Wydawnictwo KUL
  Start » Humanistyka » 9788380618879 Moje konto  |  Zawarto¶æ koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowo¶ci wiêcej
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00z³
Kategorie
WYPRZEDA¯
Benedykt XVI
Jan Pawe³ II
KSI¡¯KI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
  Seria: Archiwum edytorskie
  Seria: Czasy nowo¿ytne
  Seria: Literatura wspó³czesna - pisarze i problemy
  Seria: Lublin Studies in Celtic Languages
  Seria: Opracowania i teksty dramatyczne
  Seria: Pisane czytane
  Seria: Polonistyka elektroniczna
  Seria: Scripta Biblica et Orientalia
  Seria: Studia historico-biblica
  Seria: Studia i Materia³y z Dziejów Literatury Wczesnonowo¿ytnej
  Seria: Studies in Linguistics And Methodology
  Seria: Studies in Literature and Culture
  Seria: Teoria i Praktyka Interpretacji
  Seria: U ¼ród³a
  Seria: Z witra¿em
  Seria: ¯ycie teatralne w Lublinie w XIX i XX wieku
Historia
Ksi±¿ki obcojêzyczne
Ksiêgi pami±tkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki spo³eczne
Podrêczniki do nauki jêzyków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania ksi±¿ka
Upowszechnianie nauki
Koñcówki nak³adu
e-book
KSI¡¯KI LEKKO USZKODZONE

Artyku³y promocyjne
Wyczerpane
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komu¶, kogo znasz.
Recenzje wiêcej
Napisz recenzjêNapisz recenzjê o tym produkcie!
El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE
[9788380618879]
30,00z³
Produkt dostêpny

Tomasz Niestorowicz
ISBN:
978-83-8061-887-9
Stron: 206
Format: A5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2020


ÍNDICE

Introducción

I. Principales modelos de investigación sobre la adquisición de segundas lenguas
1.1. Hipótesis del Análisis Contrastivo
1.1.1. Concepto de interferencia
1.1.2. Modelos de investigación de los estudios contrastivos
1.1.3. Las dos versiones del Análisis Contrastivo
1.1.4. Críticas al modelo del Análisis Contrastivo
1.2. Análisis de Errores: objetivos generales
1.2.1. Concepto de error
1.2.2. Taxonomías de errores
1.2.2.1. Errores según criterio lingüístico
1.2.2.1.1. Errores fonéticos/fonológicos
1.2.2.1.2. Errores morfosintácticos
1.2.2.2. Errores según criterio psicolingüístico
1.2.2.2.1. Errores interlinguales
1.2.2.2.2. Errores intralinguales y errores de desarrollo
1.2.2.3. Errores según criterio comunicativo
1.2.2.3.1. Errores locales y globales
1.2.2.4. Errores según criterio pedagógico
1.2.2.4.1. Errores presistemáticos, sistemáticos, postsistemáticos y errores inducidos
1.2.3. Críticas al modelo del Análisis de Errores
1.3. Hipótesis de la interlengua
1.3.1. Sistematicidad
1.3.2. Simplificación
1.3.3. Fosilización
1.3.4. Inestabilidad
1.3.5. Procesos y mecanismos subyacentes al aprendizaje
1.3.6. Críticas a la Hipótesis de la interlengua
1.4. Sumario

II. Revisión de las investigaciones sobre el tiempo y el aspecto
2.1. Concepto del tiempo verbal
2.1.1. Consideraciones generales respecto al tiempo
2.1.2. Semántica del tiempo verbal
2.1.3. Relaciones temporales
2.1.4. Distribución de tiempos verbales desde una perspectiva discursiva
2.1.5. Adverbios de tiempo y locuciones adverbiales temporales
2.2. Concepto del aspecto verbal
2.2.1. Aspecto verbal en la lengua polaca
2.2.2. Aspecto verbal en la lengua española
2.2.3. Tipología semántica de los predicados verbales
2.3. Formas verbales de los tiempos del pasado de indicativo en español y en polaco
2.3.1. Formas verbales de los tiempos del pasado de indicativo en español: problemas terminológicos
2.3.2. Los tiempos del pasado de indicativo en español y en polaco
2.3.2.1. Los tiempos simples de pasado: pretérito imperfecto y pretérito indefinido
2.4. Sumario

III. Metodología y presentación del corpus. Análisis y descripción de los resultados de la prueba de obtención de datos
3.1. Perfil de los informantes
3.1.1. Los informantes no nativos
3.1.2. Los informantes nativos
3.2. Prueba de obtención de datos
3.3. Método de análisis y descripción de los datos
3.4. Hipótesis
3.5. Análisis y descripción de los datos del corpus
3.5.1. Análisis de las desviaciones en la construcción morfológica de las formas verbales dentro del paradigma verbal
3.5.2. Análisis de la asociación de los pretéritos imperfecto e indefinido con el lexema verbal

Conclusiones

Índice de tablas

ANEXO 1: Modelo de la prueba de obtención de datos

ANEXO 2: Los resultados de la prueba - formas verbales

Bibliografía

Streszczenie

Summary

Data dodania produktu do sklepu: poniedzia³ek, 01 marzec 2021.
Recenzje
Poprzedni produkt  Produkt 349 z 356 
w kategorii Humanistyka
 Nastêpny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili równie¿:
Powiat tomaszowski w pejza¿u toponimicznym pogranicza polsko-ukraiñskiego
Powiat tomaszowski w pejza¿u toponimicznym pogranicza polsko-ukraiñskiego
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrze¶cijañskich w sprawach religijnych
Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrze¶cijañskich w sprawach religijnych
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Kultura polska na Litwie
Kultura polska na Litwie
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Ukraine between two worlds: expectations and reality (2013-2020)
Bezpieczeñstwo rodziny wobec wspó³czensnych wyzwañ
Bezpieczeñstwo rodziny wobec wspó³czensnych wyzwañ
Koszyk wiêcej
...jest pusty
Zaloguj siê
Adres e-mail:


Has³o:
Nie pamiêtasz has³a?Nie masz konta?
Nowe konto
Jêzyki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeñstwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
P³atno¶ci
PayU

Powered by osCommerce