Wydawnictwo KUL
  Catalog » Periodicals » Studia Prawnicze KUL » SP79 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Ciche wiosła
Ciche wiosła
20,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
  Acta Mediaevalia
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny
  Review of Comparative Law
  Scripta Biblica et Orientalia
  Społeczeństwo i Rodzina
  Studia Nauk Teologicznych PAN
  Studia Prawnicze KUL
  Studia z Prawa Wyznaniowego
  The Biblical Annals
  Verbum vitae
  Vox Patrum
  Zeszyty Naukowe KUL
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Studia prawnicze KUL, 3 (79)/2019
[SP79]
59,00zł
Product available

ed.  Joanna Misztal-Konecka
ISSN: 1897-7146
Pages: 332
Format: B5
Year: 2019
Language: Polish

Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY
Aneta BIAŁY, Accident Compensation System - jako przykład systemu naprawienia szkody na osobie w Nowej Zelandii - wybrane zagadnienia w ujęciu historycznym
Accident Compensation System Exemplified by Personal Injury Compensation
System in New Zealand - Selected Issues from Historical Perspective
Accident Compensation System - как пример системы компенсации ущерба, причиненного частному лицу в Новой Зеландии - некоторые вопросы в историческом ракурсе
Agnieszka BIELSKA-BRODZIAK, Marlena DRAPALSKA-GROCHOWICZ,
Marek SUSKA, Pszczoły miodne w prawie miejscowym
Honey Bees in Local Law
Медоносные пчелы в местном праве
Ks. Włodzimierz BROŃSKI, Efektywność mediacji w postępowaniu administracyjnym
Effectiveness of Mediation in Administrative Proceedings
Эффективность медиации в административном производстве
Sławomir DUDZIK, Ewelina RUMAK, Odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. Problematyka prawna
Municipal Solid Waste Produced in Uninhabited Property. Legal Issues
Коммунальные Oтходы, образующиеся на нежилой недвижимости
Правовая проблематика
Kinga FLAGA-GIERUSZYŃSKA, Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych
Application of Artificial Intelligence in the Out-Of-Court Resolution of Civil Disputes
Использование искусственного интеллекта при внесудебном разрешении гражданских споров
Marcin KONARSKI, Przyczynek do badań nad publicznymi posługami transportowymi i komunikacyjnymi w dawnym prawie polskim
A Contribution to Research on Public Duties to Provide
Transport and Traffic Services in Old Polish Law
Претекст исследования транспортных и коммуникационных услуг в старом польском законодательстве
Grzegorz MAROŃ, Historia, współczesność i przyszłość katolickich szkół prawniczych - perspektywa amerykańska
History, Present and Future of Catholic Law Schools - the American Perspective
История, настоящее и будущее католических юридических школ - американская перспектива
Joanna SMARŻ, Zakres możliwych zmian decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle aktualnego orzecznictwa
Possible Alteration to the Building Permit in the Light of Current Case Law
Объем допустимых изменений в решении о разрешении на строительство в свете установившейся судебной практики
Damian SZELESZCZUK, Zmiany w zakresie środków karnych w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2019 r.
Changes in Terms of Penal Measures in the Light of the Amendment to the Penal Code of 13 June 2019
Изменения в объеме уголовных мер в свете внесения изменения в Уголовный кодекс 13 июня 2019 года

MATERIAŁY I GLOSY
Marek DĄBROWSKI, Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17
Knowledge and Skills as the Requirement for Permanent Mediators -
Gloss over the Judgment of the Provincial Administrative Court in Poznań of 25 January 2018, III Sa/Po 634/17
Критерий знаний и навыков как требование к постоянным переговорщикам - научный комментарий к решению Воеводского Административного Суда в Познани от 25 января 2018 года, III SA/Po 634/17
Sabina KARP, Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym
Institution of Marriage in Canon Law
Институт брака в каноническом праве
Oktawian OLEJEK, Kilka uwag na temat doliczania darowizn do substratu zachowku
A Few Remarks on Adding Donations to Legitime
Несколько замечаний о добавлении дарения к субстрату обязательной доли наследства
Paulina WILCZYŃSKA, Kształtowanie klauzul dyskrecjonalnych w systemie dublińskim
Evolution of Discretionary Clauses in Dublin System
Формирование дискреционных оговорок в дублинской системе

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
UMOWA między Rządem Państwa Izrael i Rządem Federalnej
Demokratycznej Republiki Etiopii, o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, sporządzona w Jerozolimie dnia 2 czerwca 2004 r. (tłum. Agata Szwed)

RECENZJE
Izabela Leraczyk, Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 255 (rec. Marcin Marcinko)
 
SPRAWOZDANIA
Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 25 maja 2019 r. (Judyta Dworas-Kulik)
Satira religiosa - aspetti giuridici. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 maja 2019 r. (Marta Ordon)
Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations. 3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law, Lublin, 29 maja 2019 r. (Robert Tabaszewski)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU
DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2019 r. (oprac. Paweł Bucoń)

This product was added to our catalog on Monday 09 November, 2020.
Reviews
Previous product  Product 34 of 34 in category Studia Prawnicze KUL
Customers who bought this product also purchased
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 4(76)/2018
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 2 (78)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Studia prawnicze KUL, 1(77)/2019
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce