Wydawnictwo KUL
  Catalog » History » 9788380617414 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
29,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
  Seria: Acta Collegii Suprasliensis
  Seria: Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  Seria: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018
[9788380617414]
100,00zł
Product available

Vol. I - 1918-1944

ed. Grzegorz Bujak
ISBN:
978-83-8061-741-4
Pages: 238
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Vol. II - 1945-1989

ed. Agata Mirek
ISBN:
978-83-8061-742-1
Pages: 560
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish


Vol. III - 1989-2018

Jarosław Rabiński
ISBN:
978-83-8061-743-8
Pages: 224
Format: B5 (hard cover)
Year: 2019
Language: Polish

 
SPIS TREŚCI

Tom I - 1918-1944

Słowo wstępne ks. Rektora KUL

Wykaz skrótów

Wstęp

Irena WODZIANOWSKA, Deo et Patriae. Rektor ks. Idzi Radziszewski (1918-1922) - uczony i dzieło
1. Początki naukowej drogi ks. I. Radziszewskiego
2. Lowanium w życiu ks. I. Radziszewskiego
3. Petersburg i pomysł powstania Uniwersytetu
4. W Warszawie i Lublinie
5. Deo et Patriae
6. Struktura Uniwersytetu i uprawnienia
7. Grono profesorskie
8. "Bardzo kochana młodzieży..."
9. Rzeczpospolita akademicka
10. Sytuacja fi nansowa i warunki lokalowe Uczelni
11. Działalność naukowa i popularyzatorska
12. Pogrzeb ks. Rektora

Paweł SIERADZKI, Przetrwać kryzys. Uniwersytet Lubelski w latach rektoratu o. Jacka Woronieckiego (1922-1924) oraz bpa Czesława Sokołowskiego (1924-1925)
1. Ludzie - wyzwania - decyzje
2. Realia pracy, nauki i kształtowania charakteru

Krzysztof Kołodziejczyk, Kadencja rektora ks. Józefa Kruszyńskiego (1925-1933)
1. Kontekst społeczno-polityczny okresu sprawowania urzędu rektora przez ks. Józefa Kruszyńskiego (1925-1933)
2. Polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora i jej kontekst społeczny
3. Ksiądz Rektor oraz jego wizja i plan rozwoju Uczelni
4. Rozwój Uczelni. Struktura i organizacja wewnętrzna
5. Infrastruktura Uniwersytetu
6. Kadra naukowa, profesorowie i pracownicy administracji
7. Studenci i życie studenckie
8. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna KUL
9. Bilans rządów ks. Rektora

Robert DEREWENDA, Uniwersytet za rektora ks. Antoniego Szymańskiego (1933-1939)
1. Kontekst społeczno-polityczny
2. Polityka państwa wobec Kościoła katolickiego
3. Ksiądz Rektor oraz jego wizja katolickiego Uniwersytetu
4. Struktura i organizacja wewnętrzna Uniwersytetu
5. Infrastruktura Uczelni
6. Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki zakładowe
7. Muzeum Uniwersyteckie KUL
8. Kościół akademicki
9. Finansowanie działalności KUL
10. Zajęcie gmachu uniwersyteckiego przez Niemców
11. Kadra naukowa i pracownicy administracji uniwersyteckiej
12. Studenci i życie studenckie
13. Organizacje studenckie
14. Duszpasterstwo akademickie
15. Korporacje
16. Sport na Uniwersytecie
17. Wydawnictwa
18. Działalność w czasie okupacji
19. Miejsce i rola KUL w Kościele, społeczeństwie i państwie
20. Bilans kadencji ks. Rektora

Marek PAWELEC, Katolicki Uniwersytet Lubelski, jego pracownicy, absolwenci i studenci w latach 1939-1944
1. Uniwersytet w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej
2. Tajne nauczanie w Lublinie
3. Tajne nauczanie w Warszawie
4. Tajne nauczanie w Kielcach 
5. Prześladowanie pracowników, absolwentów i studentów KUL przez okupanta niemieckiego
6. ZSRR wobec pracowników, absolwentów i studentów KUL
7. Odbudowa Uniwersytetu w realiach Polski Ludowej

Zakończenie

Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła prawa
Opracowania

Wykaz tabel


Tom II - 1945-1989

Wstęp

Janusz WRONA, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie urzędowania rektora ks. Antoniego Słomkowskiego (1944-1951)
1. Uwarunkowania polityczne i społeczne powojennej reaktywacji KUL
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Infrastruktura Uniwersytetu i jego rozwój
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. A. Słomkowskiego

Adam DZIUROK, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie urzędowania rektora ks. Józefa Iwanickiego (1951-1956)
1. Kontekst społeczno-polityczny oraz polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Sprawy fi nansowo-gospodarcze Uniwersytetu
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. J. Iwanickiego

Agata MIREK, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rektorstwa ks. Mariana Rechowicza (1956-1965)
1. Kontekst społeczno-polityczny oraz polityka państwa wobec Kościoła w okresie urzędowania ks. Rektora
2. Sylwetka ks. Rektora, okoliczności jego wyboru, wizja rozwoju i plan kierowania Uczelnią
3. Rozwój organizacyjny i struktura wewnętrzna Uniwersytetu
4. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
5. Studenci i życie studenckie
6. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni
7. Infrastruktura Uniwersytetu i jego rozwój
8. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
9. Bilans kadencji rektora ks. M. Rechowicza

Konrad BIAŁECKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rządów rektora ks. Wincentego Granata (1965-1970)
1. Sytuacja społeczno-polityczna oraz wybory rektora KUL
2. Władze Uczelni i pozostali pracownicy
3. Studenci i życie studenckie
4. Duszpasterstwo Akademickie KUL
5. Życie naukowe Uniwersytetu
6. Baza materialna Uczelni
7. Obchody Milenium Chrztu Polski
8. Marzec 1968
9. Jubileusz 50-lecia KUL
10. Polityka państwa wobec KUL i relacje Uczelni z organami władz
11. Uniwersytet jako część Kościoła polskiego i powszechnego
12. Bilans kadencji rektora ks. W. Granata

Jan WALKUSZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski w okresie rektorstwa o. Mieczysława Alberta Krąpca (1970-1983)
1. Kontekst rektorskiego administrowania
2. Struktury kierownicze
3. Struktury dydaktyczno-naukowe
4. Pracownicy
5. Studenci i życie studenckie
6. Zagadnienia gospodarczo-finansowe
7. Współpraca zagraniczna
8. Wyjątkowe wydarzenia i uroczystości w dziejach Uczelni (1970-1983)

Marek WIERZBICKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1983-1989
1. Biskup Piotr Hemperek rektorem KUL (maj 1983 - sierpień 1988)
2. Wybór bpa Jana Śrutwy na stanowisko rektora KUL i jego kadencja (maj 1988 - sierpień 1989)
3. Prorektorzy KUL
4. Rozwój organizacyjny Uniwersytetu i jego struktura
5. Organizacja wewnętrzna Uczelni
6. Kadra naukowa oraz pracownicy administracyjni
7. Działalność naukowo-badawcza Uczelni
8. Krajowe i zagraniczne kontakty naukowe
9. Działalność dydaktyczna KUL
10. Studenci i życie studenckie
11. Polityka fi nansowa i działalność inwestycyjna władz Uczelni
12. Miejsce i rola KUL w życiu Kościoła, narodu, państwa, regionu i emigracji
13. Zakończenie

Podsumowanie

Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła prawa
Opracowania

Wykaz tabel


Tom III - 1989-2018

Wstęp

Władze
1. Rektor i prorektorzy
a. "To były czasy niewiarygodnie trudne". KUL pod kierownictwem ks. prof. Stanisława Wielgusa (1989-1998)
b. Kontynuacja. Dwie kadencje rektorskie ks. prof. Andrzeja Szostka MIC (1998-2004)
c. "Całościowe zagospodarowanie". Ksiądz prof. Stanisław Wilk SDB rektorem KUL (2004-2012)
d. "Pozytywna wizja KUL". Uniwersytet pod rządami ks. prof. Antoniego Dębińskiego (2012-)
2. Inne organy władzy
a. Wielki kanclerz KUL
b. Senat Akademicki

Struktura i infrastruktura Uniwersytetu
1. Jednostki naukowe
a. Wydział Teologiczny/Teologii
b. Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego / Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
c. Wydział Filozofi i Chrześcijańskiej/Filozofii
d. Wydział Nauk Humanistycznych
e. Wydział Nauk Społecznych
f. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy / Biotechnologiii Nauk o Środowisku / Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
g. Jednostki badawcze ogólnouniwersyteckie i międzywydziałowe
h. Wydziały zamiejscowe
i. Biblioteka Uniwersytecka
2. Administracja
3. Infrastruktura

Wspólnota akademicka
1. Statystyki
a. Nauczyciele akademiccy
b. Pracownicy administracji
c. Studenci
2. Formowanie pełnego człowieka. Szansa integralnego rozwoju członków wspólnoty akademickiej KUL
a. Formacja duchowa
b. Formacja intelektualna
c. Kształcenie kompetencji społecznych
d. Sport

Promieniowanie
1. Projekty "flagowe"
a. Encyklopedia katolicka
b. Dzieła wszystkie Cypriana Norwida
c. Opera Omnia Josepha Ratzingera
d. Kongresy Kultury Chrześcijańskiej
2. Ludzie 
3. "Wizytówki KUL"
a. Scena Plastyczna KUL
b. Chór Akademicki KUL
c. Muzeum KUL
d. "Ethos"
4. KUL na intelektualnej mapie Polski

Zamiast zakończenia

Bibliografia
Źródła archiwalne
Wywiady
Źródła drukowane
Prasa, wydawnictwa ciągłe
Opracowania
Materiały internetowe

Wykaz tabel

Indeks osób

This product was added to our catalog on Friday 03 April, 2020.
Reviews
Previous product  Product 88 of 93 in category History  Next product
Customers who bought this product also purchased
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
Ludzie i fakty. Wspomnienia o KUL z lat 1934-1939
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
$ Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009)
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wspomnienia o ks. Idzim Radziszewskim i początkach Uniwersytetu 1917-1920
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wizjoner i realista. O idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
100 lat teologii na KUL
100 lat teologii na KUL
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce