Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380610132 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubieluszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Duch Święty - Kościół - Człowiek. Tom III - Kościoły - Wspólnoty i ruchy religijne - Ekumenizm
[9788380610132]
39,00zł
Product unavailable

ed. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8061-013-2
Pages: 668
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Od redaktora do Autorów i Czytelników


Część I: Kościół rzymskokatolicki

Mariusz Mikołaj Janiszewski MIC
Problem inkulturacji w nauczaniu Jana Pawła II podczas I pielgrzymki afrykańskiej 2-12 maja 1980

Waldemar Labusga SVD
Żyć jako człowiek wolny. Studium z antropologii Segundo Galilei

Andrzej Piasecki
Znaczenie dialogu w działalności misyjnej Kościoła według encykliki Pawła VI "Ecclesiam suam" i encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio"

Jarosław Pieniek
Soteriologia a sozologia w świetle polskich komentarzy do Rz 8,19-23 z lat 1962-1991

Ks. Stanisław Słowik
Bóg wobec człowieka w teologii XX-lecia międzywojennego na podstawie ówczesnych polskich czasopism teologicznych

Henryk Szymiczek SVD
Zbawczy wymiar wyzwolenia na podstawie Instrukcji "O niektórych aspektach teologii wyzwolenia" oraz "O wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu"

Piotr Szelest
Teologiczne uwarunkowania stanowiska biskupów polskich wobec integracji europejskiej

Adam Świerżewski OFMConv
Dialog w duszpasterstwie niewidomych według o. Brunona Pawłowicza OFMConv (1947-1987)

 

Część II: Inne Kościoły chrześcijańskie

Leszek Białuga SVD
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce w świetle miesięcznika "Jednota" 1964-1984

Ks. Adam Bielinowicz
Służba Boża w świetle "Ustawy Kościelnej" z 1731roku w Królestwie Pruskim

Ks. Andrzej Ciućkowski
Życie liturgiczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Księstwie Pruskim w świetle dokumentu "Ustawa albo porząd kościelny" (Królewiec 1615)

Piotr Jaskóła
Bóg dla nas. Ekumeniczno-dogmatyczne studium chrystologii Johna Arthura Thomasa Robinsona

Ks. Marek Karczewski
Służba Boża w świetle dokumentu księcia Albrechta Hohenzollerna "Ustawa albo porząd kościelny jako się w Księstwie Pruskim zachowawa" (Królewiec 1560)

Ks. Krzysztof Kobylski
Życie liturgiczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w świetle Agendy tegoż Kościoła wydanej w 1869 roku w Królewcu

Ireneusz Masiul
Życie liturgiczne w Prusach Książęcych w świetle "Ustawa o zwierzchniej chwale Bożej, y o kościelnych Ceremonyach na ten xtałt, yako się zachowawa w kościelech Xięstwa pruskiego" (z 1544 roku)

Ks. Jerzy Mika
Obraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce na podstawie czasopisma "Pielgrzym Polski" w latach 1970-1990

Ks. Artur Oględzki
Służba Boża Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w świetle Agend z 1896 i 1955 roku

Ks. Wojciech Różyk
"Objawienia" Marii Franciszki Kozłowskiej według rękopisu z Archiwum Watykańskiego. Studium teologiczne

Ks. Dariusz Sobieraj
Obraz Boga w liturgii Kościoła luterańskiego na przykładzie "Agendy dla Ewangelickiego Kościoła w krajach Królewsko-Pruskich" z 1833 roku

Jan Jacek Staszewski OFMConv
Początki mariawityzmu w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego (1893-1906)

Marek Szymański OFMConv
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w świetle urzędowego kwartalnika tegoż Kościoła z lat 1971-1987


Część III: Wspólnoty i ruchy religijne

Zbigniew Danielewicz
Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy

Robert Krzywicki MIC
P.I. Rogozina ewangelikalna nauka o pewności zbawienia

Sergiusz Nikitin
Sekty i nowe ruchy religijne na postkomunistycznej Ukrainie

Ryszard Obarski
Wspólnota "Bergerie de Berdine" jako miejsce doświadczenia Chrystusa

Michał Paga OFMConv
Wspólnota Niezależnych Chrześcijańskich Zgromadzeń Misyjnych "Rodzina". Studium ekumeniczne


Część IV: Ekumenizm

Józef Balawander SDB
Nauka Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie w opinii polskich protestantów

Adam Bociek
Tolerancja religijna według pism Pawła Włodkowica (1370-1443)

Arkadiusz Buchenfeld
Problem małżeństw mieszanych w pracach Podkomisji Dialogu w latach 1979-1983

Piotr Buńkowski
Miejsce encykliki Jana Pawła II "Ut unum sint" w nauczaniu Kościoła katolickiego na temat dialogu ekumenicznego

Dariusz Cupiał
Ruch Światło-Życie w służbie jedności chrześcijan. Próba teologicznej oceny

Jadwiga Czaczkowska
Integralność stworzenia według ekologicznych dokumentów Światowej Rady Kościołów

Jadwiga Czaczkowska
Jedność chrześcijan w świetle wypowiedzi Jana Pawła II do protestantów

Ks. Władysław Czamara
Relacje pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i ewangelicko-augsburskim w Polsce
w aspekcie ekumenicznym

Aleksander Dudik
Sytuacja wyznaniowa na Białorusi jako uwarunkowanie działalności ekumenicznej

Jan Darmograj SDB
Sobór Watykański II w świetle "Zwiastuna" i "Jednoty"

Ks. Henryk Eliasz
Obraz Kościoła rzymskokatolickiego w "Zwiastunie"

Ks. Grzegorz Fels
Obraz i krytyka badaczy Pisma Świętego na łamach "Gazety Kościelnej" w latach 1927-1939

Sylwester Gorczyca OFMConv
Misje i ekumenizm jako zadania wynikające z posłannictwa Kościoła według Soboru Watykańskiego II

Wiaczesław Jacewicz
Ekumeniczna myśl S. Bułgakowa

Antoni Jucewicz SVD
Nieomylność w Kościele w dialogu luterańsko-katolickim w świetle dokumentu "Teaching Authority and Infallibility in the Church"

Jacek Korsak OFMConv
Zasady ekumenizmu według I rozdziału Dekretu Soboru Watykańskiego II "Unitatis redintegratio"

Tomasz Kosiek
Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)

Krzysztof Kowalik
Doktora Marcina Lutra "Komentarz do Magnificat". Studium teologiczno-ekumeniczne

Mariusz Krawiec SSP
Ekumenizm w charyzmacie Towarzystwa Świętego Pawła

Ks. Roman Kuligowski
Problematyka dialogu w świetle dokumentu Sekretariatu dla Niewierzących "De dialogo cum non credentibus"

Bernard Morawski OFMCap
Ekumeniczne deklaracje na międzynarodowych kongresach mariologicznych Rzym '75, Saragossa '79, Malta '83, Kevelaer '87

Jana Moricovà
Ekumenizm praktyczny według nowego "Dyrektorium Ekumenicznego" z uwzględnieniem sytuacji na Słowacji w latach 1990-1994

Paweł Naumowicz MIC
Maryja polskich ewangelików. Dogmatyczno-ekumeniczne studium wybranych ewangelickich czasopism w Polsce (1955-1995)

Marek Niewęgłowski
Ekumenizm duchowy według listów z Taizé

Jerzy Nowak
Ochrona środowiska naturalnego według wspólnego oświadczenia biskupów ewangelickich i katolickich w RFN. Możliwości polskiej recepcji

Ewa Osiecka-Kucerovà
Irenologia wspólnoty Taizé

Sławomir Pawłowski SAC
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-1998)

Ks. Władysław Piechota
Misje a ekumenizm w świetle doświadczeń Kościołów od Konferencji Misyjnej w Edynburgu i według Soboru Watykańskiego II

Jarosław Pieniek
Ekologia w świetle dokumentów Synodu Generalnego Kościoła Anglii

Marek Płodowski
Tożsamość konfesyjna a ekumeniczna ewangelizacja w Ruchu Światło-Życie

Ks. Jarosław Przeździecki
Ekumenizm w Diecezji w Drohiczynie nad Bugiem. Przyczynek do badań nad polską recepcją Soboru Watykańskiego II

Ks. Krzysztof Różański
Credo apostolicam. Apostolskość Kościoła według dialogów katolicko-protestanckich

Antoni Rudoj MIC
Ekumeniczne problemy ewangelizacji na suwerennej Ukrainie w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego

Ks. Dariusz Rzepka
Polska recepcja "Dekretu o ekumenizmie" na przykładzie I Synodu Diecezji Katowickiej

Ks. Adam Siomak
Sukcesja apostolska w dialogu ekumenicznym luterańsko-rzymskokatolickim na forum światowym

Michał Socha OFMConv
Ekumenizm praktyczny według dyrektoriów ekumenicznych

Ks. Roman Szewczyk
Model jedności Kościoła na podstawie listów brata Rogera z Taizé

Michał Stanczyszyn
Ekumenizm praktyczny według nowego "Dyrektorium Ekumenicznego" z uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie w latach 1991-1997

Dariusz Wiśniewski OFMConv
Świętego Franciszka z Asyżu a doktora Marcina Lutra komentarze do Modlitwy Pańskiej

Ks. Jacek Maciej Wojtkowski
Ordynacja kobiet w dialogu anglikańsko-rzymskokatolickim w latach 1966-1992

Ks. Jacek Maciej Wojtkowski
Starania diecezji warmińskiej o kościoły ewangelickie w latach 1972-1992. Studium ekumenizmu praktycznego

Ks. Andrzej Zając
Możliwości recepcji "Nowego Dyrektorium Ekumenicznego" w parafii Trójcy Świętej w Mikulińcach na Ukrainie

Ks. Zbigniew Zembrzuski
Ekumenizm w Warszawie. Studium historyczno-teologiczne

Indeks osobowy

This product was added to our catalog on Monday 11 May, 2015.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 142 of 389 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Liturgia jako teologia żywa
Liturgia jako teologia żywa
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (PS 8,5)
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty
$ Rodzina jako Kościół domowy
$ Rodzina jako Kościół domowy
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce