Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 9788377026243 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
[9788377026243]
90,00zł
Product unavailable

eds Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik
ISBN:
978-83-7702-624-3
Pages: 1448
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Languages: Polish, English,


SPIS TREŚCI

Słowo od redaktorów
Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL
Słowo Prezesa Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna
Słowo Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego o. Andrzeja Danilewicza SVD
Słowo bpa Jerzego Mazura


WOKÓŁ OSOBY KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA SVD

Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)
Referaty i wystąpienia wygłoszone w Polsce przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)
Wykaz prac dyplomowych wypromowanych przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD oraz recenzowanych tytułów i prac dyplomowych (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)
Recenzje wydawnicze książek, oceny i opinie sporządzone przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)


TEORIA I FILOZOFIA PRAWA I PAŃSTWA ORAZ SOCJOLOGIA PRAWA

Vinsensius Adi Gunawan Meka SVD, Prawo adatu w społecznościach lokalnych Indonezji na przykładzie regionu Manggarai na wyspie Flores
Andrzej Bator, Norma prawna jako wypowiedź doktryny prawniczej
Tomasz Bekrycht, O związku koniecznym między prawem a moralnością
Mirosław Granat, Zasada trójpodziału władzy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Ks. Tadeusz Guz, Neomarksistowska próba Th. Wiesengrunda Adorna "naukowego" usprawiedliwienia psychoanalizy S. Freuda
Jolanta Jabłońska-Bonca,
Soft state?
Adam Kasprzyk, Instytucja "vacatio legis" - pojęcie i znaczenie dla polskiego prawodawstwa
Stanisław Kaźmierczyk, Prawo gospodarcze w związku z kryzysem gospodarczym jako zagadnienie metodologiczne
Andrzej Kojder, Atrofia prawa
Marzena Kordela, Stanowienie zasad prawa
Leszek Leszczyński, Dualizm źródeł prawa a właściwości japońskiego porządku prawnego
Wojciech Łączkowski, Prawo a sprawiedliwość
Jarosław Mikołajewicz, O zasadzie równej miary w wyznaczaniu sytuacji prawnych
Lech Morawski, Dobro wspólne a ustrój państwa - zarys problemu
Jerzy Oniszczuk, Zakwestionowanie projektu postmodernistycznego w warunkach kryzysu. Poszukiwania postponowoczesne
Łukasz Pikuła, Etyczna prawomocność idei socjalizmu w filozofii prawa marburskiej szkoły neokantyzmu
Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistycznego uzasadnienia godności człowieka
Stanisław Sagan, Dezintegracja państw współczesnych
Mieczysław Sawczuk, Marcin Konarski, Bartłomiej Nowaczyński, W poszukiwaniu mocy wiążącej prawa
Ks. Marian Stasiak, Prawo w funkcji humanizacji życia
Małgorzata Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego a formalizm i antyformalizm w procesie stosowania prawa
Adam Sulikowski, Nowoczesny paradygmat człowieka jako podmiotu prawa a posthumanizm poststrukturalistyczny
Maria Szyszkowska, Szczególne miejsce Antoniego Kościa w polskiej filozofii prawa
Zygmunt Tobor, Wykładnia "ścisła", czyli jaka?
Roman Tokarczyk, The Life in the Light of the Biojurisprudence
Ks. Stanisław A. Wargacki SVD, Socjologiczne pojęcie paniki moralnej a prawo
Sylwia Wojtczak, Stosunek prawa polskiego do aktów supererogacyjnych
Jan Woleński, Wokół formuły Radbrucha
Jerzy Zajadło, Paradygmatyczne znaczenie formuły "fiat iustitia, ruat coelum"
Zbigniew Zaleski, Na ile myślimy prawem?
Wojciech Załuski, O empatii i jej znaczeniu dla moralności i prawa
Kamil Zeidler, Spór liberalizmu z komunitaryzmem a stanowisko Antoniego Kościa


TEOLOGIA, FILOZOFIA, FILOLOGIA POLSKA I KLASYCZNA

Dariusz Dudek, Czas w prawie i człowiek w czasie
Józef Fert, "Czynne czekanie" w pisarstwie Cypriana Norwida
Leonard Górka SVD, Obraz ekumenii w dyskusjach na II Soborze Watykańskim
Ks. Stanisław Haręzga, Apostoł Paweł wobec prawa rzymskiego według świadectwa Dziejów Apostolskich
Ks. Stanisław Janeczek, Z dziejów genezy nowożytnej filozofii religii. Kartezjusz
Zdzisław Kupisiński SVD, Kult świętego Mikołaja na przykładzie obrzędowości  ludowej wybranych regionów Polski
Józef Michna SVD, Wierzenia demonologiczne na terenie gminy Iwonicz-Zdrój
Krzysztof Narecki, Dike we fragmentach Heraklita z Efezu
Jacek Pawlik SVD, Troska o głoszenie Ewangelii
Marek Piechowiak, Przemowa Demiurga w Platońskim "Timajosie" a współczesne pojęcie godności
Ks. Marian Wolicki, Przyczyny opętania przez złego ducha


ETYKA, ETYKA PRAWNICZA, PRAWA CZŁOWIEKA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Robert Andrzejczuk, Kilka uwag na temat sądowego stosowania praw człowieka
Wiesław Bar OFMConv, Wolność "koncesjonowana". O nowelizacji art. 24 Konstytucji politycznej Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Tomasz Barankiewicz, Etyka w administracji publicznej - odpowiedzialność społeczna i zaufanie w dobie "społeczeństwa ryzyka"
Ks. Włodzimierz Broński, Negocjacje jako element warsztatu pracy prawnika
Agata Grabowska, Antoni Kość: prawdziwy nauczyciel
Viktor Hryszczuk, Społeczno-prawna ocena eutanazji
Hubert Kaczmarczyk, Wolność i jej rodzaje w ujęciu F.A. von Hayeka
Ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Prawo wobec grzechu strukturalnego
Paweł Łabieniec, Czy istnieją etyki prawnicze? Aulisa Aarnio wizja zawodowej etyki prawników
Antoni Pieniążek, Tomasz Woś, Współczesny normatywny model notariatu w Polsce
Tomasz Sienkiewicz, Normatywny wymiar godności zawodu nauczyciela akademickiego
Stanisław Leszek Stadniczeńko, Justyna Stadniczeńko-Sinica, Prawnik w cywilizacji wiedzy i w społeczeństwie komunikacyjnym
Marcin Trzebiatowski, Pominięcie cudzego dorobku naukowego jako naruszenie dóbr osobistych, czyli o wartościach w nauce
Jacek Widło, Czy istnieje "prawo do dobrej śmierci" (eutanazji) osób, które nie są w stanie wyrazić swojej woli?


HISTORIA I HISTORIA PRAWA

Ks. Krzysztof Burczak, Prawo naturalne w Dekrecie Gracjana
Jerzy Flaga, Opieka medyczna i troska o zdrowie w zakonie jezuitów przed jego kasatą
Tomasz Giaro, Prawdy prawa i prawdy prawnicze. Trzy pytania historyka
Grzegorz Górski, The Beginnings of the Polish Underground State
Jan Konefał, Próba utworzenia ZMP w Prywatnym Męskim Gimnazjum i Liceum Biskupim w Lublinie
Marek Kuryłowicz, Starożytne tablice prawa
Joanna Misztal-Konecka, Konsekwencje spożywania wina w świetle prawa rzymskiego
Andrzej Pietrzak SVD, Prawa z Burgos
Henryk Zimoń SVD, Początki kolonizacji niemieckiej i misji katolickiej na wyspie Bukerebe w Tanzanii (1890-1895)


PRAWO KANONICZNE

Ks. Leszek Adamowicz, Prawo i duszpasterstwo: konflikt czy zbieżność celów?
Ks. Wojciech Góralski, Unitas matrimonii a bonum fidei
Marta Greszata-Telusiewicz, Zasada salus animarum jako centrum procesu kanonicznego
Sylwester Kasprzak SVD, Communio jako punkt docelowy obowiązywalności prawa kościelnego
Ks. Henryk Misztal, Poszukiwanie zasad procesowych w sprawach kanonizacyjnych
Bp Artur Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim
Ks. Mirosław Sitarz, Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i wytycznych dykasterii Kurii Rzymskiej
Ambroży Skorupa SDS, Autonomia instytutów świeckich w Kościele łacińskim
Ks. Piotr Steczkowski, Powstanie urzędu kardynała penitencjarza większego
Ks. Tadeusz Syczewski, Zaręczyny w Kościele łacińskim
Ks. Stanisław Tymosz, Zadania parafii w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Jolanta Bucińska, Mechanizm kontroli przestrzegania zasady pomocniczości w Unii Europejskiej
Ks. Józef Krukowski, Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie
Artur Kuś, Kilka uwag o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej


PRAWO CYWILNE I RODZINNE ORAZ PRAWO HANDLOWE

Abp Andrzej Dzięga, Piotr Telusiewicz, Naturalne prawa rodziny wołaniem o jej podmiotowość
Paweł Fajgielski, Koszty dostawy i zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Internet
Andrzej Herbet, Realizacja odpowiedzialności wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych - zagadnienia wybrane
Grzegorz Jędrejek, Mobbing jako delikt prawa cywilnego
Maria Poźniak-Niedzielska, Adrian Niewęgłowski, Używanie oznaczenia odróżniającego jako przesłanka ochrony w świetle prawa własności przemysłowej
Józef Jan Skoczylas, Istota i funkcje zasad współżycia społecznego w systemie gospodarki wolnorynkowej w Kodeksie cywilnym
Ryszard Skubisz, Czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego
Władysław Witczak, Pozasądowe dochodzenie roszczeń w przypadkach szkód medycznych
Piotr Zakrzewski, Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaży lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.)


PRAWO ADMINISTRACYJNE, PRAWO FINANSOWE, PRAWO PRACY I OŚWIATOWE

Ks. Sławomir Fundowicz, Chińskie egzaminy państwowe jako wzorzec rekrutacji do służby publicznej
Jan Głuchowski, Podatki ekologiczne a ochrona środowiska
Agata Gumieniak, Przeszukanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zagadnienia wybrane
Magdalena Pyter, Prawo oświatowe a edukacja inkluzyjna
Paweł Smoleń, Janusz Jaroszyński, Kontrowersje w zakresie finansowania produktów leczniczych po wprowadzeniu nowej ustawy o refundacji
Ewa Katarzyna Czech, Stanisław Wrzosek, Ochrona prawna macierzyństwa w dostępie do zawodu notariusza - problematyka zaliczania okresów urlopów macierzyńskich


PRAWO KARNE I KRYMINALISTYKA

Krzysztof Wiak, Harmonizacja prawa karnego państw Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
Jan Widacki, Początek i koniec kryminalistyki

Noty o Autorach (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

This product was added to our catalog on Friday 22 March, 2013.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 983 of 1067 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Wpływ zaburzeń psychicznych na odpowiedzialność karną sprawcy czynu zabronionego
Wpływ zaburzeń psychicznych na odpowiedzialność karną sprawcy czynu zabronionego
Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne
Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w polskim prawie karnym
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Historia Kościoła, cz. 1: Starożytność chrześcijańska
$ Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim
$ Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim
Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła
Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce