Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8373633383 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Zima
Quick Find
Search
What's New? more
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
Problem Too big to fail i próby jego łagodzenia w Niemieckim sektorze bankowym
27,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
[8373633383]
17,00zł
Product available

Maciej Rudnicki
ISBN:
83-7363-338-3
Pages: 800
Format: B5
Year: 2005
Language: Polish

Podstawowym problemem prawnofinasowym związanym z podjętą tematyką, wymagającym naukowego opracowania, są relacje pomiędzy prawnym obowiązkiem realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych związanych z ochroną środowiska a finansową zdolnością tych jednostek do faktycznej realizacji wymienionych zadań. Aspekty prawnofinansowe są zatem osią dokonanej analizy podjętego tematu, pozostałe zaś kwestie poruszane w opracowaniu stanowią niezbędne uzupełnienie i tło rozważań zasadniczych. Ponadto autor, podzielając prezentowane w doktrynie poglądy i opierając się na własnych badaniach i doświadczeniach, przyjął, że w ramach wybranej problematyki najważniejszym i jednorodnym pod względem przedmiotu badań zbiorem zagadnień, wymagających analizy i przedstawienia ich w sposób wielowątkowy i kompleksowy, są sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, służących osiągnięciu celów wytyczanych prośrodowiskowymi zadaniami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp
1. Podstawowa teza przyjęta przez autora
2. Uwagi dotyczące formalnej strony opracowania, przyjętych konwencji terminologicznych oraz kluczowych problemów merytorycznych

Rozdział I
Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej

1. Prawnoustrojowe uwarunkowania polityki ekologicznej
2. Wybrane zasady polityki ekologicznej
3. Wybrane cele polityki ekologicznej w zakresie użytkowania zasobów naturalnych
4. Wybrane cele polityki ekologicznej w zakresie jakości środowiska naturalnego
5. Instrumenty i metody oddziaływania polityki ekologicznej
5.1. Instrumenty prawne
5.2. Instrumenty ekonomiczne
5.3. Instrumenty finansowe
6. Ekologiczna reforma podatkowa
7. Stan środowiska naturalnego w Polsce i jego wpływ na planowanie realizacji zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska
8. Główne problemy ochrony środowiska mające wpływ na planowanie realizacji zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska
9. Wpływ międzynarodowych zobowiązań Polski na realizację zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska
9.1. Zobowiązania akcesyjne Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze "środowisko" związane z zadaniami publicznymi j.s.t
9.1.1. Podstawy prawnoustrojowe oraz programowe polityki ochrony środowiska UE
9.1.2. Zobowiązania akcesyjne Polski wobec UE w obszarze "środowisko"
9.1.3. Prognoza wysokości nakładów inwestycyjnych związanych z publicznymi inwestycjami proekologicznymi do roku 2017
9.1 A. Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z wdrażaniem prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej
9.2. Inne wybrane międzynarodowe zobowiązania Polski w dziedzinie ochrony środowiska
10. Zadania publiczne j.s.t. związane z ochroną środowiska oraz publiczne inwestycje proekologiczne jako element rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej
10.1. System finansów publicznych UE i jego wpływ na politykę regionalną oraz realizowane w jej ramach zadania publiczne związane z ochroną środowiska
10.2. Wybrane problemy rozwoju regionalnego w Polsce i ich wpływ na zadania publiczne związane z ochroną środowiska
11. Najważniejsze prawnofinansowe dylematy polskiej polityki ekologicznej dotyczące zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
11.1. Aktualna sytuacja w sektorze publicznych inwestycji proekologicznych
11.2. Program działań prawnofinansowych mających na celu uniknięcie luki finansowej w systemie finansowania zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska

Rozdział II
Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną środowiska

1. Podstawy ustrojowe wykonywania przez j.s.t. zadań publicznych związanych z ochroną środowiska
2. Inwestycje proekologiczne jako inwestycje celu publicznego
3. Związek działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego z realizacją publicznych inwestycji proekologicznych
4. Zakład budżetowy jako podmiot realizujący publiczne inwestycje proekologiczne
4.1. Sprawozdawczość budżetowa jako analityczna podstawa oceny finansowych aspektów działalności zakładu budżetowego
5. Związek międzygminny i związek powiatów jako inwestor w systemie publicznych inwestycji proekologicznych
6. Rola spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych związanych z ochroną środowiska

Rozdział III
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

1. Stan obecny gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
2. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
3. Strategia Gospodarki Wodnej
4. Aktualne problemy prawne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej
4.1. Zasady gospodarowania wodami
4.2. Zasady postępowania ze ściekami i osadami ściekowymi
5. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
5.1. Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
5.2. Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu
5.3. Zasady ustalania taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5.4. Standardy regulacji ekonomicznych, dostępności do usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym
6. Źródła finansowania inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej
7. Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie budowy oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji sanitarnej
8. Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie uzdatniania wody i budowy systemów wodociągowych

Rozdział IV
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami
1. Stan obecny gospodarki odpadami w Polsce
2. Główne zadania w zakresie gospodarki odpadami
3. Aktualne problemy prawne w dziedzinie gospodarki odpadami
4. Optymalny prawnofinansowy model komunalnej gospodarki odpadami w Polsce
4.1. Odpowiedzialność władz publicznych za gospodarkę odpadami
4.2. Utrzymanie czystości i porządku w gminach
4.3. Instrumenty prawnofinansowe i administracyjne w komunalnej gospodarce odpadami
5. Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami

Rozdział V
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną
1. Stan obecny związany z dziedziną ochrony powietrza
2. Główne zadania w zakresie ochrony powietrza
2.1. Założenia krajowej polityki energetycznej
2.2. Polska jako uczestnik polityki energetycznej UE
2.3. Podstawy prawne polityki energetycznej realizowanej w UE
2.3.1. Traktat Karty Energetycznej
2.3.2. Europejska Karta Energetyczna
2.3.3. Inne dokumenty
2.4. Polskie prawo energetyczne i jego znaczenie dla prowadzenia przez gminy gospodarki energetycznej oraz planowania i realizacji komunalnych inwestycji energetycznych
2.4.1. Prawnofinansowe aspekty zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
2.4.2. Zasada dostępu Trzeciej Strony do sieci
2.4.3. Sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja energii
2.4.4. Koncesja na wykonywanie działalności na rynku energetycznym
2.4.5. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło
2.5. Prawnofinansowe podstawy rozwoju rynku komunalnych inwestycji w odnawialne źródła energii
2.6. Projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii
2.7. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w komunalnej gospodarce energetycznej
2.8. Prawnofinansowe aspekty handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
2.9. Przewidywane prawnofinansowe konsekwencje dla (dużych) komunalnych wytwórców energii, wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2001/80/EC
2.10. Trendy zmian w prawnośrodowiskowych uwarunkowaniach w horyzoncie do 2020 r. w odniesieniu do (dużych) komunalnych wytwórców energii
2.11. Proekologiczne kierunki inwestycji (dużych) komunalnych wytwórców energii
3. Prawnofinansowe aspekty termomodernizacji jako elementu systemu komunalnych inwestycji proekologicznych
4. Third Party Financing oraz Energy Saving Company jako alternatywne sposoby realizacji komunalnych inwestycji termomodernizacyjnych
5. Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony powietrza

Rozdział VI
Fundusze publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska

1. System dochodów j.s.t. jako podstawa samodzielności w planowaniu wydatków na zadania publiczne związane z ochroną środowiska
2. Instrumenty budżetowe wspomagające realizację inwestycji proekologicznych jednostek samorządu terytorialnego w nowej ustawie o finansach publicznych
2.1. Dotacje celowe oraz instrumenty powiązane
3. Aktywne wykorzystania budżetu w zarządzaniu inwestycjami proekologicznymi jednostki samorządu terytorialnego na gruncie nowej ustawy o finansach publicznych
3.1. Budżet zadaniowy oraz budżet celów i efektywności
4. Budżetowe zasady dotyczące gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej
4.1. Prefinansowanie
4.2. Inne instrumenty budżetowe wspomagające wydatkowanie środków pochodzących z budżetu UE (współfinansowanie, rezerwa celowa, budżetowe klauzule wyłączające)
5. Oddziaływanie państwowego długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych na wydatki inwestycyjne j.s.t
6. Celowe fundusze ekologiczne w systemie finansowania zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska
6.1. Organizacja celowych funduszy ekologicznych
6.2. Źródła przychodów celowych funduszy ekologicznych
6.3. Przeznaczenie wydatków celowych funduszy ekologicznych
6.4. Instrumenty finansowe stosowane przez celowe fundusze ekologiczne
6.5. Prawnofinansowe aspekty przyznawania przez celowe fundusze ekologiczne dofinansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną środowiska
6.5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6.6. Wnioski dotyczące funkcjonowania celowych funduszy ekologicznych
7. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych jako instrument wspomagający realizację inwestycji proekologicznych jednostek samorządu terytorialnego
8. Fundusz Poręczeń Unijnych
9. Wspieranie publicznych inwestycji proekologicznych przez Fundację EkoFundusz

Rozdział VII
Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
1. Fundusz PHARE
2. Aktualny stan wydatkowania środków funduszu ISPA
3. Finansowanie zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako funduszu strukturalnego
3.1. Warunki efektywnego wykorzystania środków strukturalnych UE w Polsce
3.2. Podstawy programowe strategii wydatkowania w Polsce środków funduszy UE na ochronę środowiska
3.2.1. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006
3.2.2. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006
3.2.3. Podstawy Wsparcia Wspólnoty
3.2.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
3.2.5. Uzupełnienie ZPORR
3.3. Wybrane prawnofinansowe problemy dotyczące zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3.3.1. Udział EFRR w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych
3.3.2. Pojęcie kwalifikowalności w ramach' EFRR
3.3.3. Kwalifikowalność projektów
3.3.4. Kwalifikowalność wydatków
3.3.5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR
3.4. Zasady dofinansowania ze środków EFRR publicznych inwestycji proekologicznych jako elementu realizacji celu strategicznego ZPORR
3.4.1. Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w ramach Priorytetu I ZPORR
3.4.2. Wybrane prawnofinansowe problemy dotyczące zasad realizacji projektów w ramach ZPORR
4. Finansowanie zadań publicznych j.s.t. związanych z ochroną środowiska ze środków Funduszu Spójności
4.1. Udział Funduszu Spójności w finansowaniu publicznych inwestycji proekologicznych
4.2. Priorytetowe przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska wspierane przez Fundusz Spójności
4.3. Wybrane problemy dotyczące przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez Fundusz Spójności
4.3.1. Przygotowanie przedsięwzięcia do finansowania przez FS
4.3.2. Zastosowanie kontraktów budowlanych FIDIC we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez FS
4.3.3. Struktura instytucjonalna Beneficjenta w przedsięwzięciach finansowanych przez FS
5. Inne źródła finansowania publicznych inwestycji proekologicznych w ramach środków i funduszy UE
5.1. Środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego
5.2. Inteligentna Energia dla Europy
5.3. Fundusz LIFE
6. Prawnofinansowe zagadnienia realizacji publicznych inwestycji proekologicznych w ramach międzynarodowej współpracy regionalnej j.s.t.
7. INTERREG III jako instrument wspierający inwestycje proekologiczne w ramach międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział VIII
Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
1. Usługi bankowe jako instrumenty wspomagające realizację publicznych inwestycji proekologicznych
1.1. Zasady zaciągania kredytu komercyjnego przez j.s.t. w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
1.2. Zdolność kredytowa j.s.t
1.3. Waluta kredytu
1.4. Kredyt konsorcjalny
1.5. Kredyt pomostowy
1.6. Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE (kredyt współfinansujący projekt z dopłatami ze środków UE)
1.7. Promesa kredytowa
1.8. Zabezpieczenie kredytu
1.9. Bankowa obsługa budżetu j.s.t
1.9.1. Prowadzenie rachunku bieżącego j.s.t
1.9.2. Rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego
1.9.3. Rachunek projektu (wyodrębniony rachunek bieżący)
1.9.4. Rachunek projektu z depozytem zablokowanym (wyodrębniony rachunek bieżący z depozytem zablokowanym)
1.10. Gwarancja bankowa jako instrument wspomagający realizację publicznej inwestycji proekologicznej
1.10.1. Bankowa gwarancja przetargowa
1.10.2. Bankowa gwarancja dobrego wykonania umowy
1.11. Akredytywa dokumentowa
1.12. Usługi zabezpieczające przed ryzykiem zmiany stóp procentowych
1.12.1. Umowa o przyszłą stopę procentową (kontrakt Forward Rate Agreement)
1.12.2. Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym (negocjowane terminowe transakcje wymiany walut z dostawą waluty - Outright Forward)
1.13. Bankowa obsługa emisji obligacji
1.14. Bank Ochrony Środowiska S.A. jako wyspecjalizowany bank w finansowaniu inwestycji środowiska
1.15. Środki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
1.16. Środki Banku Światowego
2. Usługi ubezpieczeniowe jako instrumenty wspomagające realizację publicznych inwestycji proekologicznych
2.1. Gwarancje ubezpieczeniowe
2.1.1. Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa
2.1.2. Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki
2.1.3. Ubezpieczeniowa gwarancja dobrego wykonania umowy
2.1.4. Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek
2.1.5. Ubezpieczeniowa gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych
2.1.6. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych
2.2. Ubezpieczenia związane z procesem inwestycyjnym
2.2.1. Ubezpieczenie budowlano-montażowe
2.2.2. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych
2.2.3. Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
2.2.4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
2.2.5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
3. Leasing jako źródło finansowania publicznych inwestycji proekologicznych
3.1. Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy (finansującego)
3.2. Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingobiorcy (korzystającego)
4. Obligacje jako instrument finansowy rynku kapitałowego służący pozyskiwaniu kapitału na zadania publiczne j.s.t. związane z ochroną środowiska
4.1. Istota obligacji jako przedmiotu inwestycji na rynku kapitałowym
4.2. Formalne aspekty emisji obligacji
4.3. Emisja obligacji ogólnego zadłużenia przez j.s.t. oraz przez spółki kapitałowe z udziałem j.s.t
4.3.1. Modele emisji obligacji komunalnych
4.4. Zalety i wady obligacji komunalnych jako sposobu pozyskania finansowania
4.5. Koszty emisji obligacji komunalnych
4.6. Potencjalni nabywcy obligacji komunalnych
4.7. Rating jako warunek udanej emisji obligacji
4.7.1. Pojecie ratingu na gruncie prawa polskiego
4.7.2. Opis przykładowej skali ratingowej
4.7.3. Eco-rating
4.8. Wybrane problemy prawnofinansowe związane z emisją obligacji ogólnego zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez spółki kapitałowe z udziałem j.s.t
4.9. Doświadczenia z dotychczasowej emisji obligacji komunalnych
4.10. Główne przesłanki przemawiające za emisją obligacji ogólnego zadłużenia przez j.s.t
5. Obligacje przychodowe jako źródło finansowania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
5.1. Formalne aspekty emisji obligacji przychodowych
5.2. Aspekty decydujące o atrakcyjności obligacji przychodowych dla j.s.t. jako emitentów
6. Wykorzystanie sekurytyzacji przez j.s.t. w pozyskiwaniu środków finansowych na publiczne inwestycje proekologiczne
6.1. Założenia modelowe programu sekurytyzacyjnego
6.2. Sekurytyzacja na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych
6.3. Projekt ustawy o sekurytyzacji
7. Ekologiczne fundusze inwestycyjne
8. Prawnofinansowe aspekty uczestniczenia j.s.t. w rynku instrumentów kapitałowych
9. Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska
9.1. Powszechnie stosowane założenia i kryteria analizy ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji proekologicznych
9.2. Metody i wskaźniki oceny publicznych inwestycji proekologicznych
9.2.1. Analiza kosztów i korzyści społecznych
9.2.2. Analiza efektywności kosztowej
9.2.3. Analiza wielokryterialna
9.2.4. Analiza wrażliwości
9.2.5. Wartość bieżąca netto (Net Present Value)
9.2.6. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return)
9.2.7. Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego
9.2.8. Analiza SWOT w dziedzinie publicznych inwestycji proekologicznych

Rozdział IX
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
1. Pojęcie oraz istota prywatyzacji zadań publicznych
2. Szanse i ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć publiczno-prywatnych
3. Uczestnicy przedsięwzięć publiczno-prywatnych
4. Metodyka podejmowania przez podmiot publiczny decyzji o przystąpieniu do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
4.1. Aspekty społeczno-polityczne przedsięwzięć publiczno-prywatnych
4.2. Aspekty majątkowe przedsięwzięć publiczno-prywatnych
4.3. Aspekty finansowe przedsięwzięć publiczno-prywatnych
5. Proces realizacji transakcji PPP
6. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciu PPP
7. Modele relacji prawnofinansowych i prawnoorganizacyjnych pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć publiczno-prywatnych
7.1. Service and Management Contracts of PPP (SMC PPP)
7.1.1. Umowa serwisowa
7.1.2. Umowa o zarządzanie
7.2. Renovation-Operate-Transfer (ROT)
7.2.1. Umowa dzierżawy i umowa koncesyjna (Contract Add Operate Concession)
7.3. Privatization, Financing and Public Private Partnerships (PFPPP)
7.3.1. Umowa prywatyzacyjna - prywatyzacja majątku, usługi lub podmiotu zarządzającego infrastrukturą
7.3.2. Klauzula earn out
7.4. Build-Operate-Transfer (BOT)
7.4.1. Umowy typowe BOT (Build-Operate-Transfer)
7.4.2. Umowa leasingowa (Build-Lease oraz Build-Lease-Transfer)
7.4.3. Umowa Build-Transfer
7.4.4. Umowa Design-Build-Finance-Operate-Own
7.5. Koncesja na roboty budowlane w świetle prawa zamówień publicznych
8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
8.1. Definicja legalna partnerstwa publiczno-prywatnego
8.2. Tryb wyboru partnera prywatnego
8.3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
8.4. Wkład własny podmiotu publicznego i wynagrodzenie podmiotu prywatnego
8.5. Wspólna spółka kapitałowa podmiotu publicznego i prywatnego
8.6. Postulaty de lege ferenda dotyczące przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
8.7. Wnioski końcowe dotyczące realizacji partnerstwa publiczno--prywatnego
9. Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przez podmioty prawa prywatnego wykonujące powierzone im zadania publiczne w dziedzinie ochrony środowiska

Rozdział X
Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
1. Kształtowanie się wspólnych reguł podatku od towarów i usług w UE
2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług organów władzy publicznej i obsługujących je urzędów
3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług publicznych
4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nabycia lub importu towarów i usług sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
5. Skutki prawnopodatkowe dla podmiotów realizujących publiczne inwestycje proekologiczne finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
6. Kwestie prawnopodatkowe związane z zagadnieniem kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE
7. Opodatkowanie spółki typu SPV w kontekście transakcji sekurytyzacji aktywów finansowych
8. Prawnopodatkowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
9. Opodatkowanie prywatyzacji bezpośredniej spółki kapitałowej (jako przedsiębiorstwa) ze 100% udziałem j.s.t
10. Rachunkowość przedsięwzięć publiczno-prywatnych
11. Podatek od nieruchomości w kontekście publicznych inwestycji proekologicznych

Zakończenie

Literatura
I. Monografie
II. Artykuły
III. Źródła prawa
IV. Inne źródła

This product was added to our catalog on Friday 24 February, 2006.
Reviews
Previous product  Product 317 of 1041 in category Out of print  Next product
Customers who bought this product also purchased
Europeizacja prawa ochrony środowiska
Europeizacja prawa ochrony środowiska
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
$ Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II. Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe
$ Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
$ Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność
Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność
$ Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka
$ Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce