństwa
5. Cele małżeństwa
6. Skutki sakramentu małżeństwa
7. Przymioty małżeństwa sakramentalnego
8. Prawa rodziny
9. Dziewictwo


Traktat XI
O rzeczach ostatecznych (Eschatologia)

I. Panorama eschatologii
1. Podstawowe pojęcia
1. Nazwa
2. Kategorie eschatologiczne
3. Wielkie schematy historycznoeschatologiczne
2. Wielkie formy eschatologiczne
1. Mazdaizm
2. Reinkarnacja
3. "Nowa Era"
4. Świadkowie Jehowy, mormoni, mooniści
1 Świadkowie Jehowy
2 Mormoni
3 Mooniści
5. Islam
6. Wielkie eschatologie świeckie
1 Eschatologia marksistowska
2 Eschatologia kapitalistyczno-globalistyczna
7. Eschatologia uniwersalno-ewolucjonistyczna – Teilhard
3. Nowsze radykalne ujęcia protestanckie
1. Teoria "eschatologizmu"
2. Teoria absolutnej transcendencji
3. Teoria eschatologii już "zrealizowanej"
4. Teoria "tensji eschatycznej"

II. Eschatologia indywidualna

1. Tajemnica śmierci
1. Różne rozumienia śmierci
2. Istota śmierci w aspekcie teologicznym
1 Teoria odłączenia duszy od ciała
2 Teoria śmierci całego człowieka
3 Teoria ostatecznej decyzji
4 Teoria zmartwychwstania w śmierci
5 Teoria istotnej transformacji
3. Śmierć w perspektywie dziejów zbawienia
1 Śmierć jako punkt omegalny
2 Usensownienie śmierci w Chrystusie
3 Absolutna jednorazowość śmierci
4 Apokaliptyka podmiotowa
5 "Śmierć" a grzech
6 Powszechność śmierci
2. Paruzja jednostkowa
1. Zarys problemu
2. Chrystofania paruzyjna
3. Sąd szczegółowy
4. Paruzja indywidualna a uniwersalna
5. Sąd w miłości
3. Trwanie istoty ludzkiej po śmierci
1. Problem
2. Schematy trwania po śmierci
1 "Wieczność" nicości
2 Schemat cykliczny
3 Schemat immobilistyczny
4 Schemat totalizacji
5 Schemat poliwalentny
3. Z poglądów na życie pozagrobowe
1 Religie prapierwotne
2 Staroreligijne doktryny o duszy
3 Tradycja grecka
4 Kształtowanie się nauki katolickiej
4. Argumenty z objawienia zstępującego

III. Punkty węzłowe eschatologii uniwersalnej

1. Pohistoryczna łaska doskonalenia się – czyściec
1. Różne recepcje
2. Źródła prawdy o czyśćcu
3. Kształtowanie się nauki o czyśćcu
4. Boska pedagogia czyśćca
1 Miejsce kar poprawczych
2 Czyściec jako oczyszczająca miłość
3 Ku spotkaniu z Chrystusem w Duchu Świętym
5. Znaczenie nauki o czyśćcu
2. Paruzja uniwersalna
1. Terminologia
2. Rozwój pojęcia paruzji
3. Paruzja w tryptyku dziejozbawczym
4. Paruzja eklezjalna
5. Istota paruzji
6. Historyczny czas paruzji
7. Charakter rozwojowy momentu paruzji
8. Znaki poprzedzające paruzję
3. Zmartwychwstanie
1. Pojmowanie zmartwychwstania
2. Objawienie zmartwychwstania
3. Problem tożsamości ciała
1 Teza kerygmatyczna
2 Teoria tożsamości ciała przez tożsamość duszy
3 Osobowa tożsamość człowieka
4. Z eschatologii ciała
1 Relacja kreacjonistyczna
2 Relacja historiozbawcza
3 Ciało zmartwychwstałe
4. Sąd ostateczny (powszechny)
1. Opisanie potoczne
2. Objawienie przyszłego faktu sądu
1 W religiach prapierwotnych
2 W judaizmie
3 W chrześcijaństwie
3. Natura sądu ostatecznego

IV. Stany wieczne: Niebo, Piekło, Nowa Ziemia

1. Wieczna Komunia z Trójcą Świętą – Niebo
1. Terminologia i obrazy
2. Wstępny szkic teologiczny nieba
3. Życie wieczne jako cel
4. Istota nieba – egzystencji wiecznej
5. Podstawowe akty człowieka uwielbionego
1 Akty poznania
2 Akty miłości
3 Akty działania integralnego
4 Rozwój i niebieska pleromizacja
6. Komunia Świętych (Świętych Obcowanie)
1 Pojęcie Komunii Świętych
2 Komunia w Chrystusie i Jego Duchu
3 Misteryjna wspólnota wszechosobowa
2. Egzystencja sprzeniewierzona – Piekło
1. Nazwa "piekło"
2. Istnienie piekła
3. Kościelny kerygmat o piekle
4. Kary w piekle
5. Akt "potępienia"?
6. Apokatastaza i miłosierdzie zbawcze?
1 Apokatastaza
2 Miłosierdzie zbawcze
7. Próba rozwiązania paradoksu: piekło – miłosierdzie
3. Koniec świata
1. Rozumienie "końca świata"
2. Czas końca świata
3. Odnowienie świata
4. "Nowe niebo i nowa ziemia"


Traktat XII
O świecie (Kosmologia teologiczna)

I. Obrazy i próby określenia świata
1. Obrazy
1. Wprowadzenienie
2. Zakresy nazwy "świat"
3. Starożytny obraz świata
4. Chrześcijański obraz świata w średniowieczu
5. Przewrót kopernikański w obrazie świata
6. Ku przezwyciężaniu kryzysu
7. Antropologiczny obraz świata
2. Soborowe określenie świata
1. Formuła i charakter
2. Społeczność ludzi
3. Dzieje doczesne
4. Dzieje zbawienia

II. Stworzenie świata

1. Personalistyczne ujęcie stworzenia świata
1. Panorama problematyki
2. Personalistyczna teoria stworzenia
3. Podstawowe przymioty aktu stwórczego
1 Rozumność
2 Wolność
3 Dobroć i miłość
4 Piękność
5 Nieprzekazywalność
6 Dynamiczność
2. Schematy i modele interpretacyjne Wszechświata
1. Schemat stacjonarny
2. Schemat repetycyjny
1 Model cykliczny
2 Model hierarchiczny
3. Schemat ewolucjonistyczny
1 Model rozszerzania się świata
2 Model "pierwotnego atomu"
3 Teoria "Wielkiego Wybuchu" (Big Bang)
4 Teoria "Wielkiej Kraksy" (Big Crash)
5 Model stożkowy lub omegalny
3. "Stworzenie" i "kreacja"
1. Różne rozumienia "kreacji"
2. Teoria samokreacji materii
3. Teoria mikrokreacji
4. Teoria modelu wielorakiego
5. Kreacjonizm "staroziemski" i "młodoziemski"

III. Teologia czasu i przestrzeni

1. Teologia czasu
1. Doniosłość kategorii czasu i przestrzeni
2. Podstawowe terminy i "postacie" czasu
1 Pierwotne postacie czasu
2 "Postacie" czasów pochodnych
3. Istota czasu
4. Ambiwalencja czasu
5. Antyczas
6. Schematy czasu uniwersalnego
7. Wieczność
2. Teologia przestrzeni
1. Z terminologii biblijnej
2. Rodzaje przestrzeni
1 Rodzaje przestrzeni pierwotnej
2 Wtórne postacie przestrzeni
3. Istota przestrzeni
4. Antyprzestrzeń
3. Ekonomia czasoprzestrzeni
1. Dynamizm religijny czasoprzestrzeni
2. Sakrament czasoprzestrzeni
3. Osobotwórczy charakter czasoprzestrzeni

IV. Teologia doczesności

1. Teologia "rzeczywistości ziemskich"
1. Wprowadzenie metodologiczne
2. Teologia historii
3. Teologia społeczno-polityczna
4. Teologia kultury
1 Rozumienie kultury
2 Kultura a religia
5. Teologia pracy
6. Teologia aksjologiczna
1 Struktura wartości
2 Katolicka ekonomia wartości
2. Celem stworzenia chwała Boża
1. Chwała Boża
2. Rozumienie chwały
3. Osoba jako tytuł chwały
4. Chrystus jako chwała stworzenia
3. Chrystus jako Sens świata
1. Pytanie o sens stworzenia
2. Chrystus jako Sens sensów


Traktat XIII
Metateologia

1. Teologia – jej teorie i metody
1. "Teologia"
2. Pierwotne typy teologii
1 Typ historyczny
2 Typ misyjno-praktyczny
3 Typ mistyczny
4 Typ filozofujący
3. Natura i przedmiot teologii
4. Metody
1 Metoda "pozytywna"
2 Metoda scholastyczna lub spekulatywna
3 Metoda historyczna
4 Metody "językowe"
5 Metody fenomenologiczno-egzystencjalistyczne
6 Teologia personalistyczna
7 Teologie minimalistyczne
5. Pragmatyka teologii
2. Szkic poznania teologicznego
1. Rodzaje poznania teologicznego
2. Teologia bazująca na objawieniu zstępującym
3. Osoba jako pryncypium epistemologiczne
4. Poznanie eklezjalne

Indeks nazwisk

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 08 marzec 2013.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 196 z 390 
w kategorii Teologia
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Metodologia nauk. Część 1 i 2
Metodologia nauk. Część 1 i 2
$ Metodologia: tradycja i perspektywy
$ Metodologia: tradycja i perspektywy
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
Encyklopedia 100-lecia KUL <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Encyklopedia 100-lecia KUL
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2019
Opera omnia T. IX-1 - Wiara w piśmie i tradycji
Opera omnia T. IX-1 - Wiara w piśmie i tradycji
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
$ Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce