Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » SPW17 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 17
[SPW17]
30,00zł
Product available

eds. Piotr Stanisz, Artur Mezglewski, Marta Ordon
ISSN:
2081-8882
Pages: 350
Format: A5
Year: 2014
Languages: Polish, English


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

ZDZISŁAW ZARZYCKI,
Dopuszczalność stosowania treści o charakterze religijnym na indywidualnych tablicach rejestracyjnych pojazdów samochodowych w Polsce
Accessibility of using of the religious content on the individual registration plates of vehicles in Poland (summary)

PAWEŁ BORECKI,
Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim
The freedom of conscience and religion of foreigners in Polish law (summary)

MICHAELA MORAVČÍKOVÁ,
State-Church relations and secular principles in the Slovak Republic
Relacje Państwo - Kościół oraz zasada świeckości państwa w Republice Słowackiej (streszczenie)

PIOTR KROCZEK,
Kaznodziejstwo w optyce polskiego prawa karnego
Preaching in the perspective of Polish criminal law (summary)

HENRYK MISZTAL,
Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich
Geography of the persecution of Christians in Islamic countries (summary)

FILIP CIEPŁY,
Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej egzorcysty w prawie polskim
Selected problems of the criminal responsibility of the exorcist in Polish law (summary)

ANETA MARIA ABRAMOWICZ,
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych
The religious form of civil marriage contraction and the principle of equality of religious denominations (summary)

JACEK FALSKI,
Prawo do nauki a prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
The right to education versus the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own convictions in ECHR case law (summary)

KATARZYNA STARZECKA,
Lokalizacja cmentarza wyznaniowego w świetle przepisów prawa polskiego o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Location of religious cemetery on the basis of the Polish law provisions of the spatial planning and land use management (summary)

MARTA ORDON,
Modification of the legal basis of the activity of religious orders in Poland introduced by the communist authorities in 1949
Zmiana podstawy prawnej działalności zakonów w Polsce dokonana przez władze komunistyczne w 1949 r. (streszczenie)

JOANNA WIŚNIEWSKA,
Dyskryminacja katechetów zakonnych w prawie oświatowym okresu gomułkowskiego
The discrimination religious catechist in the educational law during the reign of Wladyslaw Gomulka (1956-1970) (summary)

KATARZYNA WIĘCEK,
Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół
The right of the Catholic Church to setting up and running of schools (summary)

MACIEJ STRUTYŃSKI,
Stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi w niepodległej Ukrainie (1991-2013)
The relationship between the state and the religious associations in sovereign Ukraine (summary)

WOJCIECH MALESA, ANETA WAWRZASZEK,
Rejestr wyznaniowych osób prawnych - wybrane zagadnienia na przykładzie jednostek Kościoła katolickiego
The register of denominational legal entities - the selected issues on the example of Catholic Church units (summary)


MATERIAŁY

ARTUR MEZGLEWSKI,
Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły
Legal opinion on determining the competencies of the council of parents to consult with the school parents, using organizational support of the school management (summary)


RECENZJE

Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 383 (Urszula Szczęch)


SPRAWOZDANIA

Sesja naukowa pt. Klauzula sumienia, Warszawa, 20 lutego 2014 r. (Michał Czelny)

Sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, Warszawa, 26 marca 2014 r. (Marta Ordon)

XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin, 15-17 maja 2014 r. (Marta Ordon, Urszula Szczęch)

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Religion and Territory, Lublin, 23-24 października 2014 r. (Kacper Chołody)

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich, Lublin, 12-13 listopada 2014 r. (Katarzyna Starzecka)

This product was added to our catalog on Thursday 14 May, 2015.
Reviews
Previous product  Product 67 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 18
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 18
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 16
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 16
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
Studia z Prawa Wyznaniowego. T. 15
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
$ Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce