Wydawnictwo KUL
  Catalog » Law » 9788380616394 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu
100,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
  Seria: Juliusz Makarewicz
  Seria: Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego
  Seria: Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL
  Seria: Publikacje Wydziału Prawa KUL
  Seria: Seminaria Kazimierskie z prawa rzymskiego
  Seria: Studia Prawnicze KUL
  Seria: Studia z Prawa Wyznaniowego
  Seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
[9788380616394]
83,00zł
Product available

Aneta Maria Abramowicz
ISBN:
978-83-8061-639-4
Pages: 438
Format: B5
Year: 2018
Language: Polish


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Rozwój idei równouprawnienia wspólnot religijnych w Polsce- zarys historyczny
1.1. Polska Piastów i I Rzeczypospolita
1.1.1. Chrzest Polski i pojawienie się religii katolickiej w Państwie
1.1.2. Pozycja Kościoła Katolickiego a sytuacja innych wspólnot religijnych
1.1.3. Reformacja na ziemiach polskich
1.1.4. Konfederacja Warszawska
1.1.5. Unia Brzeska
1.1.6. Kontrreformacja
1.1.6. Stosunki wyznaniowe za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1.2. Unormowania dotyczące związków wyznaniowych w pierwszych polskich konstytucjach
1.2.1. Konstytucja 3 Maja
1.2.2. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
1.2.3. Konstytucja Królestwa Polskiego
1.2.4. Inne akty o randze konstytucyjnej
1.3. II Rzeczpospolita
1.3.1. Powszechność gwarancji wolności religijnej
1.3.2. Status prawny związków wyznaniowych
1.4. Okres Polski Ludowej
1.4.1. Podstawy prawne relacji Państwo–Kościół w pierwszych latach po II wojnie światowej
1.4.2. Uznawanie związków wyznaniowych
1.4.3. Różnicowanie związków wyznaniowych w praktyce Urzędu do Spraw Wyznań
1.4.4. Konstytucja Lipcowa
1.4.5. Polityka wyznaniowa
1.4.6. Równouprawnienie związków wyznaniowych jako jedna z podstawowych zasad ustawodawstwa wyznaniowego z 1989 r
1.5. Podsumowanie

Rozdział II. Konstytucyjna zasada równości
2.1. Godność jako podstawa aksjologiczna prawa
2.1.1. Teoretyczne ujęcie godności jako źródła praw i wolności człowieka
2.1.2. Pojęcie godności człowieka w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r
2.1.3. Godność osoby ludzkiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
2.1.4. Godność człowieka w nauce Kościoła Katolickiego
2.1.5. Godność osoby ludzkiej w aktach prawa międzynarodowego
2.1.6. Godność osoby ludzkiej w konstytucjach współczesnych państw
2.2. Podstawowe treści zasady równości
2.2.1. Normatywne ujęcie zasady równości
2.2.2. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
2.3. Zakaz dyskryminacji jako dopełnienie zasady równości.
2.3.1. Normatywne ujęcie zakazu dyskryminacji
2.3.2. Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
2.4. Podsumowanie

Rozdział III. Równouprawnienie związków wyznaniowych jako konkretyzacja zasady równości
3.1. Prace nad projektem Konstytucji RP w kontekście uregulowania zasady równouprawnienia związków wyznaniowych
3.1.1. Potrzeba zmian zasad relacji Państwo-Kościół po 1989 r.
3.1.2. Prace nad projektowanym przepisem konstytucyjnym
3.2. Interpretacja zasady równouprawnienia związków wyznaniowych
3.2.1. Podstawy aksjologiczne
3.2.2. Zakres podmiotowy równouprawnienia związków wyznaniowych
3.2.3. Przesłanki jednakowego traktowania
3.2.4. Kryteria różnicowania sytuacji prawnej związków wyznaniowych
3.3. Znaczenie zasady równouprawnienia związków wyznaniowych dla polskiego modelu relacji Państwo–Kościół
3.4. Podsumowanie

Rozdział IV. Regulacja sytuacji prawnej związków wyznaniowych w świetle zasady równouprawnienia
4.1. Regulacja statusu prawnego związków wyznaniowych w ustawie "indywidualnej"- uwagi ogólne
4.2. Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
4.2.1. Uwagi wprowadzające
4.2.2. Podmiotowy zakres art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
4.2.3. Zakres przedmiotowy art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
4.2.4. Procedura prac poprzedzających uchwalenie ustawy
4.2.5. Postulaty
4.3. Specyfika regulacji sytuacji prawnej Kościoła Katolickiego
4.4. Wpływ Konkordatu na sytuację prawną innych związków wyznaniowych
4.5. Uregulowanie sytuacji prawnej w oparciu o wpis do właściwego rejestru
4.6. Forma regulacji sytuacji prawnej jako kryterium różnicujące
4.7. Podsumowanie

Rozdział V. Zasada równouprawnienia a prawo związków wyznaniowych do rządzenia się w swoich sprawach własnym prawem
5.1. Obsada stanowisk kościelnych
5.1.1. Zasady ogólne
5.1.2. Obsada stanowisk w duszpasterstwie wojskowym
5.1.3. Przepisy aktów prawnych uchwalonych w okresie II Rzeczypospolitej
5.1.4. Odmienności dotyczące Kościoła Katolickiego
5.2. Kształtowanie struktur organizacyjnych
5.2.1. Podstawowe rozwiązania prawne
5.2.2. Przepisy aktów prawnych uchwalonych w okresie II Rzeczypospolitej
5.2.3. Odmienności wynikające z ustaw uchwalonych po 1989 r.
5.2.4. Odmienności przewidziane w Konkordacie w stosunku do Kościoła Katolickiego
5.3. Podsumowanie

Rozdział VI. Działalność związków wyznaniowych ad extra a kwestia równouprawnienia
6.1. Prawo do publicznego manifestowania wiary i nauczania zasad doktrynalnych
6.1.1. Dostęp do środków masowego przekazu
6.1.1.1. Normy generalne
6.1.1.2. Postanowienia Konkordatu
6.1.2. Nauka religii w publicznych szkołach i przedszkolach
6.1.2.1. Podstawowe rozwiązania prawne
6.1.2.2. Kwalifikacje nauczycieli religii
6.1.2.3. Programy nauczania
6.1.2.4. Liczebność grup, dla których organizuje się nauczanie religii
6.1.2.5. Prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych
6.1.3. Prawo do prowadzenia szkół o prawach publicznych
6.1.3.1. Zasady generalne
6.1.3.2. Finansowanie szkół ze środków państwowych
6.1.3.3. Prawo do tworzenia na uczelniach państwowych wydziałów teologicznych
6.2. Duszpasterstwo w strukturach o szczególnym charakterze
6.2.1. Duszpasterstwo w służbach mundurowych
6.2.1.1. Duszpasterstwo wojskowe
6.2.1.2. Duszpasterstwo innych służb mundurowych
6.2.2. Duszpasterstwo w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach penitencjarnych
6.2.2.1. Duszpasterstwo w zakładach opieki zdrowotnej
6.2.2.2. Duszpasterstwo w instytucjach penitencjarnych
6.3. Podsumowanie

Rozdział VII. Wymóg równouprawnienia a sprawy majątkowe związków wyznaniowych
7.1. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
7.2. Fundacje kościelne
7.3. Status prawno-podatkowy
7.3.1. Zasady ogólne
7.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
7.3.3. Podatki i opłaty lokalne
7.3.4. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn
7.4. Regulacja spraw majątkowych
7.4.1. Uwłaszczenie z mocy prawa
7.4.2. Postępowanie regulacyjne
7.4.3.1. Uwagi wprowadzające
7.4.3.2. Przesłanki wszczęcia postępowania
7.4.3.3. Podmiot prowadzący postępowanie
7.5. Fundusz Kościelny jako źródło finansowania związków wyznaniowych
7.6. Podsumowanie

Zakończenie

Summary

Wykaz skrótów

Wykaz źródeł i literatury

I. Źródła
1. Konstytucje
1.1. Konstytucje polskie
1.2. Konstytucje innych państw
2. Umowy międzynarodowe
3. Akty prawa Unii Europejskiej
4. Ustawy i inne akty o randze ustawowej
5. Rozporządzenia
6. Okólniki, zarządzenia, uchwały, oświadczenia, porozumienia
7. Orzecznictwo
7.1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
7.2. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego
7.3. Orzeczenia Europejskiego Trybunały Praw Człowieka
8. Dokumenty kościelne
9. Inne źródła
I. Literatura

This product was added to our catalog on Thursday 09 May, 2019.
Reviews
Previous product  Product 313 of 351 in category Law  Next product
Customers who bought this product also purchased
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce