Wydawnictwo KUL
  Start » Wyczerpane » 8322809697 Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   

Wiosna_2021
Wyszukiwanie
Szukaj
Nowości więcej
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
Verbum Vitae 38 (2020). Po co są "godziny", "dni" i "czasy"?
38,00zł
Kategorie
WYPRZEDAŻ
Benedykt XVI
Jan Paweł II
KSIĄŻKI NAGRODZONE
Albumy
Czasopisma
Filozofia
Humanistyka
Historia
Książki obcojęzyczne
Księgi pamiątkowe
Matematyka
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne
Podręczniki do nauki języków obcych
Prawo i administracja
Teologia
Varia
Lubliniana
Tania książka
Upowszechnianie nauki
Końcówki nakładu
e-book
KSIĄŻKI LEKKO USZKODZONE

Artykuły promocyjne
Wyczerpane
  Albumy
  Czasopisma
  Filozofia
  Historia
  Humanistyka
  Książki obcojęzyczne
  Księgi pamiątkowe
  Matematyka
  Nauki przyrodnicze
  Nauki społeczne
  Podręczniki do nauki języków obcych
  Prawo i administracja
  Teologia
Dla znajomego
 

Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Recenzje więcej
Napisz recenzjęNapisz recenzję o tym produkcie!
Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła
[8322809697]
25,20zł
Produkt niedostępny

Zbigniew Narecki
ISBN: 83-228-0969-7
Stron: 708
Format: B5
Rok wydania: 2001

Kwestię ustaloną w duszpasterstwie stanowi jego cel, którym niezmiennie pozostaje - w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, kulturowych i duchowych - prowadzenie ludzi na spotkanie z Bogiem w wierze i miłości. W realizowaniu tego najogólniej pojmowanego duszpasterstwa Kościół kieruje się zasadami zawartymi w Piśmie Świętym i Tradycji. Na bazie Przekaźników Objawienia stara się poprzez Urząd Nauczycielski urzeczywistniać własne posłannictwo na miarę czasów, wyłaniać bardziej adekwatne i konstruktywne wobec teraźniejszości dyrektywy, przekazy i formy postępowania, wystawiać alternatywne dla ludzi wartości podstawowe i religijne. Jest to zakodowana głęboko w Kościele przez Chrystusa troska o to, aby w każdym kontekście dziejowym wypełniać - w wymiarze indywidualnym i społecznym - religijne przeznaczenie ludzi. (ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
DUSZPASTERSTWO I PARAFIA A PASTORALNA ODNOWA KOŚCIOŁA

Rozdział I. Podstawy odnowy teologicznej duszpasterstwa
1. Określenie duszpasterstwa
1.1. Pojęcie ogólne
1.2. Pojęcia pokrewne
Apostolat
Misja
Ewangelizacja
Nowa ewanelizacja
Humanizacja
1.3. Pogłębienie teologiczne pojęcia duszpasterstwa
Istota i cel
Podmiot i przedmiot
Struktury i środowiska
Funkcje i formy
1.4. Ku integralnemu rozumieniu duszpasterstwa
2. Interpretacja teologiczna misji duszpasterstwa
2.1. Chrystus i Kościół podstawą refleksji nad duszpasterstwem
2.2. Kryteria interpretacji
Biblijna kategoria ubóstwa kryterium wiodącym
Ubóstwo jako głównie kategoria eklezjologiczna
Ubóstwo kategorią etyczną w relacji: Kościół-świat
2.3. Nurty interpretacji
Integralny rozwój
Nawrócenie
Solidarność
2.4. Duszpasterstwo a wizja teologiczna rzeczywistości ziemskich
Potrójna perspektywa misji duszpasterskiej Kościoła
Urzeczywistnianie Kościoła w świecie a istotne prawa duszpasterstwa
Odpowiedzialność Kościoła za świat osób i materii
Kościół a duszpasterski nakaz głoszenia i szerzenia Ewangelii
Egzystecjalno-moralne i wspólnotowe odniesienia "teologii
duszpasterstwa"
Formy humanizacyjne duszpasterskiej obecności Kościoła w świecie

Rozdział II. Odnowa pastoralna parafii
1. Kościół lokalny a parafia
1.1. Nota dotycząca teologii Kościoła lokalnego
1.2. Kościół lokalny w parafii
2. Ugruntowanie duszpasterskiego statusu parafii
2.1. Parafia podstawową strukturą duszpasterstwa
2.2. Główne zasady duszpasterskiej odnowy parafii
3. Odnowa kanonicznej struktury parafii
3.1. Przesłanki odnowy
Odejście od jurydyzmu w pojmowaniu parafii
Uzasadnienie kanonicznej odnowy parafii
Tło ilościowo-jakościowych przemian parafii
Problemy optymalizacji parafialnej duszpasterstwa
Przekształcenia w relacji: proboszcz-wikariusze-wierni
Powoływanie parafialnych gremiów doradczych
4. Ku parafii - wspólnocie
4.1. Parafia a wspólnota
4.2. "Accomodata renovatio" wspólnoty parafialnej
4.3. Próba określenia wspólnotowego charakteru parafii
5. Odnowa parafii w wymiarze nadprzyrodzonym
5.1. Charyzmaty Ludu Bożego
5.2. Ewangeliczna przyjaźń i jedność
6. Odnowa funkcji parafii
6.1. Funkcje podstawowe
6.2. Funkcje uzupełniające
7. Uczestnictwo w życiu parafii
7.1. Dialog
7.2. Współpraca
7.3. Współodpowiedzialność


Część II
WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ POLSKA A DUSZPASTERSTWO ZWYCZAJNE

Rozdział I. Analiza rzeczywistości polskiej
1. Tło przemian globalnych
1.1. Trendy światowe
1.2. Źródła ogólnokościelne
1.3. Uwarunkowania przemian współczesnych
Czynniki sprzyjające
Czynniki niesprzyjające
2. Kwestie ustrojowo-społeczne Polski
2.1. System władzy politycznej
2.2. System pracy
2.3. Uspołecznianie własności
3. Charakterystyka etosu społeczeństwa polskiego
3.1. Zagadnienie prawdy
3.2. Moralność gospodarczo-zawodowa
3.3. Problemy etyki społecznej
3.4. Plagi narodowe
3.5. Deformacje cywilizacyjne
4. Obraz katolicyzmu polskiego
4.1. Rys historyczny
4.2. Status społeczno-prawny Kościoła i religii w PRL
5. Kształty religijności Polaków
5.1. Uwarunkowania religijności
5.2. Typy religijności
Typ tradycyjny
Typ współczesny
Typ pogłębiony
Typ selektywny
Typ osłabiony
Typ religijności a środowisko
Rys ogólny
Rys szczegółowy: parafie tradycyjne a typy religijności
Rys szczegółowy: środowiska współczesne a typy religijności
5.3. Wnioski końcowe

Rozdział II. Konstatacje diagnostyczno-prognostyczne pod kątem duszpasterstwa
1. Kościół wobec wyzwań humanizacyjnych współczesności
1.1. Uniwersalistyczny wymiar posłannictwa Kościoła
1.2. Wyzwania kulturowe Kościoła
1.3. Kościół wobec systemu politycznego Polski
2. Kondycja duchowa społeczności wierzących
3. Status ogólnospołeczny katolicyzmu
4. Ocena religijności Polaków
4.1. Świadomość religijna
4.2. Konsens wiary
4.3. Wymiar moralno-eklezjalny
4.4. Religijność w warunkach postępującego pluralizmu
5. Zadania duszpasterstwa zwyczajnego
5.1. Założenia
5.2. Priorytety
5.3. Uwagi końcowe
6. Sentencje prognostyczne
6.1. Wyzwania chwili
6.2. Ku Kościołowi Jutra
6.3. Przesłanie Jana Pawła II do Rodaków


Część III
URZECZYWISTNIANIE KOŚCIOŁA POPRZEZ DUSZPASTERSTWO ZWYCZAJNE W PARAFII

A. PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO

Rozdział I. Duszpasterstwo katechetyczne
1. Katecheza przedszkolna
1.1. Powoływanie katechezy
1.2. Problem katechezy właściwej
1.3. Trendy rozwojowe
1.4. Warunki organizacyjne
2. Katecheza szkolna
2.1. Warstwy przekazu katechizacyjnego
2.2. Ku modelowi katechumenalnemu
2.3. Warunki realizacyjne
2.3. Elementy konstytutywne
3. Katecheza dorosłych
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Formy i metody
Katecheza niesystematyczna
Katecheza systematyczna
3.3. Realizacja katechezy dorosłych w Polsce
4. Katecheza rodzinna
4.1. Duszpasterskie przygotowanie rodziny do katechezy
4.2. Właściwa katecheza rodzinna
4.3. Rozwijanie w parafii podmiotowości katechetycznej rodziny
5. Współpraca katechetyczna w parafii
5.1. Kwestie pastoralne
5.2. Problemy duszpasterskie

Rozdział II. Duszpasterstwo biblijne
1. Parafialne formy zorganizowane
1.1. Czytanie Biblii
1.2. Godzina biblijna
1.3. Niedziela biblijna
1.4. Tydzień biblijny
1.5. Nabożeństwo biblijne
1.6. Wigilia biblijna
1.7. Wystawa biblijna
2. Grupowe formy biblijne
2.1. Biblia w rodzinie
2.2. Krąg biblijny
2.3. Ewangeliczna rewizja życia

Rozdział III. Przepowiadanie homilijne
1. Skuteczność przepowiadania homilijnego
1.1. Warunki skuteczności
1.2. Składniki przekazu homilijnego
1.3. Szanse umacniania skuteczności homilii
2. Odnowa form przepowiadania homilijnego
2.1. Homilia monologowa
2.2. Homilia dialogowa
2.3. Formy pośrednie
3. Zorientowanie eklezjalne homilii

B. POSŁUGA LITURGICZNA

Rozdział I. Duszpasterstwo sakramentalne
1. Chrzest Święty
1.1. Duszpasterstwo wobec ochrzczonych i ich społeczności
1.2. Udział rodzin w nurcie parafialnym duszpasterstwa chrzcielnego
2. Eucharystia
2.1. Duszpasterstwo eucharystyczne
2.2. Duszpasterstwo niedzielne
2.3. Duszpasterstwo pierwszo-komunijne
3. Sakrament Bierzmowania
4. Sakrament Pokuty i Pojednania
5. Sakrament Chorych
5.1. Odnowa sakramentalna
5.2. Posługa duszpasterska
6. Sakrament Kapłaństwa
7. Duszpasterstwo sakramentu Małżeństwa i rodziny
7.1. Duszpasterstwo sakramentu Małżeństwa
Status teologiczno-pastoralny
Miejsce i rola sakramentu w duszpasterstwie
Sakrament małżeństwa przedmiotem duszpasterstwa
Przygotowanie do sakramentu Małżeństwa
7.2. Cele i zadania duszpasterstwa małżeńsko-rodzinnego
Kształtowanie miłości małżeńskiej
Służba życiu
Rozwijanie więzi społecznych
Formowanie eklezjoli
Rodzina wspólnotą apostolską
7.3. Nurty duszpastersko-parafialnej służby rodzinie
Wieloetapowe przygotowanie do życia rodzinnego: dalsze-bliższe-bezpośrednie
Poradnictwo rodzinne
Opieka nad rodzinami normalnymi i anormalnymi
7.4. Duszpasterska rola rodzin w kształtowaniu wspólnoty parafialnej
7.5. Możliwości rozwoju duszpasterstwa rodzin w Polsce

Rozdział II. Duszpasterstwo pozasakramentalne
1. Nabożeństwa
2. Duszpasterstwo "roku liturgicznego" (liturgia ludowa)
3. Liturgia pogrzebowa
4. Liturgia Godzin
4.1. Rys historyczno-teologiczny
4.2. Nowa pozycja pastoralna
4.3. Liturgia Godzin w życiu parafii
Liturgia Godzin w liturgii parafialnej
Liturgia Godzin w diakonii parafialnej
4.4. Warunki upowszechniania w parafii odnowionej Liturgii Godzin
5. Modlitwa
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Modlitwa a duszpasterstwo
5.3. Duszpastersko-apostolskie posłannictwo modlitwy w parafii
5.4. Główne warunki parafialnej misji modlitwy
5a. Różaniec

C. POSŁANNICTWO WOBEC WSPÓLNOT I SŁUŻB CHRZEŚCIJAŃSKICH

Rozdział I. Duszpasterstwo wspólnot religijno-kościelnych
1. Problem duszpasterstwa grupowego
1.1. Zagadnienia wstępne
1.2. Duszpasterstwo grupowe
2. Duszpasterstwo ruchów religijnych
2.1. Ruch "Światło-Życie"
2.2. Neokatechumenat
2.3. Katechumenat rodzin
3. Duszpasterstwo organizacji kościelnych
3.1. Parafialne Rady Duszpasterskie
3.2. Rady Kapłańskie
3.3. Służby liturgiczne ołtarza

Rozdział II. Duszpasterstwo służb chrześcijańskich
1. Duszpasterstwo charytatywne
2. Duszpasterstwo trzeźwościowo-abstynenckie
3. Duszpasterstwo stanowe
3.1. Duszpasterstwo młodzieży
3.2. Duszpasterstwo akademickie
Ustalenia pastoralne
Założenia realizacyjne
Miejsce i rola liturgii oraz sakramentów
Funkcje małych grup
Indywidualne a grupowe formy duszpasterstwa studentów
Organizacja duszpasterstwa akademickiego
3.3. Duszpasterstwo ludzi dorosłych
3.4. Duszpasterstwo ludzi starszych
Uzasadnienie duszpasterstwa
Ramy duszpasterstwa
Ramy ogólnoparafialne
Ramy ogólnokościelne
Warunki skuteczności
Wnioski i perspektywy
Wnioski
Perspektywy
4. Duszpasterstwo okresowe, sytuacyjne i organizowane
4.1. Duszpasterstwo pielgrzymkowe
Podstawy teologiczno-biblijne
Kwestie pastoralne
Wartości uświęcająco-ewangelizacyjne
Podsumowania i wnioski
4.2. Duszpasterstwo "ludzi w drodze"
Uwagi ogólne
Warunki duszpasterstwa
Dyrektywy praktyczne
Perspektywy duszpasterstwa
4.3. Rekolekcje
Rekolekcje zamknięte i dni skupienia
Rekolekcje stanowe i specjalne
Wnioski i propozycje
4.4. Wizyta duszpasterska czyli "kolęda"
5. Duszpasterstwo wobec mass mediów, sztuki komercyjnej i ochrony środowiska naturalnego
5.1. Duszpasterstwo a mass media
5.2. Duszpasterstwo wobec sztuki komercyjnej
5.3. Duszpasterstwo w służbie środowisku naturalnemu

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 19 grudzień 2005.
Recenzje Produkt niedostępny
Poprzedni produkt  Produkt 39 z 1067 
w kategorii Wyczerpane
 Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Fiat mihi secundum verbum
Fiat mihi secundum verbum
Rozwój życia duchowego i afektywność
Rozwój życia duchowego i afektywność
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 4
Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 4
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Stefan Wyszyński - Biskup Lubelski 1946-1949
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych
$ Sekty
$ Sekty
Koszyk więcej
...jest pusty
Zaloguj się
Adres e-mail:


Hasło:
Nie pamiętasz hasła?Nie masz konta?
Nowe konto
Języki
Polski English
e-book
booksbox

e-book
Informacje
Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z serwisu
Kontakt

instagram
Płatności
PayU

Powered by osCommerce