Wydawnictwo KUL
  Catalog » Out of print » 8322806116 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   

Wiosna_2021
Quick Find
Search
What's New? more
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
Substance and Function of Phonological Primes in the Government Phonology Tradition
0,00zł
Categories
SALE
Benedykt XVI
John Paul II
PRIZEWINNING BOOKS
Albums
Periodicals
Philosophy
Humanities
History
Commemorative Books
Foreign languages
Mathematics
Natural sciences
Guides
Social science
Law
Theology
Varia
Lubliniana
Discount books
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
SLIGHTLY DAMAGED BOOKS

Promotional Items
Out of print
  Albums
  Commemorative Books
  Foreign languages
  Guides
  History
  Humanities
  Law
  Mathematics
  Natural sciences
  Periodicals
  Philosophy
  Social science
  Theology
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
W oczekiwaniu na paruzję. Nauka Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy
[8322806116]
5,25zł
Product unavailable

Seria: Jeden Pan, jedna wiara. T. 9
Zbigniew Danielewicz
ISBN: 83-228-0611-6
Pages: 264
Format: B5
Year: 1999
Language: Polish

Świadkowie Jehowy nie są jedyną obecną w Polsce wspólnotą religijną oczekującą bliskiego końca świata. Spośród innych tego typu grup na uwagę zasługują właśnie Adwentyści Dnia Siódmego, których nauka o paruzji stała się drugim obok nauki Świadków Jehowy przedmiotem tej rozprawy. Obydwa wyznania posiadają wspólną historyczną genezę i reprezentują dwie możliwe drogi rozwoju dyktowane w znacznej mierze metodami pracy misyjnej oraz sposobem organizowania i zarządzania denominacją. Wymieniona w tytule nauka o paruzji obydwu wspólnot jest przez nie opracowana szczególnie szeroko i wielowątkowo; obejmuje w zasadzie niemal całość eschatologii społecznej, a także problematykę historii zbawienia. Ponadto tym, co łączy obydwa wyznania, jest fakt stanu badań dotyczących obu wspólnot przez rodzimą, katolicką teologię, który jest nieproporcjonalnie niski w stosunku do stopnia ich obecności i aktywności w naszym kraju. Można powiedzieć, że są to dwie wielkie białe plamy. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW

WSTĘP

I. ESCHATOLOGICZNA WIZJA DZIEJÓW W NAUCZANIU ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
1. Cykle prorocze w Księdze Daniela
1.1. Czas powstania księgi Daniela
1.1.1. Czy wypowiedzi Dn 7, 8. 24 i 8, 9. 23nn. dotyczą Antiocha IV Epifanesa?
1.1.2. Kwestia historycznych nieścisłości
1.1.3. Problem występowania słownictwa greckiego i perskiego
1.1.4. Zagadnienie części hebrajskiej i aramejskiej
1.1.5. Miejsce Księgi Daniela w kanonie żydowskim
1.2. Cztery cykle z Księgi Daniela
1.2.1. Proroctwo o posągu (2, 31-45)
1.2.1.1. Babilon głową ze złota (2, 32a. 37-38)
1.2.1.2. Medo-Persja jako srebrny tors (2, 32b. 39a)
1.2.1.3. Miedziane mocarstwo greckie (2, 32c. 39b)
1.2.1.4. Rzym jako czwarte królestwo z żelaza (2, 33a. 40)
1.2.1.5. Podział królestwa z żelaza na dziesięć mniejszych królestw (2, 33b. 41-43)
1.2.1.6. "Kamień" jako piąte królestwo ustanowione przez Boga (2, 34-35. 44-45)
1.2.2. Wizja czterech bestii (7, 2-27)
1.2.2.1. Babilon jaka pierwsze zwierzę podobne do lwa (7, 4)
1.2.2.2. Medo-Persja w symbolu niedźwiedzia (7, 5)
1.2.2.3. Mocarstwo helleńskie jako pantera ze skrzydłami (7, 6)
1.2.2.4. Rzym czwartym zwierzęciem z żelaznymi zębami (7, 7)
1.2.2.5. Mały róg symbolem papiestwa (7, 8. 19-21. 24-26)
1.2.2.6. Bliższa charakterystyka "małego rogu" (7, 8. 20-26)
1.2.2.7. Końcowy sąd Boży (7, 9-11. 22. 26)
1.2.2.8. Królestwo świętych (7, 18. 27)
1.2.3. Wizja walki barana z kozłem i określenie czasu działania "małego rogu" (8, 3-25; 9, 24-27)
1.2.3.1. Walka barana z kozłem i jej następstwa (8, 6-8)
1.2.3.2. Pojawienie się i rozwój Rzymu - "małego rogu" (8, 9-23)
1.2.3.3. Prześladowcza działalność "małego rogu" i "odjęcie codziennej ofiary" (8, 10-13. 24-25)
1.2.3.4. Określenie czasu upadku "małego rogu" (8, 13-14)
1.2.3.5. Proroctwo o "siedemdziesięciu tygodniach" (9, 24-27)
1.2.3.6. Podział "siedemdziesięciu tygodni" (9, 25-27)
1.2.4. Czwarte wielkie widzenie (U, 2-12, 4)
1.2.4.1. Dzieje królów perskich i helleńskich (11, 2-15)
1.2.4.2. Rzym pogański (11, 16-29)
1.2.4.3. Rzym papieski (11, 30 - 12, 1)
1.2.4.4. Wydarzenia czasu końca (11, 40 - 12, 2)
2. Cykle prorocze w Apokalipsie
2.1. Siedem zborów w Azji Mniejszej jako etapy przyszłej historii Kościoła (2, 1-3, 22)
2.2. Historia ukryta za siedmioma pieczęciami (6, 1-13)
2.3. Dzieje świata objawione przy dźwięku trąb (8, 7-12; 9, 1-12)
2.4. Tratowanie świętego miasta i moc dwu świadków jako aspekty 1260 lat papiestwa (11, 1-14)
2.5. Dzieje walki diabła z Bogiem w niebie i na ziemi (12, 1-17)
2.6. Dziejowe znaczenie trzech bestii o siedmiu głowach i dziesięciu rogach oraz człowieka z tajemniczą liczbą (13, 1-10. 18; 12, 3 nn.; 17, 3 nn.)

II. NAUKA ADWENTYSTÓW O DRUGIM PRZYJŚCIU CHRYSTUSA I OZNAKACH JEGO BLISKOŚCI
1. Nauka o świątyni niebiańskiej
1.1. Typiczny charakter kultu w starotestamentalnej świątyni ziemskiej
1.2. Oczyszczenie świątyni ziemskiej jako obraz oczyszczenia świątyni niebiańskiej, czyli dnia sądu
2. Znaki czasu wskazujące na bliskość drugiego Adwentu
2.1. Proroctwa eschatologiczne spełnione w poprzednich wiekach
2.2. Współczesne wypełnianie się znaków wskazujących na bliskość paruzji
2.2.1. Pierwsze trzy wielkie znaki (Ap 6, 12-13; Mt 24, 29)
2.2.2. Ostatnie orędzie Boga do ludzi - trójanielskie poselstwo (Ap 14, 6-12)
2.2.3. Znaki nadchodzącego Adwentu
2.2.3.1. Znaki pojawiające się w świecie polityki
2.2.3.2. Znaki występujące w życiu społecznym i gospodarczym
2.2.3.3. Znaki w dziedzinie religii
2.2.3.4. Znaki na ziemi i na niebie
2.3. Znaki i wydarzenia mające wypełnić się jeszcze przed paruzją
2.3.1. Znaki bliskie swego spełnienia
2.3.2. Religijny wymiar przyszłych, globalnych wydarzeń poprzedzających paruzję
3. Drugi adwent Chrystusa - paruzja
3.1. Zasadnicze aspekty wydarzenia paruzji
3.1.1. Obietnica i czas powtórnego przyjścia
3.1.2. Opis drugiego przyjścia Chrystusa
3.1.3. Cele drugiego przyjścia Pana
3.1.3.1. Wskrzeszenie z martwych, przemienienie i porwanie do nieba sprawiedliwych
3.1.3.2. Zakończenie panowania grzechu i niesprawiedliwości
3.2. Tysiącletnie Królestwo Chrystusa i zbawionych
3.2.1. Tożsamość i los grup zbawionych i potępionych w trakcie milenium
3.2.1.1. Tożsamość zbawionych: opatrzonych Bożą pieczęcią (Ap 7, 1-8; 14, 1-5), "tłumu wielkiego" (Ap 7, 9) i "reszty potomstwa niewiasty" (Ap 12, 17)
3.2.1.2. Tożsamość potępionych: posiadających "znak bestii na czole" (Ap 14, 9-11; 13, 1-10. 18), "wielkiej wszetecznicy" (Ap 17), "duchowego Babilonu" (Ap 18) i "bestii" (Ap 13, 1-10. 18)
3.2.1.3. Los zbawionych i potępionych w okresie milenium
3.2.2. Wydarzenia kończące milenium: trzeci adwent Chrystusa, wskrzeszenie niesprawiedliwych, zstąpienie Nowego Jeruzalem, sąd ostateczny oraz unicestwienie szatana i grzeszników
3.2.3. Stworzenie "nowej ziemi i nowego nieba" (Ap 21, 1. 3)

III. NAUKA ŚWIADKÓW JEHOWY O PARUZJI I KOŃCU "TEGO SYSTEMU RZECZY"
1. Nauka Ch. T. Russella i J. F. Rutherforda o "obecności", czyli paruzji Chrystusa
1.1. Poglądy Ch. T. Russella
1.2. Nauczanie J. F. Rutherforda
2. Współczesne ujęcie nauki świadków Jehowy o początku paruzji i wydarzeniach z nią związanych
2.1. Czasy pogan
2.2. Nastanie "obecności" (paruzji) Chrystusa i "dni ostatnich"
2.2.1. Wydarzenia dotyczące roku 1914
2.2.2. "Złożony znak" potwierdzający obecność Chrystusa
2.2.3. Dwie społeczności zbawionych istniejące w czasie "dni ostatnich"
2.2.3.1. 144 000 współkrólów i współkapłanów
2.2.3.2. Powołanie "wielkiej rzeszy" (Ap 7, 9) "drugich owiec" (J 10, 16)
3. Dramatyczny final "tego systemu rzeczy" (Mt 24, 3 ? NW) i tysiącletnia paruzja Chrystusa
3.1. "Wielki ucisk" (Ap 7, 14b) i bitwa Armagedonu (Ap 16, 16)
3.1.1. Zagłada "Babilonu Wielkiego" (Ap 18, 9 nn.) głównym wydarzeniem "wielkiego ucisku"
3.1.2. Armagedon - sprawiedliwa wojna Boża
3.2. Tysiącletnie Królestwo Chrystusa i jego świętych
3.2.1. Miejsce milenium w panoramie dziejów i jego obraz
3.2.2. Drugie zmartwychwstanie i tysiącletni "Dzień Sądu"
3.2.3. Finał Tysiącletniego Królestwa oraz życie wieczne w niebie i na ziemi

IV. PRÓBA OCENY NAUKI ADS I ŚJ O PARUZJI ORAZ WNIOSKI I POSTULATY
1. Nauka ADS i ŚJ o paruzji widziana z perspektywy katolickiej
1.1. Hermeneutyczne podstawy nauki ADS i ŚJ o paruzji
1.1.1. Hermeneutyka biblijna ADS
1.1.2. Zasady interpretacji Biblii według ŚJ
1.2. Katolicka nauka o paruzji Chrystusa
1.2.1. Hermeneutyka biblijnych wypowiedzi o paruzji
1.2.2. Paruzja - pojęcie i jego treść
1.2.3. Paruzja a czas
1.2.4. Treść wydarzenia paruzji i jej miejsce w doktrynie katolickiej
2. Zagadnienie dialogu ekumenicznego z ADS i ŚJ na temat paruzji
2.1. Dialog z ADS
2.2. Kwestia dialogu z ŚJ
3. Przesłanie, jakie niesie katolikom nauka ADS i ŚJ o paruzji
3.1. Rola nadziei eschatologicznej w całości nauczania obydwu wspólnot
3.2. Rola mass-mediów w propagowaniu doktryny paruzyjnej ADS i ŚJ
3.3. Zróżnicowane metody głoszenia nauki o paruzji

ZAKOŃCZENIE

ANEKS 1
ANEKS 2
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
CONTENTS

This product was added to our catalog on Thursday 07 April, 2005.
Reviews Product unavailable
Previous product  Product 479 of 1067 in category Out of print  Next product
Jeden Pan, jedna wiara - Pozostałe książki z serii
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
Taizé przypowieścią o komunii i pojednaniu
20,00zł
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
$ Spiritus sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według ksiąg wyznaniowych luteranizmu (1529-1537)
10,00zł
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
$ Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera
12,00zł
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003)
13,65zł
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym.
9,45zł
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej
5,25zł
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
Eschatologiczna nadzieja w pismach Izaaka Syryjczyka
6,30zł
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
Ekumenia w dobie renesansu. jedność Koscioła w ujęciu Stanisława Orzechowskiego
13,65zł
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulosa
5,25zł
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
Na chorych ręce kłaść będą. Posługa uzdrawiania w Kościele w świetle dokumentów dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1972-1982)
5,25zł
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia
2,10zł
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA
2,10zł
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes
2,00zł
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Teologiczno-ekumeniczne studium Komentarza Dr. Lutra do Magnificat
2,10zł

Customers who bought this product also purchased
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
$ Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku
Vox Patrum. T. 53-54
Vox Patrum. T. 53-54
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Anzelm z Aosty. Wiara i szukanie zrozumienia
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
$ Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce
Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce
Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce
Shopping Cart more
0 items
Sign in
E-mail address:


Password:
(forgotten)Are you a new client?
create an account
Languages
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Information
Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us

instagram
Payment
PayU

Powered by osCommerce