Wydawnictwo KUL
  Start » Prawo i administracja » 9788380612839 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Święta 2020
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
Myzel des Romans. Martin Mosebach - ein katholischer Autor
55,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE
Zapowiedzi

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego
[9788380612839]
52,00zł
Produkt dostępny

Sebastian Kwiecień
ISBN:
978-83-8061-283-9
Stron: 350
Format: B5
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Swoboda działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej

1. Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia
1.1. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej
1.2. Ograniczenia wolności gospodarczej
1.2.1. Ograniczenia wynikające z umów
1.2.2. Ograniczenia ustawowe
1.2.3. Ograniczenia etyczne
2. Pojęcie działalności gospodarczej
3. Rodzaje działalności gospodarczej (kryterium swobody podejmowania i prowadzenia)
3.1. Działalność tak zwana wolna
3.2. Działalność podlegająca reglamentacji
3.2.1. Działalność koncesjonowana
3.2.2. Działalność rzemieślnicza
3.2.3. Działalność o charakterze okrężnym
3.2.4. Działalność targowa
4. Rodzaje działalności gospodarczej (kryterium posiadania siedziby)
4.1. Działalność gospodarcza ze stałą siedzibą
4.2. Działalność prowadzona bez stałej siedziby
5. Pojęcie przedsiębiorcy
6. Pojęcie przedsiębiorstwa
6.1. Przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - cywilne
6.2. Przedsiębiorstwo handlowe
6.3. Zbycie przedsiębiorstwa
6.4. Użytkowanie oraz dzierżawa przedsiębiorstwa


Rozdział 2
Formy prowadzenia działalności gospodarczej

1. Spółki prawa handlowego
1.1. Wprowadzenie
1.2. Spółka jawna
1.2.1. Pojęcie, charakter i powstanie spółki
1.2.2. Stosunki zewnętrzne i odpowiedzialność wspólników
1.2.3. Stosunki wewnętrzne
1.2.4. Rozwiązanie spółki i ustąpienie wspólnika
1.2.5. Likwidacja spółki
1.3. Spółka komandytowa
1.3.1. Istota spółki
1.3.2. Stosunek wobec osób trzecich
1.3.3. Stosunki wewnętrzne spółki
1.3.4. Rozwiązanie spółki i ustąpienie wspólnika
1.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4.1. Charakter spółki
1.4.2. Powstanie spółki
1.4.3. Prawa i obowiązki wspólników
1.4.4. Organy spółki
1.4.4.1. Zarząd spółki
1.4.4.2. Rada nadzorcza
1.4.4.3. Zgromadzenie wspólników
1.4.5. Zmiana umowy spółki
1.4.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
1.5. Spółka akcyjna
1.5.1. Charakter spółki
1.5.2. Powstanie spółki
1.5.3. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
1.5.4. Organy spółki
1.5.4.1. Zarząd
1.5.4.2. Organy nadzoru
1.5.4.3. Walne zgromadzenie
1.5.5. Zmiana statutu spółki
1.5.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki
1.6. Spółka cicha
1.6.1. Charakterystyka ogólna
1.6.2. Prawa i obowiązki wspólnika cichego i jawnego
1.6.3. Rozwiązanie spółki cichej
1.6.4. Stosunek wspólnika cichego do wierzycieli
2. Spółka cywilna
2.1. Postanowienia ogólne
2.2. Stosunki wewnętrzne oraz wobec osób trzecich
2.3. Wystąpienie wspólnika ze spółki
2.4. Rozwiązanie i likwidacja spółki
3. Spółdzielnie
3.1. Wprowadzenie
3.2. Charakter prawny spółdzielni
3.3. Organy spółdzielni
3.4. Rejestr spółdzielni
3.5. Rozwiązanie spółdzielni


Rozdział 3
Prawa i obowiązki przedsiębiorców

1. Obowiązek rejestracyjny
1.1. Rejestr handlowy
1.2. Rejestr uprawnień przemysłowych
2. Oznaczenie przedsiębiorcy
2.1. Oznaczenie przedsiębiorstwa - regulacje prawa przemysłowego
2.2. Firma
3. Obowiązek prowadzenia rachunkowości
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przepisy szczególne - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.3. Przepisy szczególne - spółka akcyjna
3.4. Przepisy szczególne - spółdzielnie
4. Pełnomocnictwa handlowe
4.1. Prokura
4.2. Pełnomocnicy handlowi
5. Obowiązki w zakresie kształtowania cen


Rozdział 4
Prawno-organizacyjne formy prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo

1. Wprowadzenie
2. Przedsiębiorstwa państwowe
2.1. Przedsiębiorstwa skomercjalizowane
2.2. Polskie Koleje Państwowe, Lasy Państwowe, Poczta, Telegraf i Telefon
2.2.1. Polskie Koleje Państwowe
2.2.2. Lasy Państwowe
2.2.3. Poczta Polska, Telegraf i Telefon
3. Monopole państwowe
3.1. Wprowadzenie
3.2. Monopol tytoniowy
3.3. Monopol spirytusowy
3.4. Monopol solny
3.5. Monopol loteryjny
3.6. Monopol zapałczany
4. Koncesje skarbowe

Rozdział 5
Prawo wekslowe i czekowe

1. Prawo wekslowe - wprowadzenie
1.1. Weksel trasowany
1.1.1. Składniki weksla i klauzule wekslowe
1.1.2. Weksel in blanco
1.1.3. Podpis na wekslu i pełnomocnictwo
1.1.4. Indos
1.1.5. Zarzuty z weksla
1.1.6. Przyjęcie weksla
1.1.7. Poręczenie wekslowe - awal
1.1.8. Płatność
1.1.9. Zapłata
1.1.10. Zwrotne poszukiwanie sposobu nieprzyjęcia lub niezapłacenia - regres
1.1.11. Wtóropisy i odpisy
1.1.12. Przedawnienie
1.1.13. Roszczenia z tytułu niesłusznego wzbogacenia
1.1.14. Umorzenie zaginionego weksla
1.2. Weksel własny
2. Prawo czekowe - wprowadzenie
2.1. Czek postdatowany, imienny, na okaziciela i zakreślony
2.2. Czek na zarachowanie
2.3. Przedstawienie i zapłata
2.4. Przeniesienie - indos
2.5. Odwołanie czeku
2.6. Odpowiedzialność dłużników oraz zwrotne poszukiwanie


Rozdział 6
Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorców

1. Wprowadzenie
2. Organy władzy podatkowej, wymiar podatku
3. Podatek przemysłowy
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przedmiot opodatkowania
3.3. Forma i wysokość podatku
3.3.1. Świadectwa przemysłowe
3.3.2. Podatek od obrotu
3.4. Opodatkowanie handlu i przemysłu na rzecz korporacji
3.5. Zwolnienia i ulgi podatkowe
3.6. Dodatki nadzwyczajne do podatku przemysłowego
4. Podatek dochodowy
4.1. Obowiązek podatkowy
4.2. Przedmiot opodatkowania
4.3. Wymiar podatku i skala podatkowa
5. Podatek majątkowy
5.1. Osoby podlegające opodatkowaniu i przedmiot opodatkowania
5.2. Ustalenie wartości majątku
5.3. Organy wymiarowe
6. Nadzwyczajna danina majątkowa
7. Podatek obrotowy
7.1. Charakterystyka ogólna
7.2. Przedmiot opodatkowania
7.3. Obrót podatkowy
7.4. Skala podatkowa oraz termin płatności
8. Podatek od nieruchomości
9. Podatki i opłaty komunalne
9.1. Wprowadzenie
9.2. Dodatki do podatków państwowych
9.2.1. Dodatek do podatku od nieruchomości
9.2.2. Dodatek do podatku przemysłowego
9.2.3. Dodatek do podatku od spożycia lub produkcji oraz opłaty patentowej
9.3. Podatki samoistne
9.3.1. Podatek drogowy
9.3.2. Podatek od lokali
9.4. Opłata rejestracyjna od przedsiębiorstw i zajęć
9.5. Pozostałe podatki samoistne
10. Opłaty
11. Podatki pośrednie - akcyzy
11.1. Wprowadzenie
11.2. Opodatkowanie akcyzą miodu i wina
11.3. Akcyza od piwa
11.4. Akcyza od cukru
11.5. Pozostałe podatki akcyzowe (spożywcze)
11.6. Pozostałe podatki akcyzowe (niespożywcze)
12. Opłaty stemplowe
12.1. Przedmiot opłat stemplowych i sposób ich obliczania
12.2. Osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty stemplowej oraz sposób jej uiszczania
12.3. Przedawnienie, przepisy nadzorcze, środki odwoławcze i podwyżka stemplowa
12.4. Wysokość niektórych opłat stemplowych płaconych przez przedsiębiorców


Rozdział 7
Prawna ochrona mechanizmów rynkowych i uczciwej konkurencji

1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ochrona cywilnoprawna
1.3. Ochrona karnoprawna
1.4. Polemika nad ustawą
2. Prawo własności przemysłowej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Patenty na wynalazkach
2.2.1. Powstanie prawa, własność na patencie
2.2.2. Ochrona praw z patentu
2.2.3. Ochrona wolności przemysłowej i handlowej
2.2.4. Postępowanie i właściwość władz
2.2.5. Unieważnienie patentu
2.2.6. Umorzenie patentu
2.2.7. Wywłaszczenie patentu
2.2.8. Licencja przymusowa
2.3. Znaki towarowe
2.3.1. Powstanie prawa, ograniczenie jego mocy, unieważnienie i wygaśnięcie
2.3.2. Własność i inne prawa rzeczowe na znaku towarowym
2.3.3. Rejestracja znaku towarowego oraz jej unieważnienie
2.4. Urząd Patentowy, rzecznicy patentowi
3. Ustawodawstwo kartelowe
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ustawa z 1933 roku
3.3. Sąd Kartelowy
3.4. Pierwsze procesy przed Sądem Kartelowym
3.5. Polskie prawo kartelowe z 1939 roku

Zakończenie

Bibliografia
1. Akty prawne
Ustawy
Dekrety
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Rozporządzenia ministerialne
Obwieszczenia
Rozporządzenia i zarządzenia wojewodów
Okólniki, traktaty i oświadczenia rządowe
2. Orzecznictwo
Sąd Najwyższy
Najwyższy Trybunał Administracyjny
3. Literatura przedmiotu

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 07 październik 2016.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 227 z 334 
w kategorii Prawo i administracja
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Współczesne wyzwania prawa energetycznego
Współczesne wyzwania prawa energetycznego
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian
Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych
Rodzicielstwo w retrospekcji osób starszych
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Przekazy transgeneracyjne w rodzinie - uwarunkowania - stan badan
Przekazy transgeneracyjne w rodzinie - uwarunkowania - stan badan
Myśl starożytna
Myśl starożytna
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce