Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » 9788380616615 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wyprzedaż 2017
Quick Find
Search
What's New? more
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 46 (1/2019)
39,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS
Upcoming

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Psychologia oczami filozofów. Klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii
[9788380616615]
60,00zł
Product available

Adam Biela
ISBN:
978-83-8061-661-5
Pages: 334
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Spis treści
Wstęp

Rozdział 1
Status metodologiczny dyscypliny naukowej a psychologia jako nauka
1.1.     Myśl psychologiczna w filozofii przedsokratejskiej
1.1.1. Myśl psychologiczna w okresie przedfilozoficznym
1.1.2. Jońscy filozofowie przyrody a myśl psychologiczna
1.1.3. Myśli psychologiczne w pitagoreizmie
1.1.4. Myśl psychologiczna w filozofii Heraklita
1.1.5. Myśli psychologiczne w pluralistycznych systemach filozoficznych VI-V wieku przed Chr.
1.1.6.   Myśl psychologiczna w monistycznych systemach filozoficznych VI-IV wieku przed Chr. 
1.2.      Wkład Sokratesa i Platona w rozwój psychologii
1.2.1. Myśl psychologiczno-metodologiczna Protagorasa i Gorgiasza
1.2.2. Inspiracje psychologiczne w filozofii Sokratesa
1.2.3. Filozofia Platona i jej wpływ na rozwój psychologii
1.3.      Rodowód filozoficzny psychologii jako antropologii filozoficznej w traktacie Arystotelesa Peri psyche
1.3.1. Przedmiot psychologii filozoficznej Arystotelesa
1.3.2. Cel psychologii filozoficznej Arystotelesa
1.3.3. Metoda psychologii filozoficznej Arystotelesa
1.4     Co było podstawą odróżniania przez Christiana Wolffa Psichologia empirica (1732) od Psichologia rationalis (1734)?

Rozdział 2
Klasyczna koncepcja nauki jako baza dla psychologii filozoficznej w okresie starożytności
2.1.    Koncepcja nauki Arystotelesa a myśli psychologiczne filozofów starożytnych
2.2.    Psychologia patrystyczna
2.2.1. Psychologia jako nauka pierwsza według Nemezjusza z Emesy
2.2.2. Święty Augustyn jako psycholog posługujący się metodą introspekcyjną

Rozdział 3
Psychologia racjonalna w filozofii średniowiecza
3.1.  Tomistyczny system psychologii filozoficznej
3.2.  Psychologia racjonalna w okresie późnego średniowiecza

Rozdział 4
Klasyczna koncepcja nauki jako baza metodologiczna dla psychologii racjonalnej XV i XVI wieku
4.1.  Psychologia racjonalna włoskiego odrodzenia
4.2.  Renesansowi przedstawiciele hiszpańskiej psychologii racjonalnej
4.3.  Przedstawiciele psychologii racjonalnej we Francji
4.4.  Niemieccy reprezentanci renesansowej psychologii racjonalnej
4.5.  Myśl psychologiczna u przedstawicieli filozofii polskiego renesansu
4.6.  Renesansowa psychologia lekarska

Rozdział 5
Psychologia racjonalna w XVII i XVIII wieku
5.1.    Psychologia racjonalna Kartezjusza
5.2.    Spirytualistyczna koncepcja psychologii racjonalnej Nikolasa Malebranche’a
5.3.    Psychologia"porządku serca" Blaise’a Pascala
5.4.    Psychologia racjonalna Barucha Spinozy
5.5.    Psychologiczny punkt wyjścia filozofii Gottfrieda Leibniza i jego psychologia racjonalna
5.6.    Psychologia racjonalna u przedstawicieli francuskiego oświecenia XVIII wieku
5.6.1. Optymizm jako cecha filozofii i psychologii Woltera
5.6.2. Psychologia racjonalna Jean-Jacques’a Rousseau
5.6.3. Psychologia racjonalna Etienne’a Condillaca i jego"marmurowy posąg" jako pierwszy model eksperymentu myślowego w psychologii
5.6.4. Psychologia racjonalna encyklopedystów XVIII wieku
5.7.     Psychologia filozoficzna w prądach empirycznych XVII-XVIII wieku
5.7.1. Psychologia racjonalna w empiryzmie Franciszka Bacona
5.7.2. Piotra Gassendiego i Tomasza Hobbesa koncepcje psychologii racjonalnej
5.7.3. Psychologia racjonalna Johna Locke’a
5.7.4. Psychologia racjonalna George’a Berkeleya
5.7.5. David Hume i jego psychologia racjonalna
5.7.6. Psychologia filozoficzna w kontekście filozofii zdrowego rozsądku Thomasa Reida
5.8.     Psychologia racjonalna II połowy XVIII oraz I połowy XIX wieku
5.8.1. Psychologia filozoficzna Johanna G. Fichtego
5.8.2. Psychologia racjonalna w systemie idealizmu transcendentalnego Friedricha W.J. Schellinga
5.8.3. Artura Schopenhauera psychologia woluntarystyczna i pesymistyczna
5.8.4. Tożsamość fenomenologii ducha Georga W.F. Hegla z jego psychologią racjonalną
5.8.5. M.F.P.G. Maine de Biran i jego psychologia oraz metafizyka doświadczenia wewnętrznego

Rozdział 6
Psychologia racjonalna na gruncie klasycznej koncepcji nauki w nurtach filozofii XIX wieku
6.1.     Psychologia racjonalna Johanna F. Herbarta w kontekście jego systemu filozoficznego
6.2 .    Myśli psychologiczne w systemie naturalizmu materialistycznego Ludwika Feuerbacha .
6.3.     Myśl psychologiczna Johna H. Newmana i Sørena Kierkegaarda w kontekście ich systemów filozofii wiary
6.3.1. Psychologia stopnia asercji prawdy Johna H. Newmana
6.3.2. Psychologia Sørena Kierkegaarda, prekursora współczesnego egzystencjalizmu
6.4      .Koncepcje filozoficzne i metodologiczne twórców psychologii fizjologicznej i eksperymentalnej
6.4.1. Podstawy ontologiczne i metodologiczne badań psychofizjologicznych i psychofizycznych
6.4.2. Psychologia eksperymentalna i filozofia Wilhelma Wundta
6.5.     Psychologia jako podstawa nauk humanistycznych w filozofii na przełomie XIX i XX wieku
6.5.1. Status metodologiczny nauk humanistycznych a status nauk przyrodniczych: model idiograficzny a model nomotetyczny 6.5.2. Duch jako przedmiot nauk humanistycznych
6.6.     Treści psychologiczne w systemach filozoficznych anglosaskich idealistów końca XIX wieku
6.6.1. Ralph W. Emerson jako"filozof, co najlepiej ujawnia potrzeby naszego wieku"
6.6.2. Psychologia w filozofii idealistów z uniwersytetów: Oxford, Cambridge i Harvard
6.6.3. Myśli psychologiczne we włoskim idealizmie I połowy XX wieku
6.7.     Miejsce psychologii w systemie filozofii Franza Brentana
6.7.1. Psychologia z punktu widzenia empirycznego Franza Brentana jako punkt wyjścia uprawiania filozofii
6.7.2. Myśl o jedności świadomości testamentem psychologicznofilozoficznym Franza Brentana
6.7.3. Kazimierza Twardowskiego myślenie o psychologii
6.8.     Myśli psychologiczne w filozofii Friedricha Nietzschego
6.8.1. Dlaczego życie jest celem istnienia człowieka?
6.8.2. Głębia psychologiczna"Człowieka szalonego"

Rozdział 7
Miejsce psychologii w nurtach filozofii współczesnej XX wieku
7.1.     Psychologia w filozofii amerykańskiego i europejskiego pragmatyzmu
7.1.1. Wkład Charlesa Peirce’a w pragmatyzm i psycholingwistykę
7.1.2. William James jako wiodący pragmatysta i jego wkład w psychologię współczesną
7.1.3. Pragmatyzm Johna Deweya i jego znaczenie dla psychologii myślenia
7.1.4. Psychologia z perspektywy filozofii życia mentalnego Giovanniego Santayany
7.1.5.  Psychologiczne aspekty włoskiego pragmatyzmu
7.2.     Zagadnienia psychologiczne w brytyjskiej filozofii analitycznej
7.2.1. Psychologiczno-filozoficzna analiza dobra moralnego George’a Edwarda Moore’a
7.2.2. Metapsychologiczna krytyka podstaw psychologii w filozofii Alfreda N. Whiteheada
7.2.3. Psychologia w oczach filozofii Bertranda Russella
7.2.4. Krytyka filozoficzna metod psychologii jako nauki przyrodniczej przez Cyrila E.M. Joada oraz Charliego D. Broada
7.3.     Rola psychologii w fenomenologii
7.3.1. Jak blisko psychologii jest fenomenologia Edmunda Husserla?
7.3.2. Filozofia praktyczna Maxa Schelera a psychologia
7.3.3. Dietrich von Hildebrand i jego fenomenologiczne inspiracje dla badań psychologicznych nad preferencjami wartości
7.3.4. Analizy fenomenologiczne Romana Ingardena jako inspiracje metodologiczne dla współczesnej psychologii
7.3.5. Karola Wojtyły analizy fenomenologiczne i ich znaczenie epistemologiczno-metodologiczne dla psychologii
7.4.    Miejsce psychologii w filozofiach socjologicznych XX wieku Emila Durkheima i Vilfreda Pareta
7.4.1. Oddziaływanie filozoficznej socjologii Emila Durkheima na psychologię społeczną, psychologię religii i psychologię pracy
7.4.2. Vilfreda Pareta koncepcja filozoficznej socjologii i jej możliwy wpływ na psychologię
7.5.     Pozycja psychologii racjonalnej i empirycznej w odnowionej scholastyce
7.5.1. Désiré Joseph Mercier i jego psychologia
7.5.2. Neotomizm egzystencjalny Jacques’a Maritaina i jego implikacje dla psychologii
7.5.3. Étienne Gilson i jego psychologia racjonalna
7.5.4. Mieczysław Albert Krąpiec i jego współczesna psychologia racjonalna
7.6.     Wymiar psychologiczny w wielowarstwowej koncepcji filozofii Nicolaia Hartmanna
7.7.     Psychologiczne inspiracje filozofii egzystencjalnej
7.7.1. Martina Heideggera filozoficzno-psychologiczne analizy egzystencjalne
7.7.2. Inspiracje psychologiczne egzystencjalnej wizji człowieka Jeana-Paula Sartre’a
7.7.3. Czym może przysłużyć się współczesnej psychologii refleksja egzystencjalna Gabriela Marcela?
7.8.     Znaczenie filozofii personalistycznej dla psychologii współczesnej
7.8.1. Emmanuel Mounier jako twórca personalizmu oraz jego inspiracje dla współczesnej psychologii
7.8.2. Amerykański personalizm i jego psychologiczna interpretacja: Peter Anthony Bertocci
7.8.3. Gabriel Marcel jako personalista i jego inspiracje psychologiczne
7.8.4. Karol Wojtyła i jego koncepcja osoby
7.8.5. Józef Tischner i jego personalistyczne inspiracje dlawspółczesnej psychologii

Uwagi końcowe
Literatura
Psychology through the Eyes of the Philosophers. The classical concept of science as the basis of the methodological status of psychology (Summary)
Źródła fotografii


This product was added to our catalog on Monday 01 July, 2019.
Reviews
Previous product  Product 320 of 327 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Scripta Biblica et Orientalia 7-8(2015-2016)
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Teizm, ateizm, religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Komentarz do \"Metafizyki\" Arystotelesa
Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcja – spory
Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcja – spory
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Wolność religijna podstawowym prawem człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce