Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788377026656 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym
[9788377026656]
55,00zł
Produkt niedostępny

Grzegorz Tylec
ISBN:
978-83-7702-665-6
Stron: 450
Format: B5
Rok wydania: 2013

» Wersja elektroniczna


SPIS TREŚCI

Wkaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Imię i nazwisko - charakterystyka przedmiotu ochrony prawnej

§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Imię i nazwisko jako dobro prawne
§ 3. Imię i nazwisko jako dobro niematerialne
§ 4. Imię i nazwisko jako dobro intelektualne
§ 5. Imię i nazwisko jako identyfikator osoby fizycznej
§ 6. Imię i nazwisko na tle innych wybranych oznaczeń identyfikujących
1. Imię i nazwisko a pseudonim
2. Imię i nazwisko a kryptonim
3. Imię i nazwisko a tytuł zawodowy
4. Imię i nazwisko a pojęcie danych osobowych
5. Imię i nazwisko a nazwa osoby prawnej
6. Imię i nazwisko a podpis indywidualizujący osobę fizyczną
7. Imię i nazwisko osoby fizycznej a imię i nazwisko postaci fikcyjnej
§ 7. Podsumowanie


Rozdział II
Nabycie imienia i nazwiska

§ 1. Zasady obierania imion i nazwisk nabywanych pierwotnie
1. Zasady ustalania nazwiska narodzonego dziecka
A. Nazwisko dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim
B. Nazwisko dziecka, którego ojcostwo ustalone zostało przez uznanie dziecka
C. Nazwisko dziecka, którego ojcostwo nie zostało ustalone
D. Nazwisko dziecka nieznanych rodziców
E. Nazwisko dziecka urodzonego poza granicami RP
F. Skutki błędnego wpisu nazwiska w aktach stanu cywilnego
2. Zasady wyboru imienia
§ 2. Zmiana imienia i nazwiska nabytego pierwotnie
1. Zmiana nazwiska w świetle regulacji k.r.o.
A. Zmiana nazwiska dziecka po zawarciu związku małżeńskiego przez jego rodziców po urodzeniu się dziecka
B. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa
C. Zmiana nazwiska związana z przysposobieniem osoby
D. Zmiana nazwiska związana z zawarciem małżeństwa
a. Uwagi ogólne
b. Zasady wyboru nazwiska małżonków
c. Nazwisko małżonków po ustaniu małżeństwa
2. Zmiana imion i nazwisk w trybie administracyjnoprawnym
A. Uwagi ogólne
B. Przesłanki pozytywne zmiany imienia i nazwiska
C. Przesłanki negatywne zmiany nazwiska
D. Zmiana imienia związana ze zmianą płci
E. Zmiana nazwiska dzieci jako konsekwencja administracyjnej zmiany nazwiska rodziców
§ 3. Posumowanie


Rozdział III
Imię i nazwisko jako dobo osobiste

§ 1. Charakterystyka imienia i nazwiska jako dobra osobistego
1. Uwagi ogólne
2. Imię i nazwisko jako dobro osobiste w świetle regulacji Konstytucji RP
3. Imię i nazwisko jako dobro prawne podlegające ochronie na podstawie konstrukcji osobistych praw podmiotowych
4. Ochrona imienia i nazwiska w świetle monistycznej i pluralistycznej teorii dóbr osobistych
§ 2. Imię i nazwisko jako element prawa do prywatności 
§ 3. Imię i nazwisko jako element prawa do tożsamości
1. Prawo do tożsamości jako uprawnienie do informacyjnego samookreślenia się osoby
2. Prawo do tożsamości jako instrument ochrony przed publicznym przedstawianiem jednostki w "fałszywym świetle"
3. Prawo do tożsamości jako uprawnienie jednostki do decydowania o udziale w życiu publicznym
4. Prawo do tożsamości jako uprawnienie jednostki do decydowania o zakresie rozpowszechniania treści jej komunikatu
5. Naruszenie prawa do tożsamości polegające na podszywaniu się pod inną osobę i przypisywaniu sobie cudzych osiągnięć
§ 4. Nazwisko jako "rodzinne" dobro osobiste
§ 5. Podsumowanie


Rozdził IV
Imię i nazwisko wykorzystywane w działalności gospodarczej

§ 1. Imię i nazwisko eksploatowane w firmie przedsiębiorcy
1. Imię i nazwisko w firmie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
2. Dodatki fakultatywne w firmie zawierające imię i nazwisko
3. Imię i nazwisko w firmie osoby prawnej
4. Imię i nazwisko używane jako skrót firmy osoby prawnej
5. Imię i nazwisko w firmie ułomnych osób prawnych
6. Imię i nazwisko w firmie oddziału przedsiębiorcy
7. Używanie imienia i nazwiska byłego wspólnika w firmie przedsiębiorcy
8. Imię i nazwisko osoby fizycznej w firmie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, następcą prawnym kontynuującym działalność gospodarczą osoby fizycznej
§ 2. Imię i nazwisko eksploatowane jako oznaczenie przedsiębiorstwa
1. Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa składającego się z imienia i nazwiska w świetle art 5 u.z.n.k.
2. Kolizja oznaczeń przedsiębiorstw związana z użyciem nazwisk przedsiębiorców w świetle regulacji art 6 u.z.n.k.
3. Zbycie nazwy przedsiębiorstwa zawierającej imię i nazwisko
§ 3. Imię i nazwisko eksploatowane w nazwie domeny internetowej
1. Uwagi ogólne 
2. Imię i nazwisko jako element identyfikujący stronę internetową
3. Zasady legalnej eksploatacji imion i nazwisk w nazwach domen internetowych
§ 4. Imię i nazwisko jako element znaku towarowego
1. Uwagi ogólne
2. Użycie cudzego imienia i nazwiska jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego
A. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zawierający imię i nazwisko wynikające z treści art 131 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej
a. Eksploatacja imienia i nazwiska w treści znaku towarowego jako zachowanie naruszające prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich
b. Użycie cudzego imienia i nazwiska w treści znaku towarowego jako zachowanie sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
c. Użycie cudzego imienia i nazwiska w treści znaku towarowego jako działanie wprowadzające w błąd
B. Imię i nazwisko jako oznaczenie opisowe i wolne
C. Względne przeszkody rejestracji imienia i nazwiska jako znaku towarowego
§ 5. Podsumowanie


Rozdział V
Ekonomiczna eksploatacja imion i nazwisk osób zmarłych

§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Kazus pośmiertnej ochrony imienia i nazwiska Fryderyka Chopina
§ 3. Zgoda na korzystanie z imienia i nazwiska umieszczonego w firmie po śmierci osoby fizycznej
§ 4. Dochodzenie roszczeń związanych z bezprawnym korzystaniem z imienia i nazwiska osoby zmarłej
§ 5. Podsumowanie


Rozdział VI
Imię i nazwisko jako oznaczenie posiadające wartość majątkową

§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Ochrona interesów majątkowych związanych z komercyjnym użyciem imienia i nazwiska a konstrukcja ochrony dóbr osobistych
1. Imię i nazwisko jako niematerialne dobro osobiste
2. Imię i nazwisko jako dobro osobiste o cechach majątkowych
3. Imię i nazwisko wykorzystywane w celach komercyjnych w świetle koncepcji ochrony "persony"
§ 3. Majątkowe środki ochrony przed bezprawną eksploatacją imion i nazwisk
1. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego w postaci imienia i nazwiska
2. Roszczenie o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia z tytułu bezprawnie wykorzystywanego imienia i nazwiska
3. Odszkodowanie za szkodę majątkową spowodowaną użyciem cudzego imienia i nazwiska
§ 4. Podsumowanie


Rozdział VII
Dozwolony zakres posługiwania się cudzymi imionami i nazwiskami osób

§ 1. Zakres legalnej eksploatacji cudzych imion i nazwisk niestanowiący ingerencji w sferę dóbr osobistych
§ 2. Legalny zakres korzystania z cudzych imion i nazwisk w życiu publicznym
§ 3. Prawo do informacji o tożsamości osób budzących publiczne zainteresowanie
1. Ograniczony zakres ochrony informacji o tożsamości osób budzących publiczne zainteresowanie
2. Związek informacji o tożsamości osoby z jej działalnością budzącą publiczne zainteresowanie
3. Uzasadniony interes publiczny jako przyczyna uzasadniająca ujawnienie tożsamości osoby fizycznej
§ 4. Podsumowanie


Rozdział VIII
Ograniczenia w informowaniu o imionach i nazwiskach osób wynikające z prawa do anonimatu

§ 1. Zakaz ujawniania imion i nazwisk wynikający z prawa do anonimatu w prawie prasowym
§ 2. Zakaz ujawniania imion i nazwisk wynikający z prawa do anonimatu w prawie autorskim
§ 3. Ograniczenia w informowaniu o imionach i nazwiskach osób uczestników postępowań sądowych i przygotowawczych
§ 4. Podsumowanie


Rozdział IX
Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie spowodowane przez osobę korzystającą z prawa do anonimatu


§ 1. Odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane przez podmioty korzystające z prawa do anonimatu na zasadzie art. 38 prawa prasowego
§ 2. Odpowiedzialność pomocnika i podżegacza za naruszenie prawa spowodowane przez podmioty korzystające z prawa do anonimatu
§ 3. Odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowana opublikowaniem anonimowego utworu na zasadzie art. 54 b prawa prasowego
§ 4. Odpowiedzialność osób trzecich za treść publikacji anonimowych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
§ 5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 10 wrzesień 2013.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 151 z 351 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
Nabycie przynależności do Kościoła katolickiego
$ Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego
$ Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
$ Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce