Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373632131 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wielkanoc_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
Conceptual metaphors related to COOKING TECHNIQUES in English. Towards a frame-semantic approach
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
[8373632131]
13,65zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara. T. 16
Sławomir Pawłowski SAC
ISBN: 83-7363-213-1
Stron: 356
Format: B5
Rok wydania: 2004

Kolejny tom z serii „Jeden Pan, jedna wiara. Studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL” - „Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)” Sławomira Pawłowskiego SAC - dotyczy soborowej nauki o hierarchii prawd. Zebrano, poddano analizie refleksje teologiczne z lat 1984-2003 a następnie dokonano próby krytycznej oceny wkładu tych poglądów w zagadnienie wraz z zaproponowaniem perspektyw funkcjonowania tej zasady. Rozprawa ta zawiera odpowiedzi na takie pytania jak m. in.:, Które elementy koncepcji hierarchii prawd są istotne? Na czym polegają praktyczne sposoby jej realizowania czy jaki jest wkład Magisterium Kościoła, a jaki teologów czy też uzgodnień ekumenicznych? Prezentowana praca jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej pt. „Zasada hierarchii prawd według najnowszej myśli teologicznej (1984-1998)” pod kierunkiem prof. Stanisława C. Napiórkowskiego OFMConv i obronionej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1999 r.

Główny problem rozprawy, który można wyrazić także w formie pytającej - jaka jest najnowsza myśl teologiczna na temat zasady hierarchii prawd; jak ją ocenić i co z niej wynika? - zawiera w sobie wiele pytań szczegółowych: W jaki sposób najnowsza myśl teologiczna definiuje i charakteryzuje zasadę hierarchii prawd? Jakie są jej teologiczno-historyczne podstawy i założenia teoriopoznawcze? Jakie były dzieje samego terminu? Które elementy koncepcji hierarchii prawd są istotne? Jakie są warunki i kryteria funkcjonowania tej zasady? Na czym polegają praktyczne sposoby jej realizowania? W czym tkwią zasadnicze trudności? Gdzie należy szukać pomocy? Jakie zagadnienia dominują w tematyce hierarchii prawd zawartej w najnowszej myśli teologicznej? W jaki sposób można usystematyzować tę refleksję? Jaki jest jej wkład w porównaniu z myślą teologiczną sprzed 1984 roku? Jaki jest wkład Magisterium Kościoła, a jaki teologów czy też uzgodnień ekumenicznych? Jaka jest ich recepcja? Które problemy pozostają nierozwiązane? Jakie zagadnienia są przedmiotem powszechnej zgody? Na czym polegają ogólnoteologiczne, ekumeniczne i praktyczne konsekwencje stosowania hierarchii prawd? W którym kierunku powinna zmierzać dalsza refleksja nad tym zagadnieniem? (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. PODSTAWY IDEI (TEOLOGÓW SPOJRZENIE HISTORYCZNE)
A. Zakorzenienie biblijne  
B. Myśl i praktyka Kościoła w ciągu wieków
1. Wyznania wiary
2. Hierarchia błędów i herezji
3. Hierarchia soborów
4. Hierarchia sakramentów i pośrednictw
5. Hierarchiczna myśl Ojców Kościoła 
6. Scholastyczny porządek prawd wiary 
7. Między reformacją a Soborem Watykańskim II
C. Analogie w doktrynie i życiu Kościołów nierzymskokatolickich
1. Kościół prawosławny; tradycja wschodnia
2. Kościoły reformacji
3. Kościół anglikański; artykuły fundamentalne

II. NAUCZANIE KOŚCIOŁA (SPOJRZENIE MAGISTERIALNE) 
A. Pojawienie się terminu na Soborze Watykańskim II
1. Dyskusje soborowe do wystąpienia abpa Pangrazio
2. Od przemówienia abpa Pangrazio do modusu 49
3. Od modusu 49 do uchwalenia Dekretu o ekumenizmie
B. Dokumenty posoborowe
1. Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan: Dyrektorium ekumeniczne cz. 2 (1970)  
2. Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan: Refleksje i wskazania odnośnie do dialogu ekumenicznego (1970)
3. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium katechetyczne (1971)  
4. Kongregacja Doktryny Wiary: deklaracja Mysterium Ecclesiae (1973)  
5. Jana Paweł II: list do biskupów zachodnioniemieckich Nieomylność Kościoła - darem Chrystusa i nieodzownym warunkiem posługi apostolskiej (1980)
6. Jan Paweł II: przemówienie do teologów zachodnioniemieckich Bezinteresowna posługa wspólnocie wierzących (1980)
7. Jan Paweł II: przemówienia do Komisji i Komitetu ds. Katechizmu Kościoła Katolickiego (1986 i 1989)  
8. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan: nowe Dyrektorium ekumeniczne (1993)
9. Jan Paweł II: encyklika Ut unum sint (1995)
10. Jan Paweł II: katecheza Działalność ekumeniczna (1995)
11. Kongregacja ds. Duchowieństwa: nowe Dyrektorium o katechizacji (1997)  12. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan: Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej (1998)  
13. Jan Paweł II: przemówienie W służbie Bożej Prawdy (1997) i list apostolski Ad tuendam fidem (1998); Kongregacja Nauki Wiary: Wyjaśnienie doktrynalne dotyczące końcowej części formuły "Wyznania wiary" (1998)

III. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (SPOJRZENIE W OPTYCE HIERARCHII PRAWD)
A. Katechizm o hierarchii prawd
1. Bezpośrednio
a) KKK 90  
b) KKK 234  
2. Pośrednio
B. Recepcja Katechizmu w aspekcie hierarchii prawd
1. Negatywna
2. Pozytywna
a) Struktura
b) Treść

IV. DOKUMENT STUDYJNY WGR (SPOJRZENIE EKUMENICZNE)
A. Przebieg prac
1. Propozycja studium ekumenicznego (1984)
2. Spotkania i konsultacje (1984-1990) 
a) Chronologia i ustalenia
b) Skład osobowy
B. Noty wyjściowe i opinie robocze
1. A Hierarchy of Truths. A Proposal (październik 1984)
2. E. L.fanne]: Notes on the „hierarchy of truths" (czerwiec 1985)
3. Consultation on the "Hierarchy of Truths" (wrzesień 1985)
4. Spotkanie WGR w Riano (30 września - 5 października 1985)
5. W. Henn: Overview of the Interpretation of the Hierarchy of Truths (marzec 1987) 
6. Spotkanie WGR w Bossey (30 kwietnia - 7 maja 1987)
7. The Hierarchy of Truths Twenty Years Later (grudzień 1987)
8. Stanowisko przedstawicieli Kos'ciola prawosławnego (marzec, kwiecień 1988)
C. Dokument końcowy (1990) w świetle kolejnych projektów - tekst z komentarzem 
1. Wprowadzenie
2. Rozdział I: Soborowa wypowiedź i jej treść  
3. Rozdział 11: „Hierarchia prawd" w chrześcijańskiej historii  
4. Rozdział III: Interpretacja
a) Hierarchia
b) Fundament
c) Nexus  
5. Rozdział IV: Implikacje ekumeniczne i teologiczne
a) Implikacje dla poszukiwania pełnej komunii  
b) Implikacje dla dialogu ekumenicznego
6. Appendix
D. Recepcja dokumentu

V. ISTOTNE ELEMENTY KONCEPCJI (TEOLOGÓW SPOJRZENIE SYSTEMATYCZNE)
A. Prawdy (veritates) 
1. Prawdy czy Prawda?
2. Prawda o czymś - aspekt przedmiotowy
3. Prawda dla osoby - rys personalistyczny
4. Prawda w rozwoju - ujęcie dynamiczne  
5. Prawda objawiona - wymiar teologiczny  
6. Cała prawda - charakter całościowy
B. Doktryna katolicka (doctrina catolica)  
1. Treść a autorytet
2. Istota a pełnia
C. Porządek lub "hierarchia" - różny związek (ordo seu "hierarchia" - diversus nexus) 
D. Istnienie (existere)
1. Obiektywne
2. Subiektywne  
E. Fundament wiary chrześcijańskiej (fundamentum fidei christianae)

VI. ZASTOSOWANIE I ZNACZENIE ZASADY (TEOLOGÓW SPOJRZENIE PRAKTYCZNE)  
A. Przykłady aplikacji  
1. Mariologia
2. Eklezjologia
3. Nauka o usprawiedliwieniu
4. Inne
B. Znaczenie  
1. Teologia  
2. Duszpasterstwo, duchowość i ewangelizacja
3. Ekumenizm

VII. OCENA I PERSPEKTYWY
A. Wkład najnowszej myśli teologicznej w zagadnienie (spojrzenie wstecz)
1. Magisterium Kościoła
2. Teologowie  
3. Dokument studyjny WGR  
B. Perspektywy funkcjonowania zasady (spojrzenie wprzód)  
1. Kryteria treściowe
a) Absolutne pierwszeństwo chrystocentryzmu trynitarnego w perspektywie ekonomii zbawienia  
b) Pierwszeństwo Ewangelii i laski; w prawdach eschatologicznych - prymat orędzia o zbawieniu  
c) Właściwe miejsce prawd eklezjologicznych
d) Wśród prawd mariologicznych - prymat Boskiego Macierzyństwa
2. Uprzywilejowane pomoce
a) Symbol wiary  
b) Chrzest i Eucharystia
c) Przykazanie miłości, Dekalog i Błogosławieństwa  
d) Modlitwa Pańska  
3. Praktyczne sposoby redakcyjne
a) Struktura i linie przewodnie wykładu
b) Organizacja tekstu; formuły syntetyczne  
4. Warunki metodologiczne  
a) Prawda o tajemnicy objawionej  (konieczność doktryny i misteryjny charakter wiary)  
b) Dynamiczne centrum (zawartość i realizm fundamentu)
c) Uporządkowana pełnia (zhierarchizowana organiczność)  
d) Wiarygodna doniosłość (pewność źródeł i waga treści) 

ZAKOŃCZENIE  

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA  
SOMMAIRE 
TABLE DES MATIERES  

This product was added to our catalog on Monday 19 December, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 300 of 1067 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
5,25zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
Fiat mihi secundum verbum
Fiat mihi secundum verbum
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Apostoł Paweł. Od nawrócenia, aż po Rzym
Opoka Kościoła Chrystusowego
Opoka Kościoła Chrystusowego
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
$ Co znaczy być z Jezusem? Warsztaty biblijne o drodze ucznia w Ewangelii według św. Marka
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny
Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Mariologia kontekstualna św. Augustyna
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce