Wydawnictwo KUL
  Start » Czasopisma » Studia Prawnicze KUL » SP78 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego
0,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
[SP78]
59,00zł
Produkt dostępny

red. Joanna Misztal-Konecka
ISSN:
1897-7146
Stron: 384
Format: B5
Rok wydania: 2019

Spis treści

In Memoriam. Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019)
(Wojciech Szczepan Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz)

STUDIA I ARTYKUŁY

Marcin BURZEC, Koncepcja podatku turystycznego nakładanego we Włoszech
Tourism Tax in Italy
Концепция туристического налога, взимаемого в Италии

Jan DYTKO, Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia
Health Care Accreditation Procedure
Процедуры аккредитации в здравоохранении

Dorota FLESZER, Anna ROGACKA-ŁUKASIK, Europejskie prawne podstawy ochrony informacji
European Legal Basis for Information Protection
Европейские правовые основы защиты информации

Paweł GACEK, Delegowanie policjanta z urzędu do czasowego pełnienia
służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji a zakres ochrony wynikający z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - wybrane aspekty

Delegating a Police Officer from Office for Temporary Service in a Different
Organizational Unit of the Police or in Another Locality on the Basis of Art. 36 (1) of the Act of 6 April 1990 on the Police, and the Related Protection Resulting from Art. 32 of the Act of May 23, 1991 on Trade Unions - Selected Aspects

Командирование сотрудника полиции для временного прохождения службы в другом организационном подразделении полиции или в другом населенном пункте в соответствии со ст. 36, п. 1 Закона от 6 апреля 1990 года «О полиции» и защита его прав, вытекающая из ст. 32 Закона от 23 мая 1991 года «О профсоюзах» - отдельные аспекты

Zuzanna GĄDZIK, Ochrona humanitarna zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych 3 Humanitarian Protection of Animals Kept in Zoos
Humanitarian Protection of Animals Kept in Zoos
Гуманитарная защита животных, содержащихся в зоопарках

Anna JACEK, Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty - ocena przyjętego stanu prawnego
Physiotherapist Professional Standards - Assessment of the Accepted Legal Status
Стандарт профессии физиотерапевта - оценка принятого правового состояния

Michał JĘDRZEJCZYK, Wieloletnie planowanie finansowe na szczeblu Unii Europejskiej
Multi-Annual Financial Planning at the European Union Level
Многолетнее финансовое планирование на уровне Европейского союза

Magdalena KISAŁA, Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego
Effectiveness as a Determinant of the Activities of Local Government Bodies
Эффективность как детерминанта деятельности органов
территориального самоуправления

Wojciech Szczepan STASZEWSKI, Bezpieczeństwo międzynarodowe w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi
International Security in the Treaties of Friendship and Cooperation
Made by Poland with the Neighboring States
Международная безопасность в договорах о дружбе и сотрудничестве, заключенных Польшей с соседними странами

Przemysław TELENGA, Obliczanie większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. III CZP 3/16 
Calculation of the Majority of Votes Required to Pass a Resolution of the Creditors’ Committee in Bankruptcy Proceedings. Remarks Concerning the Resolution of the Supreme Court of April 21, 2016, III CZP 3/16
Подсчет большинства голосов, необходимого для принятия решения
советом кредиторов при проведении процедуры банкротства.
Комментарии относительно постановления Верховного суда
от 21 апреля 2016 года, III CZP 3/16

Daniel WACINKIEWICZ, Usługi świadczone w interesie ogólnym jako element europejskiego modelu społecznego
Services of General Interest as a Part of the European Social Model
Услуги, предоставляемые в интересах общества как часть европейской социальной модели

MATERIAŁY I GLOSY

Marcin MIGDAŁ, Kara śmierci a prawa człowieka
Death Penalty and Human Rights
Смертная казнь и права человека

Karolina PRAŻMOWSKA, Sprawa Al Mahdiego przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym: przełomowy wyrok czy stracona szansa?
Al Mahdi Case at the International Criminal Court: Landmark Decision or Missed Opportunity?
Дело Аль-Махди в Международном уголовном суде: знаменательный приговор или упущенная возможность?

Paweł WRZASZCZ, Lista wierzytelności a umorzenie postępowania sądowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 55/18
List of Claims and Discontinuation of Court Proceedings Commentary to the Resolution of the Supreme Court Judgment of 18 January 2019, Case III Czp 55/18
Перечень долговых требований и прекращение судебного разбирательства nпо решению Верховного суда от 18 января 2019 года, номер дела III CZP 55/18

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, młodzieży i sportu między Rządem
Republiki Turcji i Rządem Republiki Dżibuti, Ankara, 3 marca 2004 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE

Grażyna Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie.
Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 267 (rec. Anna Szarek-Zwijacz)

SPRAWOZDANIA

Wizyta studyjna w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i instytucjach Rady Europy, Strasburg, 23-27 kwietnia 2019 r. (Hubert Górka)

Aktualne wyzwania demokracji i praworządności w Europie II Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 4 kwietnia 2019 r. (Mateusz Hypiak)

50 lat Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w świetle polskiej praktyki traktatowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 23 maja 2019 r. (Jakub Szczepkowski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik - grudzień 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik)

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 15 wrzesień 2020.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 33 z 34 
w kategorii Studia Prawnicze KUL
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce