Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788377025031 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I
[9788377025031]
54,00zł
Product available

Wincenty Granat
ISBN:
978-83-7702-503-1
Pages: 624
Format: B5 (hard cover)
Year: 2013
Language: Polish


SPIS TREŚCI

W KIERUNKU DOGMATYKI PERSONALISTYCZNEJ. SŁOWO WSTĘPNE
PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO
WYKAZ SKRÓTÓW


WSTĘP

1. Przedmiot nauk teologicznych
2. Źródła nauk teologicznych
Treść objawienia Bożego jako przedmiotowe źródło nauk teologicznych
Akt wiary jako podmiotowe źródło nauk teologicznych
Pismo Święte, Tradycja i Magisterium Kościoła jako źródła nauk teologicznych
Rozum i jego wytwory jako drugorzędne źródło nauk teologicznych
3. Definicje nauk teologicznych
4. Cele nauk teologicznych
5. Tendencje w naukach teologicznych
6. Metoda w naukach teologicznych
7. W jakim sensie teologia może być nauką?
8. Stosunek teologii do Magisterium Kościoła


Część I DROGA CZŁOWIEKA DO BOGA I BOGA KU CZŁOWIEKOWI PRZED CHRYSTUSEM

Rozdział I. PROBLEM CZŁOWIEKA
1. Ogólny egzystencjalny opis człowieka
Człowiek twórca narzędzi pracy
Człowiek twórca kultury umysłowej
Człowiek twórca kultury moralnej
Człowiek twórca kultury społecznej
Człowiek twórca kultury estetycznej
Człowiek jako osoba
Paradoksy ludzkiego istnienia
2. Człowiek jako przedmiot badań naukowych
Człowiek - przedmiot nauk przyrodniczych, humanistycznych i filozofii
Człowiek - przedmiot nauk teologicznych
3. Specyficzne trudności nauki o człowieku
Przeszkody w studium o człowieku
Postulat unikania "schematu" studium o człowieku
Postulat unikania nazbyt szybkich uogólnień

Rozdział II. TRANSCENDENCJA W CZŁOWIEKU
1. Pojęcie transcendencji
2. Źródło i konieczność transcendencji
Źródło transcendencji
Konieczność transcendencji dla rozwoju człowieka

Rozdział III. CZŁOWIEK ZWRÓCONY KU BOGU OSOBOWEMU
1. Różnorodne postawy wobec problemu istnienia i poznawalności Boga. Teologia śmierci Boga
2. Próby wyjaśnienia różnych postaw wobec problemu Boga
3. Propozycje uwspółcześniania języka w omawianiu problemu Boga
4. Poznawalność istnienia Boga
Istota zagadnienia
Biblia o możliwości poznania istnienia Boga
Świadectwo Tradycji
5. Poznawalność natury Boga
Poznawalność natury Bożej przez umysł ludzki
Nadprzyrodzone poznanie Boga przez wiarę i doświad-czenie mistyczne
6. Teologia protestancka o poznawalności Boga (Abp Alfons Nossol)
7. Przymioty Boże
8. Dialog z ateistami

Rozdział IV. STWORZENIE ŚWIATA JAKO OŚRODKA ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA
1. Stworzenie świata z nicości na podstawie bytu Bożego
Istota problemu
Biblia o stworzeniu świata
Świadectwo Tradycji
Wyjaśnienia spekulatywne
2. Prawda o stworzeniu świata z nicości wobec nauk przyrodniczych i filozoficznych
Nauki przyrodnicze
Idea pochodzenia świata jako problem metafizyczny
3. Stworzenie człowieka
Istota problemu
Biblia o stworzeniu pierwszych ludzi
Problem wieku ludzkości
4. Cel stworzenia świata i człowieka

Rozdział V. STAN MORALNY PIERWSZYCH LUDZI (SPRAWIEDLIWOŚĆ PIERWOTNA I GRZECH)
1. Świętość i sprawiedliwość prarodziców
Istota problemu
Biblia o stanie pierwotnym świętości i sprawiedliwości prarodziców
2. Grzech osobisty pierwszych rodziców
3. Stan grzechowy ludzkości zwany grzechem pierworodnym
Istota problemu
Biblia o grzechu pierworodnym
Świadectwo Tradycji
Różne interpretacje dogmatu
4. Teologia protestancka o grzechu pierworodnym (Abp Alfons Nossol)
Zarys historycznego rozwoju idei grzechu pierworodnego
Nauka luterańskich ksiąg symbolicznych
Poglądy współczesnych teologów protestanckich
5. Teologia prawosławna o grzechu pierworodnym (Wacław Hryniewicz OMI)
Grzech pierworodny jako dziedziczna wina
Grzech pierworodny jako dziedziczna śmiertelność
Grzech pierworodny jako dezintegracja osobowości

Rozdział VI. HISTORIA ZBAWIENIA
1. Problematyka historii zbawienia
Pojęcie historii zbawienia
Problemy związane z ideą historii zbawienia
2. Powszechna zbawcza wola Boga w stosunku do ludzi
3. Nauka Kościoła o historii zbawienia


Część II
SPOTKANIE LUDZI Z BOGIEM PRZEZ CHRYSTUSA I W CHRYSTUSIE

Rozdział I. PROBLEM JEZUSA CHRYSTUSA

Rozdział II. HISTORYCZNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
1. Świadectwa żydowskie
2. Świadectwa pogańskie
3. Świadectwa chrześcijańskie

Rozdział III. JEZUS CHRYSTUS BÓG-CZŁOWIEK
1. Integralne człowieczeństwo Chrystusa
2. Bóstwo Chrystusa Pana
3. Spekulatywne wyjaśnienia zjednoczenia osobowego w Chrystusie

Rozdział IV. ZBAWCZE MISTERIA CHRYSTUSA
1. Wcielenie Syna Bożego i Jego życie na ziemi
2. Ostatnia Wieczerza
3. Ofiara na krzyżu
4. Zstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie  i zesłanie Ducha Świętego
Zstąpił do piekieł
Zmartwychwstanie Chrystusa jako zbawcze misterium
Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego
5. Odkupienie jako wyzwolenie z grzechu, zadośćuczynienie i zasługa
Wyzwolenie z grzechu i jego skutków
Zadośćuczynienie za grzechy
Zasługa Chrystusa na krzyżu
6. Pośrednictwo Chrystusa po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego
7. Oryginalność i wielkość chrześcijaństwa

Rozdział V. EWANGELIA CHRYSTUSOWA O BOGU JEDNYM W TRÓJCY OSÓB
1. Ewangelia Chrystusowa o Bogu jednym
Ojcostwo Boże
Opatrzność Boża
Transcendencja i immanencja Boga
2. Chrystus objawia Ojca, Syna i Ducha Świętego (Trzy Osoby w jednej Bożej naturze)
Problem
Pismo Święte Nowego Testamentu o Trójcy Świętej
Ojcowie Kościoła
Nauka Kościoła
3. Próby spekulatywnego wyjaśnienia misterium Trójcy Świętej
Osoby w Bogu
Pochodzenie Osób Bożych
Relacje w Bogu

Rozdział VI. NATURA CZŁOWIEKA I JEGO PRZYJAŹŃ Z BOGIEM W ŚWIETLE EWANGELII CHRYSTUSOWEJ
1. Człowiek - istota cielesno-duchowa
2. Aktywność i autonomia człowieka w świetle Ewangelii
Aktywność człowieka
Autonomia człowieka
3. Miłość Boża jako siła współdziałająca z człowiekiem
w jego drodze ku zbawieniu
4. Ewangelia o odrodzeniu człowieka przez Bożą miłość
Miłość Boża odrodzeńcza uwalnia z grzechu pierworodnego i z grzechów uczynkowych
Miłość Boża wewnętrznie odradza i uświęca
Miłość Boża upodabnia do Chrystusa
Miłość Boża odrodzeńcza prowadzi do pełni ludzkiego życia
Przymioty odrodzeńczej miłości Bożej
5. Immanencja Boga w człowieku odrodzonym
6. Teologia prawosławna o przebóstwieniu człowieka (Wacław Hryniewicz OMI)
Teologiczne podstawy nauki o przebóstwieniu
Przebóstwienie a odkupienie
Przebóstwienie jako ostateczny cel życia chrześcijańskiego

Rozdział VII. WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ JAKO ODPOWIEDŹ CZŁOWIEKA NA WEZWANIE CHRYSTUSA
1. Wiara jako odpowiedź na wezwanie Chrystusa
Problem
Pojęcie wiary
Wiara jako osobowe spotkanie człowieka z Bogiem
przez Chrystusa i w Chrystusie
2. Uzasadnienie wiary chrześcijańskiej
3. Wiara i fideizm
4. Dogmat i jego rozwój
Idea dogmatu
Rozwój dogmatów
5. Konieczność wiary do zbawienia i jej trudności
Konieczność wiary
Trudności wiary
6. Nadzieja i miłość jako odpowiedź człowieka
na wezwanie Chrystusa
Nadzieja
Miłość

Rozdział VIII. MARYJA, DZIEWICA BOGARODZICIELKA, W ZBAWCZYCH MISTERIACH CHRYSTUSA
Maryja w zbawczych planach Bożych
Maryjność katolicyzmu
1. Macierzyństwo Boże Najświętszej Maryi Panny
2. Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny
3. Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny
Dziewictwo Matki Najświętszej przy poczęciu Chrystusa Pana
Dziewicze zrodzenie Chrystusa Pana przez Maryję
Dziewictwo Maryi po narodzeniu Chrystusa Pana
Nauka o dziewictwie Maryi w kontekście innych prawd wiary
4. Somatyczne wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Świętość Maryi, Bożej Rodzicielki
Wiara Kościoła w świętość Maryi
Pismo Święte o świętości Maryi
Wybrane teksty z pism ojców Kościoła
Racje rozumowe
Dary charyzmatyczne Maryi
6. Udział Maryi w dziele odkupienia
7. Matka Boża w świetle teologii protestanckiej (Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)
Problem uznania tytułu "Matka Boga"
Chrystologiczny sens tytułu "Matka Boga"
Matka Boga czy Matka Chrystusa
Macierzyństwo dziewicze
Kult Matki Bożej w protestantyzmie?
Udział Maryi w dziele zbawienia
Dialogi w komisjach ekumenicznych podczas Kongresów Mariologicznych PAMI
Międzykościelne dialogi teologiczne o Maryi
Kościoły luterańskie w Niemczech

Rozdział IX. WYBRANI UCZESTNICY MISTERIÓW ZBAWCZYCH CHRYSTUSA
1. Święty Józef
Pismo Święte o św. Józefie
Wyjaśnienia teologiczne
Tradycja o św. Józefie
2. Niektórzy inni ludzie z Ewangelii
3. Aniołowie w historii zbawienia i życiu Chrystusa
Istnienie aniołów i ich natura
Życie nadprzyrodzone aniołów i odejście niektórych od Boga
Stosunek dobrych i złych aniołów do ludzi
Spostrzegalna łączność ludzi ze światem duchów

BIBLIOGRAFIA
INDEKS OSOBOWY

This product was added to our catalog on Tuesday 30 April, 2013.
Reviews
Previous product  Product 202 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska <i>Verbum Domini</i> w refleksji biblijno-teologicznej
Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
U źródeł pojęcia ludzkiej woli - studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Teologia spełnieniem myśli ludzkiej
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2020
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
$ Kościół misyjny według Jana Pawła II
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce