Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 8373632751 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wielkanoc_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
Czyny niedozwolone w Nowej Zelandii. Accident Compensation System
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
An Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego
[8373632751]
8,00zł
Produkt niedostępny

Aidan Doyle, Edmund Gussmann
ISBN: 83-7363-275-1
Stron: 448
Format: B5
Rok wydania: 2005

An Ghaeilge jest pierwszym podręcznikiem do nauki języka irlandzkiego, jaki ukazuje się po polsku. Bezpośrednim impulsem do jego powstania były potrzeby Katedry Filologii Celtyckiej KUL, gdzie od szeregu lat prowadzone są zajęcia ze współczesnego języka irlandzkiego. Dodatkowo skłoniły nas do tego głosy osób interesujących się kulturą i historią Irlandii, dla których brak podręcznika do nauki języka stanowi istotną przeszkodę w rozwijaniu ich zainteresowań. Obecna praca usiłuje tę lukę częściowo wypełnić poprzez systematyczną prezentację materiału jednego dialektu współczesnego języka irlandzkiego. Sądzimy, iż może ona również zainteresować szersze grono językoznawców pragnących zapoznać się ze strukturą jednego z ważnych języków rodziny indoeuropejskiej. (z Przedmowy)


SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania drugiego
Przedmowa do wydania pierwszego

Wstęp

1. Język irlandzki i jego historia
2. Ortografia irlandzka
3. Fonetyka irlandzka
3.1. Spółgłoski
3.2. Samogłoski
3.3. Dyftongi
3.4. Akcent wyrazowy
4. Uwagi końcowe

Przypisy
Spis treści materiału językowego

1
Usunięcie samogłoski zredukowanej
1.1. Czasownik
1.2. Rodzaj rzeczownika. Rodzajnik
1.3. Użycie niektórych zaimków
1.4. Szyk wyrazów w zdaniu
1.5. Wyrażanie posiadania

2
Iloczas samogłosek
2.1. Forma przecząca czasownika bi
2.2. Rzeczownik odsłowny
2.3. Czas Teraźniejszy Ciągły

3
Boczne spółgłoski [ł] i [l]
3.1. Uwagi ortograficzne
3.2. Zaimki przyimkowe. Przyimek do

4
Osłabione formy zaimka przyimkowego do
4.1. Lenieją spółgłoskowa
4.2. Forma pytająca czasownika bi (czas teraźniejszy)

5
Welarna spółgłoska nosowa []
5.1. Czas Teraźniejszy Zwyczajowy czasownika bi
5.2. Czas Teraźniejszy Ciągły Zwyczajowy
5.3. Zaimek przyimkowy ag

6
Samogłoski [i: - i]
6.1. Lenieją w przymiotnikach
6.2. Uwagi leksykalne
6.3. Tworzenie przysłówków od przymiotników

7
Samogłoski [i] oraz[s]
7.1. Czas Teraźniejszy Zwyczajowy. Pierwsza koniugacja
7.2. Partykuły wywołujące lenieję
7.3. Zaimek przyimkowy le
7.4. Konstrukcja Is maith le

8
Krtaniowy spirant [h]
8.1. Przesłonięcie
8.2. Pytania i odpowiedzi

9
Samogłoski [e: - e]
9.1. Tematy czasownikowe na -igh
9.2. gdy i kiedy po irlandzku
9.3. Rzeczowniki męskie zaczynające się od samogłoski
9.4. Przyimek ó

10
Zredukowana samogłoska []

11
Samogłoski [o: - o]
11.1. Zaimek aon
11.2. Zaimki dzierżawcze
11.3. Zaimek fein
11.4. Zaimek przyimkowy do w liczbie mnogiej
11.5. Partykuła pytająca na
11.6. Nieprawda? po irlandzku
11.7. Wołacz

12
Samogłoski [u: - u]
12.1. Znaczenie przyimka ar

13
Samogłoski [α: - α/a]
13.1. Zaimek przyimkowy ar
13.2. Połączenia przyimków z rodzajnikiem

14
Dyftong [i]
14.1. Rodzajnik w liczbie mnogiej
14.2. Liczba mnoga rzeczowników
14.3. Odmiana zaimków osobowych
14.4. Czasownik feic w czasie teraźniejszym

15
Dyftong [ua]
15.1. Przyimek i
15.2. Słowo ach
15.3. Druga koniugacja czasownika
15.4. Wyrażanie posiadania
15.5. Zaprzeczenie spójnika: ani... ani

16
Spółgłoski fr - r']
16.1. Wyrażenia typu i m 'aonar
16.2. Cad 'na ihaobh oraz partykuły go, na

17
Dyftong [ial
17.1. Druga koniugacja czasownika (c.d.)
17.2. Dni tygodnia
17.3. Członkowie rodziny
17.4. Przypadki gramatyczne w języku irlandzkim. Dopełniacz nazw własnych
17.5. Znaczenie zwrotne i bierne w czasach teraźniejszych

18
Dyftongi [ai] i [au]
18.1. Palatalizacja w liczbie mnogiej
18.2. Zaimki wskazujące
18.3. Słowo ea w zwrotach typu nieprawda
18.4. Słowo ceann
18.5. Czasownik ułomny feadar

19
Spółgłoski zębowe [t - t']
19.1. Czasowniki modalne i ich użycie
19.2. Szyk wyrazów w konstrukcjach modalnych
19.3. Partykuły czasownikowe i zaimki w konstrukcjach modalnych
19.4. Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczownika
19.5. Rodzajnik w dopełniaczu liczby pojedynczej
19.6. Użycie dopełniacza. Rzeczownik cuid
19.7. Połączenie zaimkowe cen

20
Dźwięki zębowe [d — d']
20.1. Celownik w irlandzkim
20.2. Nieregularny czasownik abair, konstrukcja a deir
20.3. Czasownik teastaigh
20.4. Nazwy krajów

21
Akcent w końcówkach fleksyjnych
21.1. Palatalizacja w dopełniaczu
21.2. Liczba mnoga przymiotników
21.3. Mar - ponieważ oraz mar a - jak
21.4. dziś jest
21.5. go zamiast go dli

22
Potencjalne [h] na końcu słowa
22.1. Łącznik is
22.2. Rzeczownik odsłowny od czasownika bi
22.3. Wyrażanie czynności dokonanej
22.4. Zaimek wzajemny a cheile

23
Dźwięki [x - x'l
23.1. Liczebniki główne 1-20
23.2. Zaimki emfatyczne
23.3. Rzeczowniki męskie zakończone na -ach
23.4. Złożony przyimek go dlina
23.5. Konstrukcja idiomatyczna ni stadann ... ach
23.6. Konstrukcja is fiu
23.7. Dopełniacz przeznaczenia

24
Szczelinowe spółgłoski [ - j]
24.1. Czas Przeszły czasownika bi. Czas Przeszły Ciągły
24.2. Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy
24.3. Konstrukcja porównawcza chomh ... le
24.4. Liczebniki: wielokrotność 10
24.5. Pytania o ilość
24.6. Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników
24.7. Dopełniacz liczby mnogiej rodzajnika

25
Zwarte wybuchowe [p - p']
25.1. Łącznik (c.d.)
25.2. Czas Przeszły czasownika feic
25.3. Dopełnienie rzeczownika odsłownego
25.4. Zaimek przyimkowy roimh
25.5. Konstrukcja idiomatyczna Is mó ... a
25.6. Dwa odpowiedniki polskiego także

26
Spółgłoski wargowe [b - b']
26.1. Czas Przeszły Prosty. Pierwsza koniugacja
26.2. Nieregularne czasowniki tar oraz leir
26.3. Stopniowanie przymiotników: stopień najwyższy
26.4. Przymiotnik w konstrukcji łącznikowej
26.5. Różnica miedzy le a arfeadh
26.6. Dólhain oraz go leor
26.7. Przedrostek sean

27
Wymowa końcówki -igh
27.1. Dopełnienie zaimkowe
27.2. Dopełniacz na -e. (Druga deklinacja)
27.3. Czas Przeszły: Druga koniugacja
27.4. Czas Przeszły czasowników abair,faigh oraz labhair
27.5. Zaimek przyimkowy de

28
Dźwięki [n - n']
28.1. Mowa zależna. Następstwo czasów
28.2. Czasownik nieregularny clois
28.3. Liczba mnoga na -a
28.4. Wołacz (c.d.)
28.5. Przymiotniki zakończone na -(i)uil
28.6. Konstrukcja Isfearr
28.7. Przyimek gan
28.8. Zdania porównawcze na mar a
28.9. Opuszczanie czasownika bi

29
Dźwięki [s - ]
29.1. Czas Przeszły i tryb warunkowy łącznika is
29.2. Łącznik w mowie zależnej
29.3. Zestawienie form łącznika
29.4. Inne użycia łącznika
29.5. Użycie rzeczownika aois
29.6. Zaimek przyimkowy chun
29.7. Rzeczowniki diaidh i comhair

30
Spółgłoski [k - k']
30.1. Nuair w zdaniach przeczących
30.2. Końcówka liczby mnogiej: -anna
30.3. Funkcja agentywna ag
30.4. Zaimek cen z rzeczownikiem
30.5. Niektóre znaczenia przyimka ar

31
Spółgłoski wybuchowe [g - g']
31.1. Czas Przyszły: pierwsza koniugacja
31.2. Czas Przyszły czasowników nieregularnych bi i teir. Czas Przyszły Ciągły
31.3. Zaimek przyimkowy i ;
31.4. Trzecia deklinacja. Dopełniacz na-a
31.5. Sufiksy agentywne -eoir, -eir, -uir
31.6. Rodzaj gramatyczny a zaimki

32
Dwuwargowe dźwięki szczelinowe
32.1. Czas Przyszły: druga koniugacja
32.2. Nieregularne czasowniki lar, dein, faigh: Czas Przyszły
32.3. Liczebniki osobowe
32.4. Konstrukcje z liczebnikami
32.5. Emfaza w zdaniach przeczących
32.6. Przysłówki spoczynku i ruchu
32.7. Przysłówki częstotliwości
32.8. Tematyzacja
32.9. Użycie czasownika stop

33
Półsamogłoska [w]
33.1. Miesiące, pory roku, święta
33.2. pamiętać i móc
33.3. Przysłówki określające kierunki świata
33.4. Nieregularne czasowniki tabhair, ith: czas przyszły
33.5. Zaimek przyimkowy as
33.6. Wyrażanie stanów przemijalnych
33.7. Depalatalizacja w dopełniaczu (piąta deklinacja)
33.8. Nazwiska irlandzkie
33.9. ach zamiast bi

34
Wymowa rodzajnika an
34.1. Czasownik nieregularny abair. czas przyszły
34.2. Zdania warunkowe
34.3. Zaimek przyimkowy fe
34.4. Użycie rzeczownika rogha
34.5. Dopełniacz na -(a)f w drugiej deklinacji
34.6. Celownik oraz liczba podwójna

35
Wymowa przyimka ag
35.1. Zaimek przyimkowy i
35.2. Tryb rozkazujący
35.3. Tryb optatywny
35.4. Czasownik nieregularny beir
35.5. Przysłówek/em
35.6. ma z łącznikiem

36
Asymilacje palatalne
36.1. chiw z rzeczownikiem odsłownym
36.2. Imiesłów bierny: budowa i użycie
36.3. Przyimek idir
36.4. Zdania względne (1)
36.5. Inne końcówki dopełniacza
36.6. Tryb rozkazujący w mowie zależnej
36.7. Czasownik iarr

37
Występowanie dźwięku [r']
37.1. Tryb warunkowy (pierwsza koniugacja)
37.2. Okresy warunkowe (c.d.)
37.3. Inne funkcje trybu warunkowego
37.4. Liczebniki porządkowe
37.5. Tematyzacja (c.d.)
37.6. Rzeczownik odsłowny zamiast czasownika
37.7. Przyimek tri
37.8. le z łącznikiem
37.9. Dopełniacz przymiotnika
37.10. da w zdaniach przyzwalających

38
Pisownia długich samogłosek
38.1. Tryb warunkowy (druga koniugacja). Czasowniki nieregularne
38.2. Zaimek przyimkowy ihar
38.3. Zdania względne (c.d.)
38.4. Użycie rzeczownika an te
38.5. Czasownik inis
38.6. Końcówka liczby mnogiej -(e)acha

39
Nieme spółgłoski wewnątrz wyrazu
39.1. Czas Przeszły Zwyczajowy
39.2. Nieregularne końcówki liczby mnogiej
39.3. Zdania z rzeczownikiem odsłownym
39.4. Zdania wynikowe
39.5. Zdania porównawcze
39.6. Dalsze konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym

40
Wymowa końcowego -dh, -gh
40.1. Formy nieosobowe czasownika
40.2. Nieregularny czasownik gabh
40.3. Konstrukcja le z rzeczownikiem odsłownym
40.4. Rzeczownik odsłowny w zdaniach łącznikowych
40.5. Zaimek przyimkowy fara
40.6. Uwagi słowotwórcze

Ćwiczenia powtórzeniowe
Klucz do ćwiczeń

Słowniczek irlandzko-polski
Słowniczek polsko-irlandzki

Data dodania produktu do sklepu: niedziela, 18 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 8 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich. Studium idei
$ Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych
$ Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych
$ Media w wychowaniu chrześcijańskim
$ Media w wychowaniu chrześcijańskim
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
"Wieczność, gdzie śmierci nie ma..." Dawne oraz współczesne eschatologie i wizje światów duchowych
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia
$ Istota chrześcijaństwa
$ Istota chrześcijaństwa
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce