Wydawnictwo KUL
  Catalog » Theology » 9788380610927 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
Osoba na scenie. Wokół koncepcji teatru Karola Wojtyły
38,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
  Seria: Analecta Biblica Lublinensia
  Seria: Biblia Lubelska
  Seria: Biblioteka Katedry Teologii Historycznej
  Seria: Biblioteka teologii religii
  Seria: Credo
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Dzieła wybrane - ks. Janusz Nagórny
  Seria: Homo orans
  Seria: Jak rozumieć Pismo Święte
  Seria: Jeden Pan, jedna wiara
  Seria: Kolekcja katedry personalizmu chrześcijańskiego KUL
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
  Seria: Lubelskie studia teologiczno-moralne
  Seria: Mariologia w kontekście
  Seria: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki
  Seria: Przesłanie moralne Kościoła
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia Biblica Lublinensia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia Nauk Teologicznych PAN
  Seria: Teologia pastoralna w Polsce
  Seria: Teologia w dialogu
  Seria: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny
  Seria: W trosce o Kościół
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Koinonia - urzeczywistnianie jedności Kościoła
[9788380610927]
30,00zł
Product available

Seria: Jeden Pan, jedna wiara, t. 24

Anna Malina
ISBN:
978-83-8061-092-7
Pages: 306
Format: B5
Year: 2015
Language: Polish


SPIS TREŚCI

Wstęp


Rozdział 1
Koinonia jako kategoria eklezjologiczna

1.1. Biblijno-patrystyczne rozumienie koinonii
1.1.1. Koinonia w Biblii
1.1.1.1. Wprowadzenie filologiczne
1.1.1.2. Koinonia w Nowym Testamencie
1.1.2. Koinonia w myśli patrystycznej
1.1.2.1. Trynitarny wymiar koinonii
1.1.2.2. Komunia wiary
1.1.2.3. Komunia sakramentów
1.1.2.4. Komunia z biskupami
1.2. Koinonia we współczesnej eklezjologii wybranych Kościołów
1.2.1. Eklezjologia communio w Kościele katolickim
1.2.1.1. Communio jako misterium Kościoła
1.2.1.2. Communio sanctorum jako sposób urzeczywistnienia się eklezjalnej komunii 
1.2.1.3. Struktura komunii eklezjalnej
1.2.1.4. Misja Kościoła w perspektywie communio
1.2.2. Eklezjologia komunijna w Kościołach prawosławnych
1.2.3. Koinonia w eklezjologii Kościołów poreformacyjnych
1.2.4. Koinonia w eklezjologii Wspólnoty Anglikańskiej
1.2.5. Koinonia w myśli teologicznej tzw. Kościołów wolnych
1.3. Historyczny kontekst odkrycia koinonii w eklezjologii Komisji "Wiara i Ustrój" 
1.3.1. Kontekst ekumenicznych debat: dialogi i modele jedności
1.3.1.1. Koinonia w dialogach ekumenicznych
1.3.1.2. Koinonia wśród modeli jedności Kościoła
1.3.2. Etapy wyłaniania się kategorii koinonii w pracach Komisji "Wiara i Ustrój"


Rozdział 2
Koinonia jako jedność pochodząca od Boga: dar, uczestnictwo, powołanie

2.1. Dar Bożego życia: trynitarne źródło koinonii
2.1.1. Trynitarne życie Boga
2.1.2. Koinonia w Bożej ekonomii
2.2. Uczestnictwo w życiu Boga: Kościół jako rzeczywistość Bosko-ludzka
2.2.1. Powstanie i trwanie Kościoła
2.2.1.1. Inicjatywa Ojca, Syna i Ducha Świętego
2.2.1.2. Udział w przymiotach i działaniu Boga: Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski
2.2.2. Kościół jako mysterion
2.2.2.1. Kościół jako miejsce spotkania tego, co Boskie, z tym, co ludzkie
2.2.2.2. Biblijne obrazy Kościoła
2.2.2.3. Kościół jako Sakrament
2.2.3. Jedność w różnorodności
2.2.3.1. Uzasadnienie jedności w różnorodności w świetle eklezjologii koinonii
2.2.3.2. Jedność i różnorodność w strukturach i życiu Kościoła
2.2.3.3. Ekumeniczne wyzwanie: granice różnorodności
2.2.4. Misyjna natura Kościoła
2.3. Powołanie do pełni koinonii: Kościół jako rzeczywistość eschatologiczna
2.3.1. Kościół jako antycypacja Królestwa
2.3.2. Historyczne uwarunkowania wspólnoty pielgrzymującej
2.3.3. Perspektywa ekumeniczna: rzeczywista, lecz niepełna komunia


Rozdział 3
Kościół wzrastający w koinonii: widzialne elementy jedności

3.1. Wiara apostolska
3.1.1. Natura wiary Kościoła
3.1.2. Treść wiary i status Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego
3.1.3. Apostolskość a wiara apostolska
3.1.4. Ekumeniczne wyzwania: przekaz i interpretacja wiary
3.2. Sakramenty
3.2.1. Chrzest
3.2.1.1. Komunijny wymiar chrztu
3.2.1.2. Wzajemne uznanie chrztu: osiągnięcia i perspektywy
3.2.1.3. Wzajemne uznanie chrztu: wyzwania eklezjologiczne i pastoralne
3.2.2. Eucharystia
3.2.2.1. Komunijny wymiar Eucharystii
3.2.2.2. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: osiągnięcia
3.2.2.3. Ku pełnej wspólnocie eucharystycznej: wyzwania
3.3. Posługiwanie
3.3.1. Autorytet: dar w służbie koinonii
3.3.2. Komunijny wymiar posługiwania
3.3.2.1. Posługiwanie wszystkich wierzących
3.3.2.2. Posługiwanie na mocy ordynacji
3.3.2.3. Ku wspólnocie posługiwań: ekumeniczne wyzwania
3.3.3. Episkopē: posługiwanie na rzecz komunii kościelnej
3.3.3.1. Punkty zwrotne w historycznym rozwoju form episkopē
3.3.3.2. Próby ekumenicznego przezwyciężenia problemu episkopē
3.3.3.3. Koncyliarność i prymat: ekumeniczne perspektywy komunii uniwersalnej


Rozdział 4
Koinonia jako jedność wprowadzana w świecie: misja Kościoła

4.1. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii życiem: kult
4.1.1. Różne formy głoszenia Ewangelii życiem
4.1.2. Znaczenie życia wiary dla jedności w świecie
4.2. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii słowem: kerygma
4.2.1. Ewangelizacja: jedno z głównych zadań Kościoła
4.2.2. Ekumeniczne wyzwania: Ewangelia wobec innych religii i kultur
4.2.2.1. Ewangelia a pluralizm religijny: ewangelizacja i dialog
4.2.2.2. Ewangelia a kultura: ewangelizacja i inkulturacja
4.3. Koinonia poprzez głoszenie Ewangelii w posłudze na rzecz świata: diakonia
4.3.1. Moralne wyzwania Ewangelii
4.3.1.1. Kościół jako wspólnota moralna
4.3.1.2. Zobowiązanie moralne Kościoła wobec świata
4.3.1.3. Wyzwanie ekumeniczne: wspólne świadectwo w kwestiach moralnych 
4.3.2. Społeczne wyzwania Ewangelii
4.3.2.1. Podstawy społecznego zaangażowania Kościoła
4.3.2.2. Kościół w społeczeństwie: najpilniejsze wyzwania
4.3.2.3. Wyzwania ekumeniczne
4.3.3. Posługa na rzecz stworzenia

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia
Pismo Święte
1. Źródła
1.1. Podstawowe: Dokumenty Komisji "Wiara i Ustrój"
1.1.1. Dokumenty, które wieńczą dłuższy proces badawczy
1.1.2. Dokumenty, które stanowią część trwającego procesu badawczego
1.1.3. Dokumenty związane ze światowymi konferencjami i innymi spotkaniami
1.1.3.1. Konferencje
1.1.3.2. Inne spotkania
1.1.4. Dokumenty opracowane we współpracy z innymi strukturami Światowej Rady Kościołów
1.1.5. Deklaracje jedności
1.2. Pomocnicze
1.2.1. Inne dokumenty Światowej Rady Kościołów
1.2.2. Dokumenty Wspólnej Grupy Roboczej
1.2.3. Dokumenty bilateralnych dialogów światowych i lokalnych
1.2.3.1. Dokumenty dialogu katolicko-prawosławnego
1.2.3.2. Dokumenty dialogu katolicko-luterańskiego
1.2.3.3. Dokumenty dialogu katolicko-reformowanego
1.2.3.4. Dokumenty dialogu katolicko-anglikańskiego
1.2.3.5. Dokumenty dialogu katolicko-metodystycznego
1.2.3.6. Dokumenty dialogu katolicko-baptystycznego
1.2.3.7. Dokumenty dialogu katolicko-zielonoświątkowego
1.2.3.8. Dokumenty dialogu między katolikami a Światowym Aliansem Ewangelicznym
1.2.3.9. Dokumenty dialogu między katolikami a Uczniami Chrystusa
1.2.3.10. Dokumenty innych dialogów
1.2.4. Inne dokumenty ekumeniczne
1.3. Zbiory dokumentów dialogów ekumenicznych
2. Dokumenty Kościoła katolickiego
2.1. Dokumenty soborowe
2.2. Encykliki
2.3. Adhortacje i listy apostolskie
2.4. Alokucje papieskie
2.5. Dokumenty i wypowiedzi Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan
2.6. Inne dokumenty
3. Dokumenty i standardy doktrynalne innych Kościołów
4. Pisma patrystyczne
5. Pomoce słownikowe i encyklopedyczne
6. Literatura przedmiotu
7. Literatura pomocnicza

Summary
Estratto
Table of contents
Indice

This product was added to our catalog on Monday 14 September, 2015.
Reviews
Previous product  Product 254 of 390 in category Theology  Next product
Customers who bought this product also purchased
Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki
Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera omnia T. VII-1 - O nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów <br>Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
Opera Omnia T. VIII-1 - Kościół - znak wśród narodów
Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Dzieła. Tom 1: Teoria analogii bytu
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Mit - Symbol - Mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
$ Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce