Wydawnictwo KUL
  Catalog » Social science » My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
Negocjacje w XXI wieku. Teoria, praktyka i znaczenie
28,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej
  Seria: Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania
  Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII
  Seria: Centrum badań nad rodziną
  Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze
  Seria: Społeczeństwo - Gospodarka - Rodzina
  Seria: Studia i materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu KUL
  Seria: Studia nad wartościami, perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych
  Seria: Studia nad wiedzą
  Seria: Studia wschodnie instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  Seria: Studia z psychologii w KUL
  Seria: Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji
  Seria: Uzależnienia - fakty i mity
  Seria: Źródła jedności narodów Europy
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Własność intelektualna i jej efektywne wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa. Aktualne problemy
0,00zł
Product unavailable

red. Włodzimierz Broński, Katarzyna Mełgieś
ISBN:
978-83-8061-757-5
Pages: 390
Format: B5 (oprawa twarda)
Year: 2019


Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

1. Znaczenie własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa
1 1 Uwagi wprowadzające
1 2 Zarządzanie własnością intelektualną jako element strategii prowadzenia działalności B+R+I
1 3 Korzyści płynące z posiadania strategii wykorzystywania własności intelektualnej i jej ochrony w działalności B+R+I
1 4 Znaczenie ochrony dóbr niematerialnych w zarządzaniu własnością intelektualną w działalności B+R+I 32
1 5 Znaczenie umów w zarządzaniu własnością intelektualną i procesach jej komercjalizacji w działalności B+R+I
1 6 Znaczenie analiz danych patentowych i niepatentowych jako element strategii wykorzystywania własności intelektualnej w działalności B+R+I
1 7 Wycena własności intelektualnej - podstawowa problematyka zagadnienia
1 7 1 Wprowadzenie
1 7 2 Przedmiot wyceny
1 7 3 Ograniczenia i założenia procesu wyceny
1 7 4 Cele wyceny
1 7 5 Uwarunkowania makroekonomiczne
1 7 6 Metodologia procesu wyceny
1 7 7 Podsumowanie
1 8 Strategia komercjalizacji wyników prac B+R+I
1 8 1 Zarządzanie transferem technologii wyników prac naukowych
1 8 2 Komercjalizacja wyników prac B+R jako proces nieliniowy
1 8 3 Ocena potencjału komercjalizacyjnego danego rozwiązania
1 8 3 1 Faza rozwoju dojrzałości technologicznej
1 8 3 2 Analiza możliwych obszarów zastosowania komercjalizowanego rozwiązania
1 8 3 3 Analiza rynku i konkurencji
1 8 3 4 Kapitał ludzki i analiza koniecznych zasobów
1 8 3 5 Status prawny i warunkowania formalne
1 8 4 Ochrona rozwiązania i oceny zasadności ekonomicznej ochrony rozwiązania
1 8 5 Scenariusze komercjalizacji i wybór ścieżki formalno-prawnej
1 8 6 Podsumowanie
1 9 Governance-Risk-Compliance w Spółkach jako podmiot audytu, optymalizacji i kreacji wartości biznesowej
1 9 1 Pomysł na przedsiębiorstwo - wprowadzenie
1 9 2 Governance-Risk-Compliance
1 9 3 Governance
1 9 4 Zarządzanie ryzykiem
1 9 5 Compliance
1 9 5 1 Zasada przyjemności kontra zasada rzeczywistości
1 9 5 2 Czyżby brakowało regulacji?
1 9 5 3 Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
1 9 5 4 Audyt compliance
1 9 5 5 System klasy GRC
1 9 6 Podsumowanie

2. Własność intelektualna i ochrona dóbr niematerialnych
2 1 Wprowadzenie
2 2 Sposoby ochrony dóbr niematerialnych
2 2 1 Prawo autorskie i utwory nim chronione
2 2 2 Bazy danych jako szczególna forma ochrony dóbr niematerialnych
2 2 3 Przedmioty prawa własności przemysłowej i ich ustawowa ochrona
2 2 4 Ochrona dóbr niematerialnych na gruncie prawa konkurencji
2 3 Terytorialny charakter praw do dóbr niematerialnych
2 3 1 Znaki towarowe i wzory przemysłowe
2 3 2 Patenty i wzory użytkowe
2 3 3 Prawa autorskie
2 3 4 Ochrona sui generis baz danych

3. Wybrane prawne formy współpracy w obszarze B+R+I
3 1 Wprowadzenie
3 2 Umowa konsorcjum
3 2 1 Umowa konsorcjum naukowego
3 2 1 1 Strony umowy, lider konsorcjum naukowego
3 2 1 2 Przedmiot i okres obowiązywania umowy konsorcjum
3 2 1 3 Obowiązki członków konsorcjum oraz zachowanie poufności
3 2 1 4 Prawa własności intelektualnej
3 2 2 Umowa Konsorcjum w Programie Ramowym Badań i Innowacji HORYZONT 2020 (H2020) - Consortium Agreement (CA)
3 3 Umowa o dofinansowanie ze środków krajowych z NCBR i NCN
3 4 Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych
3 4 1 Strony umowy
3 4 2 Obowiązki stron umowy
3 4 2 1 Obowiązki zamawiającego
3 4 2 2 Obowiązki wykonawcy
3 4 3 Odbiór wyników pracy
3 4 4 Wyniki pracy
3 5 Spółka celowa
3 5 1 Wprowadzenie
3 5 2 Charakter prawny spółki celowej
3 5 3 Spółka celowa a konsorcjum
3 5 4 Znaczenie spółki celowej w procesie zarządzania
3 5 5 Wnioski
3 6 Spółki typu spin-off
3 6 1 Wprowadzenie
3 6 2 Charakter prawny spółki spin-off
3 6 3 Znaczenie gospodarcze spółki spin-off
3 6 4 Znaczenie spółki spin-off w procesie zarządzania
3 6 5 Profity i zagrożenia wynikające z tworzenia spółki spin-off
3 6 6 Wnioski

4. Prawa do dóbr niematerialnych powstałych w wyniku prac B+R+I
4 1 Wprowadzenie
4 2 Mechanizmy pozyskiwania praw do własności intelektualnej
4 2 1 Podział na prawa osobiste i prawa majątkowe
4 2 2 Relacje: twórca - pracownik - pracodawca
4 2 3 Relacje: wykonawca umowy cywilnoprawnej - zamawiający
4 2 4 Relacje: instytut - przedsiębiorca
4 3 Dobre praktyki dotyczące określania uprawnień do własności niematerialnej będącej wynikiem prac B+R+I

5. Dobre praktyki w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej i jej wykorzystywaniu w działalności B+R+I
5 1 Wprowadzenie
5 2 Strategia ochrony własności intelektualnej w działalności B+R+I
5 2 1 Modele ochrony
5 2 1 1 Sposób ochrony produktu
5 2 1 2 Rozwijanie terytorialnego zakresu ochrony
5 2 2 Kumulacja ochrony
5 2 3 Ochrona patentowa poza granicami RP - procedury
5 2 3 1 Konwencja Paryska i instytucja pierwszeństwa
5 2 3 2 Układ o współpracy patentowej - PCT
5 2 3 3 Konwencja o patencie europejskim
5 2 3 4 Patent europejski o jednolitym skutku
5 2 4 Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych poza granicami RP
5 2 4 1 Rejestracja z pierwszeństwem
5 2 4 2 Rejestracje europejskie
5 2 4 3 Rejestracje międzynarodowe
5 3 Strategia prowadzenia badań patentowych
5 3 1 Modele prowadzenia badań patentowych
5 3 1 1 Badania przeglądowe, tzw patent landscape
5 3 1 2 Badania czystości patentowej
5 3 1 3 Badania zdolności patentowej
5 3 2 Źródła danych do prowadzenia badań patentowych
5 4 Skuteczna procedura selekcji wynalazków i zabezpieczenia ich wartości intelektualnej
5 4 1 Wprowadzenie
5 4 2 Atrybuty procedury selekcji zgłoszeń wynalazków
5 4 3 Jednostronicowa informacja zgłoszenia wynalazku "one-pager"
5 4 4 Skład i działanie komisji oceniającej
5 4 5 Procedura selekcji zgłoszeń wynalazków i zabezpieczania IP
5 4 6 Zysk organizacji po wdrożeniu procedury - polskie case study
5 4 7 Podsumowanie
5 5 Licencje jako narzędzie transferu technologii i źródło innowacji
5 5 1 Wprowadzenie
5 5 2 Pojęcie licencji
5 5 3 Funkcje licencji dotyczących rozwiązań technicznych
5 5 4 Prawne uwarunkowania licencjonowania
5 5 5 Strategie licencjonowania
5 5 6 Wnioski
5 6 Witajcie w świecie otwartych licencji!
5 6 1 Wprowadzenie
5 6 2 Dwie formy ładu
5 6 3 Kto wynalazł rower górski?
5 6 4 Z czego żyją twórcy Linuxa?
5 6 5 Otwarte licencje a specyfika działalności Operatora Sytemu Dystrybucyjnego
5 7 Ochrona własności przemysłowej z włoskiej perspektywy: czy warto?
5 7 1 Wprowadzenie
5 7 2 Dlaczego potrzebne są patenty?
5 7 3 Od czego zacząć? Kilka praktycznych uwag
5 7 4 Prowadzenie badań w celu rozwoju innowacyjności
5 7 5 Spółki Skarbu państwa a składanie wniosków patentowych
5 7 6 O czym należy pamiętać jeżeli już mamy patent?
5 7 6 1 Patent jako część majątku spółki
5 7 6 2 Patent to prawo ograniczone terytorialnie: jaki jest mój aktualny i przyszły rynek zbytu?
5 7 6 3 Wyłączność zapewniana przez patent musi być stale kontrolowana na rynku
5 7 6 4 Patent jako prawo wyłączne, którym można się "podzielić"
5 7 6 5 Patent jako element marketingu, który może być podstawą strategii rozwojowej spółki

6. Wybrane zagadnienia podatkowe w transferze technologii
6 1 Podatki dochodowe
6 1 1 Ulga podatkowa na badania i rozwój
6 1 1 1 Wprowadzenie
6 1 1 2 Adresaci ulgi na badania i rozwój
6 1 1 3 Działalność badawczo-rozwojowa
6 1 1 4 Koszty kwalifikowane
6 1 1 4 1 Uwagi ogólne
6 1 1 4 2 Koszty wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne jako koszty kwalifikowane
6 1 1 4 3 Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne jako koszty kwalifikowane 267
6 1 1 4 4 Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
6 1 1 4 5 Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
6 1 1 4 6 Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne
6 1 1 4 7 Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane
6 1 1 4 8 Ulga dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego
6 1 1 5 Limity przy korzystaniu z ulgi na badania i rozwój
6 1 1 6 Zwrot wydatków poniesionych w ramach ulgi na badania i rozwój
6 1 1 7 Zasady odliczenia ulgi na badania i rozwój
6 1 1 8 Ewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych
6 1 1 9 Podsumowanie
6 1 2 Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
6 1 2 1 Wprowadzenie
6 1 2 2 Kto skorzysta z IP Box? Zakres podmiotowy
6 1 2 3 Kwalifikowany dochód…
6 1 2 4 … z kwalifikowanych praw
6 1 2 5 IP Box a B+R
6 1 2 6 Obowiązki podatników korzystających z ulgi
6 1 2 7 Ulga IP Box dla tworzących lub/i sprzedających oprogramowanie
6 1 2 8 Znaczenie objaśnień do przepisów o IP Box
6 1 2 9 Zamiast podsumowania: co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi?
6 1 3 Inne zagadnienia podatkowe związane z innowacyjnością i rozwojem
6 1 3 1 Wprowadzenie
6 1 3 2 Koszty prac badawczo-rozwojowych
6 1 3 3 Amortyzacja kosztów prac rozwojowych
6 1 3 4 Podatkowe konsekwencje komercjalizacji własności intelektualnej
6 1 4 Ceny transferowe - sygnalizacja
6 2 Podatek od towarów i usług - sygnalizacja
6 2 1 Wprowadzenie
6 2 2 Związek wydatków z działalnością gospodarczą
6 2 3 Konsorcja

7. ADR jako narzędzie w zarządzaniu własnością intelektualną
7 1 Zarządzanie i ochrona dóbr niematerialnych poprzez metody ADR w relacjach wewnętrznych
7 1 1 Udział pracowników w działaniach B+R oraz zasadność wewnętrznych regulaminów zarządzania własnością intelektualną (przykładowe zapisy)
7 2 Zarządzanie i ochrona dóbr niematerialnych poprzez metody ADR w relacjach zewnętrznych
7 2 1 Korzyści przy rozwiązywaniu zewnętrznych sporów związanych z własnością intelektualną poprzez użycie metod pozasądowych (przykłady orzeczeń międzynarodowych i ich skutki marketingowe)
7 2 2 Możliwość rozwiązywania sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą mediacji i arbitrażu (przesłanki rozwiązywania sporów za pomocą metod pozasądowych)
7 2 2 1 Zalety i korzyści wynikające z rozwiązywania sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą metod pozasądowych
7 2 2 2 Ryzyka związane z rozwiązywaniem sporów związanych z własnością intelektualną za pomocą metod pozasądowych
7 2 2 3 Mediacja
7 2 2 4 Arbitraż
7 2 2 5 Zdatność mediacyjna oraz zdatność arbitrażowa sporów związanych z własnością intelektualną - uregulowania szczegółowe
7 2 2 6 Uwagi końcowe
7 3 Propozycja procedury kierowania poprzez spółkę sporów w zakresie dóbr niematerialnych do rozwiązywania za pomocą metod ADR (w tym analiza zdatności sporu do rozwiązywania w drodze ADR)
7 3 1 Specyfika sporu
7 3 2 Określenie sporu
7 3 3 Poddanie sporu pod ADR
7 4 Best practices in the preparation and conduct of IP disputes worldwide
7 4 1 ADR in IP disputes - with particular focus on employment matters
7 4 2 Intellectual Property Disputes ADR in China
7 4 2 1 Introduction
7 4 2 2 Categories of ADR
7 4 2 3 Characteristics of ADR
7 4 2 4 Two Models
7 4 2 5 Conclusion
7 4 3 To Negotiate, but How? The Example of Cross-border Intellectual Property Disputes from a French Perspective
7 4 3 1 Introduction
7 4 3 2 Negotiation - the most important means of resolving conflicts
7 4 3 3 The Harvard concept of negotiation and psychological negotiation research
7 4 3 4 Principled negotiation in relation to intellectual property
7 4 3 5 Conclusion
 
Glosariusz
Bibliografia
Informacje o autorach

This product was added to our catalog on Monday 24 February, 2020.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 330 of 352 in category Social science  Next product
Customers who bought this product also purchased
Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę
Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych
* Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 39 (2/2017) *
* Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 39 (2/2017) *
Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J1,19-2,11
Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J1,19-2,11
Klucz do człowieka
Klucz do człowieka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce