Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788377026380 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych
[9788377026380]
45,00zł
Product available

Ewa Domagała-Zyśk
ISBN:
978-83-7702-638-0
Pages: 420
Format: B5
Year: 2013
Language: Polish

» Electronic version


SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Zdolności poznawcze oraz kompetencja językowa i komunikacyjna osób niesłyszących i słabosłyszących - przegląd badań

1.1. Definicje zaburzeń słuchu - trudności terminologiczne
1.2. Neurologiczne podstawy funkcjonowania poznawczego i językowego osób z wadą słuchu
1.3. Zdolności poznawcze osób z uszkodzeniami słuchu jako podstawa procesu uczenia się
1.3.1. Uwaga i percepcja wzrokowa
1.3.2. Pamięć krótkotrwała i długotrwała
1.3.3. Umiejętność rozwiązywania problemów
1.4. Kompetencja językowa i komunikacyjna osób z wadą słuchu
1.4.1. Kompetencje w zakresie rozumienia czytanego tekstu
1.4.2. Kompetencje w zakresie poprawnego pisania i tworzenia wypowiedzi pisemnych
1.4.3. Nabywanie i produkcja mowy
Podsumowanie


ROZDZIAŁ DRUGI
Student z wadą słuchu w uczelni wyższej

2.1. Integracja i inkluzja w nauczaniu i egzaminowaniu studentów niesłyszących i słabosłyszących
2.2. Zaangażowanie i postawy studentów niesłyszących i słabosłyszących wobec studiowania
2.3. Formy wsparcia dla studentów niesłyszących i słabosłyszących
2.3.1. Preorientacja
2.3.2. Formy wsparcia w okresie studiów
2.3.2.1. Przygotowywanie specjalistycznych notatek
2.3.2.2. Konsultacje
2.3.2.3. Tutoring językowy
2.3.2.4. Tłumaczenia
2.3.2.5. Zmiany w formie egzaminowania
2.3.2.6. E-learning i blended learning
2.3.2.7. Wspierające technologie informatyczne i komputerowe
2.3.2.8. Nowoczesne protezy słuchowe
2.3.2.9. Umiędzynarodowienie uniwersyteckiej edukacji niesłyszących i słabosłyszących
2.3.3. Wsparcie w zakresie tranzycji na rynek pracy
2.4. Zasięg i formy edukacji wyższej osób niesłyszących i słabosłyszących w wybranych krajach
2.4.1. Wielka Brytania
2.4.2. Stany Zjednoczone
2.4.3. Węgry
2.4.4. Włochy
2.4.5. Niemcy
2.4.6. Polska
Podsumowanie


ROZDZIAŁ TRZECI
Nauczanie i uczenie się języka obcego osób niesłyszących i słabosłyszących - stan badań i doświadczenia różnych krajów

3.1. Komunikacja ze studentem niesłyszącym i słabosłyszącym na zajęciach językowych
3.1.1. Metody komunikacji ustnej
3.1.2. Metody komunikacji migowej
3.1.3. Metoda Cued Speech
3.2. Kompetencja językowa i komunikacyjna osób z wadą słuchu w językach obcych
3.3. Motywacja do nauki języka obcego
3.4. Style uczenia się języka obcego
3.5. Nauczanie języków obcych osób niesłyszących i słabosłyszących w wybranych krajach
3.5.1. Edukacja zindywidualizowana - Norwegia, Szwecja
3.5.2. Model inkluzyjny - Włochy, Słowenia, Grecja
3.5.3. Model wyłączenia - Austria, Niemcy, Węgry, Francja
3.5.4. Model dostosowania - Japonia, Polska
3.5.5. Model nauczania fakultatywnego - Wielka Brytania
Podsumowanie


ROZDZIAŁ CZWARTY
Metodologia własnych badań empirycznych

4.1. Interdyscyplinarny charakter badań nad uczeniem się i nauczaniem języka obcego osób z wadami słuchu
4.2. Badania uczestniczące (participatory research) jako strategia badań własnych
4.2.1. Model badań w działaniu (action research)
4.2.2. Model badań ilościowych
4.3. Przedmiot, problemy i hipotezy badawcze oraz cele badań
4.3.1. Przedmiot badań
4.3.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3.3. Cele badań
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.4.1. Metody, techniki i narzędzia badawcze badań w działaniu (2000-2012)
4.4.1.1. Metoda analizy dokumentów - teczek biograficznych
4.4.1.2. Metoda indywidualnych przypadków
4.4.1.3. Metody badań kwestionariuszowych
4.4.2. Metody, techniki i narzędzia badań kwestionariuszowych studentów polskich i zagranicznych (2009-2012)
4.4.2.1. Kwestionariusz Język Obcy na Mojej Uczelni (FLMU)
4.4.2.2. Inwentarz Przekonań o Uczeniu się Języków (BALLI)
4.5. Etapy badań i charakterystyka procedury badawczej
4.5.1. Procedura etapu I (2000-2012)
4.5.2. Procedura etapu II (2009-2012)
4.6. Charakterystyka badanych osób
4.6.1. Charakterystyka grupy badawczej L
4.6.2. Charakterystyka grupy PZ
4.7. Etyczny wymiar badań


ROZDZIAŁ PIĄTY
Podstawowe trudności studentów niesłyszących i słabosłyszących w nabywaniu języka obcego - wyniki badań własnych na przykładzie języka angielskiego

5.1. Trudności w zakresie uczenia się gramatyki
5.2. Trudności w zakresie uczenia się słownictwa
5.3. Trudności w rozumieniu tekstu
5.4. Trudności w uczeniu się pisania
5.5. Trudności w opanowaniu mowy obcojęzycznej
5.5.1. Mówienie w języku narodowym a mówienie w języku obcym
5.5.2. Charakterystyczne cechy mowy obcojęzycznej badanych studentów
5.5.3. Trudności w zakresie produkcji mowy obcojęzycznej
Podsumowanie


ROZDZIAŁ SZÓSTY
Strategie uczenia się i nauczania języka angielskiego jako obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących

6.1. Wyjaśnienia terminologiczne
6.1.1. Uczenie się i nauczanie
6.1.2. Strategie uczenia się i nauczania języków obcych
6.2. Strategie uczenia się i nauczania słownictwa w języku obcym
6.2.1. Indywidualizacja doboru słów
6.2.2. Emocjonalizacja słów
6.2.3. Analiza leksykalna
6.2.4. Analiza morfologiczna słów
6.2.5. Polisensoryczne zapamiętywanie nowych słów
6.3. Strategie uczenia się i nauczania gramatyki
6.3.1. Strukturalizacja języka
6.3.2. Personalizacja ćwiczeń gramatycznych
6.3.3. Uczenie się z doświadczenia (experiential learning)
6.4. Strategie nauczania i uczenia się czytania ze zrozumieniem
6.4.1. Strategia słów kluczowych
6.4.2. Uprzednia aktywacja wiedzy ogólnej
6.4.3. Strategia "kąpieli czytelniczej"
6.4.4. Czytanie tekstów o życiu osób niesłyszących i słabosłyszących
6.5. Nauczanie i uczenie się pisania
6.5.1. Pisanie ustrukturyzowane (structured writing)
6.5.2. Indywidualizacja zadań pisemnych
6.5.3. Strategia POWER i Karta Samooceny Pisania
6.5.4. Metoda Wzmocnienia Wizualnego
6.5.5. Peer-tutoring w nauczaniu pisania
6.5.6. Ocenianie kształtujące
6.6. Nauczanie mówienia i poprawnej wymowy
6.6.1. Analiza fonologiczna
6.6.2. Tłumaczenia ustne (oral interpretation)
6.6.3. Modyfikacja ćwiczeń z wykorzystaniem nagrań audio
6.6.4. Wykorzystanie międzynarodowego alfabetu fonicznego
6.6.5. Wykorzystanie metody Cued Speech
6.6.6. Rozmowy z użytkownikami języka obcego
Podsumowanie


ROZDZIAŁ SIÓDMY
Przekonania i doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie uczenia się języka obcego - międzynarodowe badania własne

7.1. Doświadczenia studentów w zakresie uczenia się języka obcego - badania własne
7.2. Przekonania językowe studentów - badania własne
7.2.1. Znaczenie przekonań językowych w nauczaniu i uczeniu się języka obcego
7.2.2. Wyniki badań własnych w zakresie przekonań językowych studentów z wadą słuchu
7.2.2.1. Ogólne wyniki inwentarza BALLI
7.2.2.2. Posiadanie zdolności językowych
7.2.2.3. Trudności w uczeniu się języka obcego
7.2.2.4. Proces uczenia się języka obcego
7.2.2.5. Strategie komunikacyjne
7.2.2.6. Motywacja i oczekiwania
7.3. Szacunkowe porównanie wyników inwentarza BALLI z wynikami badań wśród osób słyszących
7.4. Dyskusja uzyskanych wyników badań własnych
Podsumowanie


ROZDZIAŁ ÓSMY
Surdoglottodydaktyka - założenia i metody

8.1. Surdoglottodydaktyka jako nowe pole badań i działalności praktycznej surdopedagogiki
8.2. Podstawy antropologiczne surdoglottodydaktyki
8.3. Koncepcje pedagogiczne stanowiące podstawę dla surdoglottodydaktyki
8.4. Cele nauczania i uczenia się języka obcego przez osoby niesłyszące i słabosłyszące
8.5. Metody i formy nauczania w surdoglottodydaktyce
8.5.1. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa
8.5.2. Metoda bezpośrednia
8.5.3. Metoda audiolingwalna
8.5.4. Metoda kognitywna
8.5.5. Metoda Community Language Learning
8.5.6. Metody niekonwencjonalne
8.5.7. Znaczenie podejścia komunikacyjnego
8.5.8. Znaczenie doboru metody do indywidualnych potrzeb ucznia z wadą słuchu - studia przypadku
8.6. Wybór podręczników i pomocy dydaktycznych
Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia
Multilingual. Deaf and hard of hearing students in the process of teaching and learning foreign languages (Summary)
Aneksy

This product was added to our catalog on Tuesday 21 May, 2013.
Reviews
Previous product  Product 153 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością
Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością
Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej
Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej
A Recipe for Rehabilitation. Methodologies and Methods in Research and Transdisciplinary Rehabilitation Practice
A Recipe for Rehabilitation. Methodologies and Methods in Research and Transdisciplinary Rehabilitation Practice
Poradnictwo terapeutyczne
Poradnictwo terapeutyczne
"Nie głos, ale słowo..." 5. Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu
"Nie głos, ale słowo..." 5. Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu
"Nie głos, ale słowo..." 4. Developing language competence of people with hearing and speech disorders
"Nie głos, ale słowo..." 4. Developing language competence of people with hearing and speech disorders
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce